Решение № 782 от 11.12.2008 година

За придобиване от „СКГТ - София” ЕООД на дълготраен материален актив на стойност 10 000 (десет хилиляди) лева без ДДС.


Решение № 783 от 11.12.2008 година

За подобряване транспортното обслужване на живеещите и работещите на територията на район „Панчарево”.


Решение № 784 от 11.12.2008 година

За кандидатстване на Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Бюджетна линия BG161PO001/1.4-02/2008 "Подкрепа за подобряване на градската среда" с проектно предложение „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община”.


Решение № 785 от 11.12.2008 година

За провеждане на процедура по изключване от Общинския горски фонд на имот № 000216 от картата на възстановената собственост на землище Бистрица, район „Панчарево”, във връзка с изграждането на трасе за обект „Водопровод от кв. 42, с. Бистрица – разширение до резервоар „Бистрица” и от кв. 13-а, с. Бистрица до резервоар „Кокаляне”, район „Панчарево”, Столична община”, част от проект „Воден сектор на гр. София”, финансиран по програма ИСПА.


Решение № 786 от 11.12.2008 година

За придобиване правото на собственост върху поземлени имоти в землището на с. Горни Богров и землището на с. Яна, район „Кремиковци”, Столична община.

Заповед № РД-561-62 от 23.02.2009 г.
Заповед № РД-561-64 от 23.02.2009 г.


Решение № 787 от 11.12.2008 година

За придобиване право на собственост върху поземлени имоти № № 044059, 044035, 044063, 044043 в землището на с. Яна и поземлен имот № 134019 –  землище на с. Горни Богров – район „Кремиковци”, собственост на физически лица.

Договор № РД-561-70 от 25.02.2009 г.
Договор № РД-561-71 от 25.02.2009 г.


Решение № 788 от 11.12.2008 година

За безвъзмездно предоставяне за управление  имоти - публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.


Решение № 789 от 11.12.2008 година

За отдаване под наем без търг или конкурс на терен, представляващ спортна площадка с площ 1235 кв.м., попадащ в УПИ VІІІ - „за озеленяване”.


Решение № 790 от 11.12.2008 година

За промяна предназначението на общински нежилищен имот, представляващ ателие, находящ се в ж.к. „Дианабад”, бл. 56, ет. 17, в едностаен апартамент.


Решение № 791 от 11.12.2008 година

За провеждане на търг за продажба на общински имот, представляващ: блок 84, заедно с УПИ I, кв. 19, м. "ЖК Западен парк”.


Решение № 792 от 11.12.2008 година

За допълнение на Решение № 666 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 793 от 11.12.2008 година

За финансиране на културно-масови тържества и инициативи по повод навършване 20 години от основаването на район „Студентски”.


Решение № 794 от 11.12.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот VIII-1015, кв. 48, м. „Манастирски ливади – запад”, целият с площ от 470 кв.м., район „Витоша”.


Решение № 795 от 11.12.2008 година

За прекратяване на съсобственост в УПИ I-862, кв. 80, м. „Сливница”, район „Люлин”, чрез изкупуване на част от недвижим имот, частна общинска собственост.

Решение № 796 от 11.12.2008 година

За откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на три помещения, части от обекти – публична общинска собственост, находящи се на третия етаж от административно-търговска сграда в с. Долни Лозен, ул. "Иван Пешев" № 15, АОС № 2633/2005 г.


Решение № 797 от 11.12.2008 година

За включване в културния календар на Столична община на два цикъла от концерти на Камерен оркестър на Оъюз арменско благотворително дружество „Парекордзаган – София” и отпускане ежегодно на средства за провеждането им.


Решение № 798 от 11.12.2008 година

За поставяне на паметни плочи на именитите български творци – поетите Андрей Германов и Лъчезар Станчев, и писателя Емил Коралов.


Решение № 799 от 11.12.2008 година

За откриване на мемориална плоча на артистите Вяра Ковачева и Никола Динев.


Решение № 800 от 11.12.2008 година

За поставяне на паметник на Илия Бешков.


Решение № 801 от 11.12.2008 година

За поставяне на паметна плоча на г-н Белчо Белчев.