Решение № 342 от 26.06.2008 година

За определяне на нови средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала във връзка с приложението на изменения Закона за данъците върху доходите на физическите лица и компенсиране на намалението на нетнитя доход на служителите за функция „Образование”.


Решение № 343 от 26.06.2008 година

За  избор на председател на Столичния център за превенция на правонарушенията.


Решение № 344 от 26.06.2008 година

За приемане на промяна в структурата Столичен инспекторат и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат.


Решение № 345 от 26.06.2008 година

За даване на съгласие район „Слатина“ да бъде партньор по проект към Оперативна програма “Регионално развитие”.


Решение № 346 от 26.06.2008 година

За кандидатстване на Училищното настоятелство на 18 СОУ „Уилям Гладстоун”-София, район „Възраждане” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161 PO 001/1.1-01/2007 - подкрепа за осигуряване и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитие на устойчиви градски ареали - Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”-компонент 1.


Решение № 347 от 26.06.2008 година

За  даване на мандат на представителя на Столична община в общото събрание на “Топлофикация-София” АД по повод провеждането на извънредно Общо събрание на дружеството, насрочено за 30.06.2008 г. от 11 часа.


Решение № 348 от 26.06.2008 година

За одобряване на годишен финансов отчет на “Столичен медицински холдинг” ЕАД за 2007 година.


Решение № 349 от 26.06.2008 година

За кандидатстване на СО по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, с проект „Ремонт, реконструкция, обновяване и доставка на подходящо оборудване, в т. ч. мерки за енергийна ефективност и използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници и осигуряване на достъпна среда на сгради – детски заведения, училища на територията на СО” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието  на устойчиви градски ареали”, Компонент 1 „Образователна инфраструктура”.


Решение № 350 от 26.06.2008 година

За провеждане на закрити заседания на Столичния общински съвет и неговите комисии.


Решение № 351 от 26.06.2008 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на срочно право на строеж за обект „Подземен паркинг към Метростанция II – 11”.


Решение № 352 от 26.06.2008 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на срочно право на строеж за обект „Подземен паркинг под бул. „Цар Борис ІІІ”.


Решение № 353 от 26.06.2008 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на срочно право на строеж за обект „Подземен паркинг към Метростанция II – 8”.


Решение № 354 от 26.06.2008 година

За одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за парк „Възраждане” – кв.1, 1А, 1Б, и 1В, м. „Зона Б-5-4”, в обхват ул. „Камен Андреев”, ул. „Българска морава”, ул. „Партений Нишавски“, бул. „Ген. Михаил Скобелев“, ул. „Добруджански край”.


Решение № 355 от 26.06.2008 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация.


Решение № 356 от 26.06.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 357 от 26.06.2008 година

За допълнение на Решение № 146 по Протокол № 9 на Столичния общински съвет от 27.03.2008 г. за въвеждане на делегирани бюджети в общинските училища.


Решение № 358 от 26.06.2008 година

За поетапно премахване на „Селище на строителя” (бивши Виетнамски общежития) – район „Красна поляна” и решаване на жилищния проблем на законно настанените в него социално слаби семейства.


Решение № 359 от 26.06.2008 година

За финансова подкрепа на проект „София поздравява Рим”.


Решение № 360 от 26.06.2008 година

За приемане на Правила за определяне на допълнителни средства за капиталови разходи за подобряване технологичната база на администрацията и за допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.


Решение № 361 от 26.06.2008 година

За продажба чрез търг с явно наддаване на дълготрайни материални активи от „Отдих и туризъм – Банкя” ЕАД – в ликвидация.