Решение № 101 от 09.02.2006 година

За изменение на Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд.


Решение № 102 от 09.02.2006 година

За даване мандат на кмета на Столичната община за провеждане на нов кръг преговори със „Софийска вода” АД за промяна на Концесионния договор.


Решение № 103 от 09.02.2006 година

За збиране на нов управител на „СКГТ – София” ЕООД.


Решение № 104 от 09.02.2006 година

За обявяване на втори етап на процедура за възлагане на обществена поръчка за Система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.


Решение № 105 от 09.02.2006 година

За резултати от оценяването на офертите по тръжната процедура за модернизация на български трамваи.


Решение № 106 от 20.02.2006 година

За съставяне и приемане на сборен бюджет на Столичната община за 2006 г. и отчет на касовото изпълнение на бюджета за 2005 г. на Столичната община.


Решение № 107 от 20.02.2006 година

За извършени и фактурирани разходи на бюджета за 2005 г.


Решение № 108 от 20.02.2006 година

За утвърждаване на проект за Годишен общински план за работа по приватизацията за 2006 г.


Решение № 109 от 20.02.2006 година

За отмяна точки 2 и 4 на Решение № 32 от 12.01.2006 г. и вземане на решение за откриване на процедура за приватизация на общинско участие в капитала на "Компания за луксозни хотели" АД.


Решение № 110 от 23.02.2006 година

За изменение на чл. 22а, ал. 1 от Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, Глава Втора „Местни такси” на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 111 от 23.02.2006 година

За изменение на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 112 от 23.02.2006 година

За приемане изменение на структурата на администрацията на район „Илинден”.


Решение № 113 от 23.02.2006 година

За определяне цената правото на строеж по висящи преписки за учредяване право на строеж за кооперативно жилищно строителство на ЖСК, учредени от правоимащи лица по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове в изпълнение на т. 2 от Решение № 685 на Столичния общински съвет от 21.11.2005 г., Протокол № 63, т. 2 от дневния ред.


Решение № 114 от 23.02.2006 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район "Лозенец" - апартамент № 14, находящ се на ул. „Драгалевска”, в бл. 31 срещу 10,5/250 идеални части от имот с пл. № 14, за който е отреден УПИ I, от квартал 299, местност "Центъра" - собственост на граждани.


Решение № 115 от 23.02.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на Решение № 20 по Протокол № 67/12.01.2006 г. на Столичния общински съвет.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно.
Заповед за отмяна


Решение № 116 от 23.02.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на Решение № 52 по Протокол № 68/30.01.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 117 от 23.02.2006 година

За отмяна на Решение № 104 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г. на СОС и замяна на трети и тавански етажи в сградата на ул. "Софроний Врачански" № 129 срещу жилищни имоти, собственост на "АЙСБЕРГ - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД.


Решение № 118 от 23.02.2006 година

За поправка на явна фактическа грешка в Решение № 513 по Протокол № 54 от 28.07.2005 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 119 от 23.02.2006 година

За търг за продажба на незавършен жилищен блок № 27, секции "А" и "Б", попадащ в УПИ Х-за жилищно строителство от кв. 21 (стар кв. 13), м. ж.к. „Левски – Зона Г” по преписка на Столичната община с вх. № 08-06-198/2004 г.


Решение № 120 от 23.02.2006 година

За поправяне на фактическа грешка в Решение № 724 по Протокол № 63/21.11.2005 г. на СОС за отписване от списъка на ДМА на „Софийски имоти” ЕАД на част от недвижим имот.