Обратно Заседание № 13 от 14.05.2020 година

ЗАСЕДАНИЕ № 13 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

14 май 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-667/23.01.2020 г. относно изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., в сила от 06.04.2017 г. изм. И доп. – Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 166 по т. 1, обявено на 18.05.2020 г.

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2819/2/05.05.2020 г. относно изменение и допълнение на Решение №130 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет, във връзка с функционирането на Център за кризисно настаняване на бездомни лица и временно преместване на Център за временно настаняване „Свети Георги“.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 167 по т. 2, обявено на 18.05.2020 г. *
  Образувано е адм. дело № 4687/2020 г., 58 състав по описа на Административен съд - София-град.

 3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3061/14.04.2020 г. относно одобряване проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация на УПИ XVIII-261, кв. 3, поземлен имот с идентификатор 04234.6966.261 за създаване на нови УПИ XVIII-261 “за ЖС” и УПИ XXIV-261 „за ЖС“, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о. т. 333 до о. т. 334 и план за улична регулация (ПУР) - създава-не на нова задънена улица от о. т. 333а (нова) до о. т. 333б (нова) и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XVII-262, кв. 3, м. „с. Бистрица, в.з. Бистрица и в.з. Манастира“, район „Панчарево”.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 168 по т. 3, обявено на 18.05.2020 г.

 4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3060/14.04.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) на улица при о. т. 42 и при о. т. 45 и план за улична регулация (ПУР) за откриване на нова улица от о. т. 42а (нова)-о т. 43(нова)- о. т. 43а (нова)-о. т. 133 (нова)-о. т. 45; план за регулация за нови УПИ XIII-245,,за ВС“, УПИ XIV-3145 „за ВС“ и УПИ XV-3145 ,,за ВС“, кв. 3, м. ,,в. з. Градище“, район ,,Панчарево“.
  Докл. арх. Здравко Здравков
  Решение № 169 по т. 4, обявено на 18.05.2020 г.

 5. Доклад вх.№СОА19-ВК66-8927/1/05.03.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м, Дончо Барбалов
  Решение № 170 по т. 5, обявено на 18.05.2020 г.

 6. Доклад вх.№СОА19-МЦ29-583/1/04.03.2020 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ XXIX-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м, д-р Веселин Милев, Милка Христова, Дончо Барбалов
  Решение № 171 по т. 6, обявено на 18.05.2020 г.
  Прилжение № 1

 7. Доклад вх.№СОА19-МЦ29-553/2/04.03.2020 г. относно даване на съгласие „ДКЦ XXV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м, Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 172 по т. 7, обявено на 18.05.2020 г.

 8. Доклад вх.№СОА19-ВК66-8937/3/04.03.2020 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД, чрез непарична вноска.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 173 по т. 8, обявено на 18.05.2020 г.

 9. Доклад вх.№СОА20-ВК66-2151/09.03.2020 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ XVI-София“ ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 174 по т. 9, обявено на 18.05.2020 г.
  Приложение № 1

 10. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3164/22.04.2020 г. относно финансиране на лечебни заведения за болнична помощ еднолични акционерни дружества със 100 процента общинско участие в капитала за медицински дейности за лечение и наблюдение на COVID-19.
  Докл. д-р Антон Койчев, д.м, Милка Христова, д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
  Решение № 175 по т. 10, обявено на 18.05.2020 г.

 11. Доклад вх.№СОА19-ВК08-16778/3/04.03.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.
  Докл. Теодор Петков
  Решение № 176 по т. 11, обявено на 18.05.2020 г.

 12. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-3813/1/08.04.2020 г. относно учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за изграждане на трансформаторен пост – тип КТП с площ от 7,20 кв. м. и сервитутна зона за КТП от 16,20 кв. м. в общински имот.
  Докл. Теодор Петков
  Решение № 177 по т. 12, обявено на 18.05.2020 г.

 13. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1947/1/08.04.2020 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация УПИ XII-591, кв. 13, м. в.з. „Горна баня – разширение на кв. Горна баня“, по плана на гр. София.
  Докл. Ангел Стефанов
  Решение № 178 по т. 13, обявено на 18.05.2020 г.

 14. Доклад вх.№СОА20-ВК08-991/1/12.03.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за кв. 42, м. „ж.к. Люлин-3 м.р-н“ – в частта му за УПИ I-261,262,369.
  Докл. Милко Младенов
  Решение № 179 по т. 14, обявено на 18.05.2020 г.

 15. Доклад вх.№СОА19-ВК08-16017/4/25.02.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, разположено на първия етаж в сградата на 170-то СУ „Васил Левски“, находящо се в гр. Нови Искър, кв. „Курило“.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 180 по т. 15, обявено на 18.05.2020 г.

 16. Доклад вх.№СОА19-ВК08-13200/1/04.03.2020 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VI-653, кв. 50 по действащия регулационен план на с. „Доброславци“, одобрен със Заповед № РД-16-52/22.02.1991 г. на Председателя на ВрИк на ОбНС, ЧИРП, одобрено със Заповед № РД-16-288/22.07.1996 г., на кмета на р-н „Нови Искър“ и ЧИРП, одобрено със Заповед № РД-09-205/16.07.1997 г., на кмета на р-н „Нови Искър“.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 181 по т. 16, обявено на 18.05.2020 г.

 17. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1241/1/10.03.2020 г. относно провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21662.4821.1276, съставляващ УПИ XXII-1167 „за жилищно строителство“, кв. 31а, с. Доброславци, район „Нови Искър“.
  Докл. Даниела Райчева
  Решение № 182 по т. 17, обявено на 18.05.2020 г.

 18. Доклад вх.№СОА20-ВК08-809/3/10.03.2020 г. относно провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения (кабинети) в общински нежилищен имот, находящ се в к. „Враждебна“, ул. „28-ма“ – публична общинска собственост, със срок от 3 години.
  Докл. Лилия Донкова
  Решение № 183 по т. 18, обявено на 18.05.2020 г.

 19. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-15438/1/08.04.2020 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 7,68 кв. м. и сервитутна зона с площ 26,40 кв. м. в общински имот – публична общинска собственост с площ от 887 кв.м. , представляващ ПИ с идентификатор 68134.8504.13, кв. Челопечене, СО – район „Кремиковци“.
  Докл. Лилия Донкова
  Решение № 184 по т. 19, обявено на 18.05.2020 г.

 20. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-1721/1/08.04.2020 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ III-302, кв. 20, м. с. Железница.
  Докл. Николай Гюров
  Решение № 185 по т. 20, обявено на 18.05.2020 г.

 21. Доклад вх.№СОА18-ВК08-8804/8/12.03.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.
  Докл. Рангел Марков
  Решение № 186 по т. 21, обявено на 18.05.2020 г.

 22. Доклад вх.№СОА19-ВК08-2218/10/04.03.2020 г. относно изменение на Решение № 335 по Протокол № 76/30.05.2019 г. на Столичен общински съвет.
  Докл. Рангел Марков
  Решение № 187 по т. 22, обявено на 18.05.2020 г.

 23. Питане вх.№СОА20-ГР94-91/08.01.2020 г. от г-н Методи Лалов – общински съветник относно употреба на служебни моторни превозни средства (МПС) от страна на Столичната общинска администрация.
  Отговор по т. 23

 24. Питане вх.№СОА20-ГР94-737/13.02.2020 г. от г-жа Грети Стефанова, г-н Методи Лалов и г-н Борислав Игнатов – общински съветници относно Решение № 36 на СОС от извънредното заседание от 28.01.2020 г. за водоснабдяването на София и Перник.
  Отговор по т. 24

 25. Питане вх.№СОА20-ГР94-135/10.01.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно карти и условия за безплатно паркиране в Синя и Зелена зона.
  Отговор по т. 25

 26. Питане вх.№СОА20-ВК66-1933/02.03.2020 г. от г-жа Грети Стефанова – общински съветник относно състояние на кризисни центрове за закрила на хора, пострадали от насилие и политика на общината в тази посока.
  Отговор по т. 26

 27. Питане вх.№СОА20-ГР94-728/13.02.2020 г. от г-н Методи Лалов и г-жа Марта Георгиева – общински съветници относно отваряне на регистъра на домашните и безстопанствени кучета.
  Отговор по т. 27

 28. Питане вх.№СОА19-ГР94-6154/19.12.2019 г. от арх. Борислав Игнатов – общински съветник относно собствеността и устройствения статут на паметника на „Съветската армия“ в Княжевска градина.
  Отговор по т. 28

 29. Питане вх.№СОА20-ГР94-811/14.02.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно множество дефекти в гаранционния срок по новоремонтирания бул. Княз Александър Дондуков.
  Отговор по т. 29

 30. Доклад вх.№ СОА20-ДИ05-1056/7/08.05.2020 г. относно участие на Столична община като партньор в Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни марки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
  Докл. Десислава Билева
  Решение № 188 по т. 30, обявено на 18.05.2020 г.

 31. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3710/13.05.2020 относно мерки, свързани с експлоатацията на масовия градски транспорт на територията на Столична община след отпадане на извънредното положение.
  Докл. Кристиан Кръстев, Зафир Зарков
  Решение № 189 по т. 31, обявено на 18.05.2020 г.
  Приложение № 1
  Приложение № 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)