Обратно Заседание № 27 от 26.01.2017 година

ДНЕВЕН РЕД
на заседание на Столичния общински съвет, 
проведено на 26 януари 2017 г. от 10:00ч.:

 

1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-13033/30.12.2016 г. и проект за решение вх.№СОА16-ВК66-13033(1)17.01.2017 г.  относно промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2017 г.
Докл. Калоян Паргов, Милка Христова, Владимир Данев, Борис Цветков, Ирена Анастасова, Марин Стоянов, Николай Николов
Решение № 1 по т. 1, обявено на 02.02.2017 г.

1. ♦ Доклад вх.№СОА17-ВК66-171/09.01.2017 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 година.
Докл. Йорданка Фандъкова

1. ♦ Доклад вх.№СОА17-ВК66-171/2/19.01.2017 г. относно допълнение към доклад № СОА17-ВК66-171/09.01.2017 г за съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2017 година.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 2 по т. 1, обявено на 02.02.2017 г.
Приложения


2. Доклад вх.№СОА16-ГР94-8062/02.12.2016 г. относно предложения за включване в „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2017 г.” и   в „Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2017 г.”
Докл. Борис Цветков
Решение № 3 по т. 2, обявено на 02.02.2017 г.

2. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-623/3/10.01.2017 г. относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2017 г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 4 по т. 2, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение


3. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-11267/2/21.12.2016 г. относно  Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2016-2019 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Нина Чанева, Иветка Петрова
Решение № 5 по т. 3, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение №1


4. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-411/17.01.2017 г. относно увеличаване капацитета на Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания „Света Марина“, находящи се в гр. София, ж.к. „Сердика“, ул. „Гюешево“ – ул. „Хайдут Велко”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 6 по т. 4, обявено на 02.02.2017 г.


5. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-118/11/11.01.2017 г. относно издаване на Запис на Заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0035-C01 от 28.09.2016 г., за проект „Техническа помощ за Столична община“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР).
Докл. Ирина Савина
Решение № 7 по т. 5, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение


6. Доклад вх.№СОА16-ТД26-13726/2/21.12.2016 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на части от недвижим имот, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, без обявяване на конкурс.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 8 по т. 6, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение


7. Доклад вх.№СОА16-ТД26-1574/2/21.12.2016 г. относно намаляване на капитала на „Спортна София – 2000“ ЕАД  и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 9 по т. 7, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение №1


8. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-7347/4/30.12.2016 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител от Столична община.
Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев
Решение № 10 по т. 8, обявено на 02.02.2017 г.


9. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-13332/2/06.01.2017 г.  относно даване на съгласие на „Пазари Запад“ ЕАД за разходване на собствени средства.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 11 по т. 9, обявено на 02.02.2017 г.


10. Доклад вх.№ СОА16-ТД-13958/3/06.01.2017 г. относно даване на разрешение „Егида – София“ ЕАД да сключи договор за рефинансиране на кредит по договор № КБ-20ЮЛ/14.01.2010 г. с „Общинска банка“ АД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 12 по т. 10, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение


11. Доклад вх.№СОА16-ТД26-14422/2/11.01.2017 г. относно даване на разрешение на „Топлофикация София“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на 2 броя турбогенератори, собственост на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 13 по т. 11, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение


12. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-237/11.01.2017 г. относно разпореждане с дълготраен материален актив, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 14 по т. 12, обявено на 02.02.2017 г.


13. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-496/1/17.01.2017 г. относно даване на съгласие „Топлофикация София“ ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56-611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 15 по т. 13, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение №1


14. Доклад вх.№СОА17-ВК66-493/19.01.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез непарична вноска – подземни паркинги на метростанции „Джеймс Баучер” (МС 11), „Цариградско шосе” (МС 19), „Бизнес парк” (МС 16), „Бели Дунав” (МС 2 ІІ) и общински имот със сграда, намиращ се в район „Надежда”.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 16 по т. 14, обявено на 02.02.2017 г.
Приложения №№ 1,2,3,4,5 и 6


15. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-494/19.01.2017 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Център за градска мобилност” ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 17 по т. 15, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение №1


16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-129/06.01.2017 г. относно отчет за изпълнение на сесия за програмно финансиране м. септември 2016 г., обявена с Решение № 643/16.09.2016 г. на СОС и Решение № 733/24.11.2016 г. на СОС по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 18 по т. 16 , обявено на 02.02.2017 г.
Приложение


17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-182/10.01.2017 г. относно преобразуване на 59 ОУ „Васил Левски“, 172 ОУ „Христо Ботев“ и 176 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ от основни в обединени училища.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 19 по т. 17, обявено на 02.02.2017 г.


18. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-141/5/12.01.2017 г. относно участие на Столична община в проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“, финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 20 по т. 18, обявено на 02.02.2017 г.


19. Доклад вх.№СОА16-ПП00-141(6)/18.01.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столичната община за разплащане на разходи по проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете”, финансират по Програма УРБАКТ ІІІ на Европейския съюз.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 21 по т. 19, обявено на 02.02.2017 г.


20. Доклад вх.№СОА17-ВК66-316/12.01.2017 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на детско-юношеския спорт – отчет.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев
Решение № 22 по т. 20, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение


21. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12464(4)/13.01.2017 г. относно изпълнение на Решение №206/17.03.2016 г. на СОС за утвърждаване на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2016 г. и Решение №733/24.11.2016 г. на СОС, с което са осигурени допълнителни финансови средства към Програмата.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 23 по т. 21, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение


22. Доклад вх.№СОА17-ВК66-385/16.01.2017 г. относно годишен отчет за изпълнение на Годишния план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2016 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 24 по т. 22, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение №1


23. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12888/22.12.2016 г. относно провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници по допълнителни градски автобусни линии от транспортната схема на Столична община.
Докл. Евгени Крусев
Решение № 25 по т. 23, обявено на 02.02.2017 г.


24. Доклад вх.№СОА17-ВК66-475/19.01.2017 г. относно кандидатстване на Столична община с проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на гр. София” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
Докл. Евгени Крусев
Решение № 26 по т. 24, обявено на 02.02.2017 г.


25. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12828/20.12.2016 г. относно подробен устройствен план – план за улична регулация от о.т. 46г до о.т. 1 и о.т. 1 през о.т. 10 – о.т. 22 до о.т. 303а, район „Витоша“  и район „Панчарево“, изменение на улична регулация на задънена улица от о.т. 300а до о.т. 302 за свързване с новопредвидената улица по зелените и кафявите линии, цифри и букви съгласно приложения проект и изменение на плана за регулация на УПИ I-966, 1544, 594, за магазини, офиси и складове от кв.1, м. „Околовръстен път – Малинова долина“, план-схема за вертикална планировка с надлъжен профил на новопроектираната улица и план-схема на ВиК съоръженията на техническата инфраструктура в обхвата на разработката.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 27 по т. 25, обявено на 02.02.2017 г.


26. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12829/20.12.2016 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на м. „Надежда 1а и 1б“, кв. 130г, УПИ VII-2557, район „Надежда“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 1б“ в граници: улица от о.т.341=1 –о.т.8 до о.т.14, от о.т.14 до о.т.80а, о.т.80а до  о.т.196 и УПИ II – за ЖС от кв.147б, от о.т.65-о.т.68 до о.т.341=1, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 28 по т. 26, обявено на 02.02.2017 г.


27. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12913/23.12.2016 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизиране територии за обект „Трасе на ел. кабел НН в поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284 от сградата на трансформаторен пост с идентификатор 49597.4248.139.4 до ел. табло на х. „Рудничар“ с идентификатор 49597.4248.139.3 по КК на с. Мърчаево и определяне на сервитутните линии, в границите на които да се учреди сервитут“, м. „Въртен камък“, Природен парк „Витоша“, район „Витоша“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 29 по т. 27, обявено на 02.02.2017 г.

28. Доклад вх.№СОА16-МЦ29-399/2/21.12.2016 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XХ – София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой ехограф с кардиологичен трансдюсер.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 30 по т. 28, обявено на 02.02.2017 г.


29. Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-418/2/29.12.2016 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XIV – София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой електромиографски апарат – ЕМГ.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 31 по т. 29, обявено на 02.02.2017 г.


30. Доклад вх.№ СОА16-МЦ29-397/2/03.01.2017 г. относно даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XXII –София“ ЕООД чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 32 по т. 30, обявено на 02.02.2017 г. 
Приложение №1


31. Доклад вх.№СОА17-ВК66-321/12.01.2017 г. относно допълнение на Решение №572 по Протокол №19 от 28.07.2016 г. на СОС.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев
Решение № 33 по т. 31, обявено на 02.02.2017 г.


32. Доклад вх.№СОА17-ВК66-443/18.01.2017 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи за 2017г.
Докл. Малина Едрева, Венцислав Мицов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова
Решение № 34 по т. 32, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение №1 и №2


33. Доклад вх.№СОА16-ДИ05-4924/21.12.2016 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 35 по т. 33, обявено на 02.02.2017 г.


34. Доклад вх. № СОА16-ТД26-14568/1/12.01.2017 г. относно утвърждаване на Бизнес план на „Топлофикация  София“ ЕАД за 2017 г.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова
Решение № 36 по т. 34, обявено на 02.02.2017 г.
Приложения


35. Доклад вх.№СОА16-ТД26-14649(2)/18.01.2017 г. относно даване на мандата на представителя на Столична община в общото събрание на акционерите на „София Крематориум” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 17 януари 2017 г. годишно общо събрание на акционерите.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 37 по т. 35, обявено на 30.01.2017 г.


36. Доклад вх.№СОА17-ВК08-388(2)/18.01.2017 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО за изпълнение на проект „Подадена ръка за независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Докл. Мария Ачкова
Решение № 38 по т. 36, обявено на 02.02.2017 г.


37. Доклад вх.№СОА16-ВК08-10872(1)/18.01.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за наем на реална част от имот – публична общинска собственост, за разполагане на автомати за кафе и сандвичи административната сграда на район „Оборище”.
Докл. Васил Цолов
Решение № 39 по т. 37, обявено на 02.02.2017 г.


38. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-16206/6/09.01.2017 г. относно допълване на Решение № 761 от 24.11.2016 г. за промяна на наименованието на 147 Общинско основно училище „Йордан Радичков“, район „Красна поляна“.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 40 по т. 38, обявено на 02.02.2017 г
.

39. Доклад вх.№СОА16-ВК08-11599/3/11.10.2016 г. и нов проект за решение вх. №СОА16-ВК08-11599/5/05.12.2016 г.  относно актуализация на приетата с Решение № 312 по Протокол № 14 от 28.04.2016 г. на Столичния общински съвет „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за  2016 г.”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 41 по т. 39, обявено на 02.02.2017 г.


40. Доклад вх.№СОА16-ГР94-5108(5)/22.12.2016 г. относно именуване на безименна улица в м. в.з. „Киноцентър – ІІІ част” с името „Сойка”.
Докл. Теодор Петков
Решение № 42 по т. 40, обявено на 02.02.2017 г.


41. Доклад вх.№СОА16-ВК08-15901/26.10.2016 г. относно именуване на безименни улици в с. Бистрица с имената „Ветровал“ и „Струмски извор“, район „Панчарево“.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 43 по т. 41, обявено на 02.02.2017 г.


42. Доклад вх.№СОА16-ВК08-17162/24.11.2016 г. относно именуване на безименна улица в кв. 46а, м. „Стърната”, с. Иваняне, район „Банкя” с името „Панорамна гледка”.
Докл. Рангел Марков
Решение № 44 по т. 42, обявено на 02.02.2017 г.


43. Доклад вх.№СОА16-ВК08-10342/5/19.12.2016 г. относно допълнение и изменение на Решение № 510, прието на заседание на Столичен общински съвет, проведено на 14.07.2016 година, Протокол № 18.
Докл. Рангел Марков
Решение № 45 по т. 43, обявено на 02.02.2017 г.


44. Питане вх.№ СОА16-ГР94-8527/22.12.2016 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник,  относно влошено и необезопасено състояние на пътната инфраструктура на ул.“Съединение“.
Отговор по т. 44 

45. Питане вх.№ СОА16-ГР94-8528/22.12.2016 г. от г-н Тодор Цанев, г-н Войслав Тодоров и г-жа Анета Григорова – общински съветници,  относно финансовите резултати на „Център за градска мобилност“ ЕАД вследствие на повишаването на цената на билета за еднократно пътуване в столицата.
Отговор по т. 45

46. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12903(1)/20.01.2017 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения през месец февруари 2017 г. в изпълнение на Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорт (2016 – 2020 г. ).
Докл. Татяна Георгиева, д-р Тодор Чобанов
Решение № 46 по т. 46, обявено на 02.02.2017 г.
Приложение


47. Доклад вх.№СОА16-ГР94-8090(5)/23.01.2017 г. относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лечение. 
Докл. Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 47 по т. 47, обявено на 02.02.2017 г.


48. Доклад вх.№СОА16-ВК66-12749/15.12.2016 г.  и нов проект за решение вх.№СОА16-ВК66-12749(2)/24.01.2017 г. относно предприемане на действия по преобразуване на „Чистота Искър” ЕООД. 
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 48 по т. 48, обявено на 02.02.2017 г.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)
              (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)