Обратно Заседание № 70 от 14.02.2019 година

 

ДНЕВЕН РЕД
на 70-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 14 февруари 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа


1. Доклад вх.№СОА19-ВК66-989/05.02.2019 г. относно частична промяна на структурата на Столична общинска администрация и районни администрации „Младост“, „Оборище“, „Подуяне“ и „Овча купел“ при СО.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 66 по т. 1, обявено на 21.02.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5

    
2. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-235/1/11.01.2019 г. относно приемане на схема „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели“ за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри и за вилните зони по Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 67 по т. 2, обявено на 21.02.2019 г.

    
3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-8656/1/24.01.2019 г. относно актуализация на „План за защита при бедствие„; Приложение I- Наводнение; Приложение II – Земетресение; Приложение III – Радиационна и ядрена авария.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 68 по т. 3, обявено на 21.02.2019 г.

    
4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9509/4/31.01.2019 г. и доклад с №СОА19-ВК66-610/22.01.2019 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 69 по т. 4, обявено на 21.02.2019 г.

    
5. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-937/04.02.2019 г. относно утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2019 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 70 по т. 5, обявено на 21.02.2019 г.
Приложение

    
6. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-140/67/06.02.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2019 г. за разплащане на разходи по проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище“ (Stay Tuned), финансиран по Програма УРБАКТ III на ЕС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 71 по т. 6, обявено на 21.02.2019 г.

    
7. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-601/22.01.2019 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР), м. „Суха река-запад“, район  „Подуяне“, кв. 31а, УПИ IV-133,134,1008, представляващ неразделна част от план за регулация на м. „Суха река-запад“, район „Подуяне“, одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013г. на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 72 по т. 7, обявено на 21.02.2019 г.

    
8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1961/3/25.01.2019 г. относно одобряване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по смисъла на чл. 110, ал. 1 т.5 от ЗУТ за продължението на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и кв. „Бенковски“, район „Нови Искър“ и район „Сердика“, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 73 по т. 8, обявено на 19.02.2019 г.

    
9. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-789/29.01.2019 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация от о.т. 14 - о.т. 14а (нова) до о.т. 15; План за улична регулация – създаване на задънена улица от о.т. 14а (нова) - о.т. 14б (нова) - о.т. 14в (нова) до о.т. 14г (нова); План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 02659.2232.31 и 02659.2232.32 по КККР на гр. Банкя, създаване на УПИ I-31 „за жс”, УПИ II-31 “за жс”, УПИ III-31,32 “за жс”, УПИ IV-32 “за жс”, УПИ V-32 “за жс”, УПИ VI-32 “за жс”, УПИ VII-31 “за жс” и УПИ VIII-31 “за жс”, кв. 3а (нов), м. „кв. Вердикал”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 74 по т. 9, обявено на 21.02.2019 г.

    
10. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-811/30.01.2019 г. относно одобряване на проект за ПУП - изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ X-468 и УПИ XI-467, ПИ с идентификатори 00357.5359.468 от КККР на гр. Нови Искър, за създаване на нов УПИ X-468 и свързаното с това изменение в общите граници на УПИ IX-469, УПИ XII-466 и УПИ XXVI-469 и промяна профила на улична регулация между о.т.968а – о.т.966 и о.т.106а – о.т.14а и изменение на плана за застрояване за нов УПИ X-468 и УПИ XII-466, кв.187, м. „гр. Нови Искър, кв. Кумарица, кв-ли 180, 182,184, 187, 194, 195, 196 и 197“, район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 75 по т. 10, обявено на 21.02.2019 г.

    
11. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-679/24.01.2019 г. относно изменение на пункт I, II и IV от Решение № 547 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Карлос Контрера, Симеон Славчев, Светослав Витков
Решение № 76 по т. 11, обявено на 21.02.2019 г.

    
12. Доклад вх.№СОА19-ВК66-1086/07.02.2019 г. относно удължаване крайният срок за изпълнение на договорите по одобрени проекти по  Програма „Зелена София“ за 2018 г.
Докл. Лорита Радева, Иван Велков, Альоша Даков, Миглена Горанова
Решение № 77 по т. 12, обявено на 21.02.2019 г.

    
13. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1075/07.02.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищно помещение, находящо се на партерния етаж в сградата на улица „Большая Дмитровка“, дом 8/1, строение 5 град Москва, Руска Федерация.
Докл. Искра Ангелова, Орлин Иванов, Милка Христова, Прошко Прошков
Решение № 78 по т. 13, обявено на 21.02.2019 г.

    
14. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1012/06.02.2019 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2019 г. по Програма за развитие на детско – юношеския спорт.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев
Решение № 79 по т. 14, обявено на 21.02.2019 г.

    
15. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-914/01.02.2019 г. относно провеждане процедура по акредитация на цялостната медицинска дейност и отделните медицински дейности на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 80 по т. 15, обявено на 21.02.2019 г.

    
16. Доклад вх.№СОА19-ВК66-1087/07.02.2019 г. относно необходимите финансови средства за реализацията на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки през 2019 г.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Малина Едрева, д-р Антон Койчев,  Дончо Барбалов
Решение № 81 по т. 16, обявено на 21.02.2019 г.

        
17. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13032/1/05.02.2019 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София“, върху имот – частна общинска собственост,  находящ се в гр. София, ул. „Роглец“ № 17, представляващ триетажна сграда с идентификатор 68134.705.545.1, заедно с поземлен имот с идентификатор 68134.705.545, за продължаване дейността на обособения Дневен център за психо-социална рехабилитация, Защитено жилище за възрастни с психични услуги и Информационен център за промоция на психично здраве на територията на район „Слатина“.
Докл. Наталия Стоянова
Решение № 82 по т. 17, обявено на 21.02.2019 г.

        
18. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14661/1/25.01.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на ул. „Филип Кутев“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 83 по т. 18, обявено на 21.02.2019 г.

    
19. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-1777/17/25.01.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.903.1780, попадащ в обхвата на ул. „Сребърна“ и УПИ XI-за озеленяване, кв. 16, м. НПЗ „Хладилника - Витоша“.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 84 по т. 19, обявено на 21.02.2019 г.

    
20. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-10893/8/23.03.2018 г. относно Проект за изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ VIII – 444 и УПИ XXX – „за гаражи и озеленяване“, кв. 738-Б, зона Г-13-юг, на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Васил Цолов
Решение № 85 по т. 20, обявено на 21.02.2019 г.

    
21. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-11601/5/07.11.2018 г. относно предложение за учредяване право на строеж върху УПИ – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Будапеща“ № 42 на жилищно-строителна кооперация _/ЖСК/, чиито член-кооператори са правоимащи по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докл. Васил Цолов
Решение № 86 по т. 21, обявено на 21.02.2019 г.

    
22. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14926/1/06.02.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 2 , т. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 78 от Наредбата за общинската собственост за довършване на производството по одобряване на ПУП-ИПРЗ на м. „ж.к. Надежда 1а и 1б“, в частта за УПИ  I-390, 387, 388, кв. 15, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов
Решение № 87 по т. 22, обявено на 21.02.2019 г.

    
23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14450/1/05.02.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от поземлени имоти, които са публична общинска собственост, попадащи в нереализирана улична регулация и разширение на бул. „Рожен“, находящи се на територията на Район „Надежда“, м. НПЗ „Военна рампа - запад“, кв. № 12.
Докл. Димитър Димов
Решение № 88 по т. 23, обявено на 21.02.2019 г.

    
24. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14468/1/05.02.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от поземлен имот – публична общинска собственост, представляващ парк „Надежда“, попадащ в кв. № 18 на м. бул. „Ломско шосе“, Район „Надежда“ за поставяне на преместваем обект по схема, одобрена от общинския съвет и главния архитект на СО.
Докл. Димитър Димов
Решение № 89 по т. 24, обявено на 21.02.2019 г.

    
25. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7526/3/05.02.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 90 по т. 25, обявено на 21.02.2019 г.

    
26. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6689/4/05.02.2019 г. относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на имоти, находящи се в с. Казичене район „Панчарево“, между Столична община и Диана Кунгалова.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 91 по т. 26, обявено на 21.02.2019 г.

    
27. Питане вх.№ СОА17-ВК66-1210/1/19.12.2018 г. от г-жа Виолета Тодорова – общински съветник, относно актуална, уточняваща и изчерпателна информация за реалното протичане на ремонта на „Западен парк“.
    
28. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-154/135/08.02.2019 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0041-C01 от 14.03.2017 г. и сключен към него Анекс № 1 на 02.11.2018 г. за проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, район „Илинден“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Докл. Ирина Савина
Решение № 92 по т. 28, обявено на 21.02.2019 г.

    
29. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-154/136/08.02.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0041-С01 от 14.03.2017 г. и сключен към него Анекс № 1 на 02.11.2018 г. между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).
Докл. Ирина Савина
Решение № 93 по т. 29, обявено на 21.02.2019 г.

    
30. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1126/08.02.2019 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.
Докл. Йоана Христова
Решение № 94 по т. 30, обявено на 21.02.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2А
Приложение № 2Б
Приложение № 2В
Приложение № 2Г
Приложение № 2Д
Приложение № 2Е
Приложение № 2Ж
Приложение № 2З
Приложение № 2И
Приложение № 2Й
Приложение № 2К
Приложение № 3


    
31. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-659/24.01.2019 г. относно участие на Столична община във Втора фаза на проект "Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум" (Com. Unity.Lab.), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз и даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на столична община за 2019 г. з разплащане на разходи по проекта.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 95 по т. 31, обявено на 21.02.2019 г.

    
32. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-2152/1/12.02.2019 г. относно изменение в Решение № 49 по Протокол № 69 от 31.01.2019 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 96 по т. 32, обявено на 18.02.2019 г.

    
33. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1121/08.02.2019 г. относно модернизация на 12 метровлака (48 вагона) от серия 81-717/714.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков
Решение № 97 по т., 33 обявено на 21.02.2019 г.

    
34. Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-53/1/12.02.2019 г. относно провеждане процедура по акредитация на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности и на обучението и специализанти  на „Четвърта МБАЛ - София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 98 по т. 34, обявено на 21.02.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)