Обратно Заседание № 4 от 19.03.2024 г. на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

проведено на 19.03.2024 г., /вторник/ 10.00 часа, зала 1, ет. 2,

ул. „Московска“ № 33 и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА24-ВК66-1584/22.02.2024 г. относно създаване на общинска структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните извори на територията на Столична община.

Проф. Вили Лилков, Ивайло Йонков и Иван Сотиров – общински съветници

Доклад вх. № СОА24-ВК66-1714/27.02.2024 г. относно обявяване на конкурс с международно участие за идеи за доизграждане и развитие на територията на Княжевската градина.

Проф. Вили Лилков, Ивайло Йонков и Иван Сотиров – общински съветници

Информация вх. № СОА21-ДИ05-324/185/24.11.2024 г. относно изпълнение на т. 3 от Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на СО за периода 2021-2026 г.“ за периода 01.07.2023 г. до 30.09.2023 г.

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

Информация вх. № СОА21-ДИ05-324/189/05.02.2024 г. относно изпълнение на т. 3 от Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на СО за периода 2021-2026 г.“ за периода 01.10.2023 г до 31.12.2023 г.

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

Информация с вх. № СОА24-ТД26-1631/1/05.02.2024 г. относно изпълнение на чл. 8, ал. 1, т. 28 от договор № СОА19-ДГ56-74/29.01.2019 г., сключен между Столична община и „Булекопак“ АД за организиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали.

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“

Информация с вх. № СОА23-ТД26-876/1/29.01.2024 г. относно изпълнение на чл. 8, ал. 1, т. 28 от договор на Столична община.

Допълнителна информация с вх. № СОА23-ТД26-876/2/05.02.2024 г.

Александър Урманов – Изпълнителен Директор Екопак България

Информация с вх. № СОА24-ТД26-1584/1/06.02.2024 г. относно изпълнение на чл. 8, ал. 1, т. 28 от договор на Столична община.

Георги Славчев – Прокурист, Екобулпак България АД

Информация вх. № СОА24-ВК08-3068/26.02.2024 г. относно премахване на дървесна растителност във връзка с реализирането на инвестиционен проект.

Доп. Информация с вх. № СОА24-ВК08-3414/05.03.2024 г.

Инж. Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

Разни.

 

Видео излъчване

Протокол