Обратно Заседание № 1 от 26.02.2024 г. на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

проведено на 26.02.2024 г., /понеделник/ 11.00 часа, зала 1, ет. 2,

ул. „Московска“ № 33 и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на СОС

 предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да се отправят на имейл адрес: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование:

Вносители:

1

3

Доклад вх. № СОА23-ДИ04-900/10/08.12.2023 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и предоставяне заемообразно на средства за изпълнение на подготвителни дейности по процедурата.

Надежда Бобчева – зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“ и Никола Барбутов – зам.-кмет на СО, Направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“

Разни.

 

Видео излъчване

Протокол