Решение № 533 от 26.07.2018 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация - създаване на задънена улица от о.т. 316а (нова) до о.т. 316б (нова) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I-50021 с цел разделянето му на нови УПИ I-21 "за ЖС", УПИ VII-21 "за ЖС" и УПИ VIII-21 "за ЖС" от кв. 30, м. "с. Иваняне", район „Банкя".


Решение № 532 от 26.07.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за УПИ VIII-815, 816, 817, 818 - „за ЖС" от кв. 28, попадащ в обхвата на т. 4 от Решение № 166 по протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Връбница-2", който имот с тази точка „се изключва".


Решение № 531 от 26.07.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за новосъздадени УПИ III-1828 „за жс" от кв. 14б (нов) и УПИ II-2777 „за жс" и УПИ III-835 „за жс" от кв. 14а, свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XVI-1004 от кв. 14а и УПИ XIV-447 от кв. 14б (нов), м. „в.з. Малинова долина - 2а част", план за улична регулация (ПУР) за новосъздадена улица от о.т. 95а (нова) до о.т. 111а (нова) и от о.т. 111а (нова) до о.т. 111 между квартали 14а и 14б (нов), район „Витоша", Столична община.


Решение № 530 от 26.07.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VIII-2129, 2130 „за ж.с.", кв. 46, м. „Надежда 4", район „Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 4", район „Надежда", одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.


Решение № 529 от 26.07.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 2”, в частта му относно УПИ Х-97 (ПИ с идентификатор 68134.4091.97) от кв. 8, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от решение № 549 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 528 от 26.07.2018 година

За одобряване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57011.5522.35 от КККР на с. Подгумер, район „Нови Искър" за създаване на нов УПИ II-35 - „за жилищно строителство" от кв. 2а; изменение на плана за улична регулация между о.т. 8а - о.т. 8б, кв. 2а по плана на с. Подгумер, район „Нови Искър", Столична община.


Решение № 527 от 26.07.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ XVI-601 (ПИ с идентификатори 49206.2633.9116, 49206.2633.9115 и 49206.2633.9114 по КККР), кв. 36, м. „с. Мрамор”, Район „Връбница”, за създаване на нови УПИ XXIII-9114 - „за жс", УПИ XVI-9116 - „за жс", изменение на плана за регулация на контактни УПИ XVII-166 и УПИ XV-170, и задънена улица по о.т. 136а - о.т. 136б - о.т. 136в.


Решение № 526 от 26.07.2018 година

За проект за подробен устройствен план - План за регулация на улица от о.т. 104а - о.т. 104г до о.т. 104ж; план-схема за вертикална планировка с надлъжни профили, план-схема по част „ВиК” и план за регулация и застрояване за нов УПИ Х-545 „за жс", кв. 151а, м. „с. Лозен", район „Панчарево".


Решение № 525 от 26.07.2018 година

За пълноправно членство в POLIS (Мрежа от Европейски градове и региони за иновативни транспортни решения) и заплащане на годишен членски внос.


Решение № 524 от 26.07.2018 година

За издаване на Запис на заповед в полза па Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВG05М20Р001-1.001-0001-С01/28.02.2018 г., сключен между Регионален исторически музей - София и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ”.


Решение № 523 от 26.07.2018 година

За: отмяна на Решение № 14/24.01.2013 г. и утвърдените с него Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри по повод 17 май - Ден на Българския спорт
и за: утвърждаване на Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1 до 12 клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Европейски купи, Световни първенства, Световни купи, Олимпийски игри и международни турнири, и ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на Параолимпийски игри и Световни летни и Световни зимни игри на Спешъл Олимпикс и международни турнири, по повод 17 май - Ден на Българския спорт и формуляр - искане за предоставяне еднократна стипендия. 

Приложение


Решение № 522 от 26.07.2018 година

За актуализиране на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели на Трети (зонален) етап - Градско първенство за град София и Четвърти финален етап - Републикански първенства от Ученически игри, утвърдени с Решение № 452/14.07.2016 г. на СОС.

Приложение № 1


Решение № 521 от 26.07.2018 година

За учредяване на ежегодна парична награда на кмета на Столична община в размер на 2 000 лв. за ученик от столично училище (държавно, общинско, частно) с изявени дарби.


Решение № 520 от 26.07.2018 година

За приемане допълнително включване на ученическа кампания „Лятна академия” в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2018 година.


Решение № 519 от 26.07.2018 година

За допълнение на Решение № 808 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет за откриване на самостоятелен общински Център за подкрепа за личностно развитие за кариерно ориентиране и консултиране (ЦПЛР-КОК- София).


Решение № 518 от 26.07.2018 година

За утвърждаване на Приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа” на Столична община за 2019 година.

Приложение № 1


Решение № 517 от 26.07.2018 година

За изменение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Гробищни паркове” (Приет с Решение № 635 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., изм. - Решение № 27 по Протокол № 4 от 3.12.2015 г.). 

Приложение А и Б


Решение № 516 от 26.07.2018 година

За определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2018 година на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Приложение № 1


Решение № 515 от 26.07.2018 година

За подписване от Столична община на частична гаранция по дългосрочен дълг на „Столичен електротранспорт” ЕАД.


Решение № 514 от 26.07.2018 година

За откриване на нова социална услуга в общността - „Кризисен център” (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик) на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност.