Решение № 364 от 14.06.2018 година

За разрешаване изработването на подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на въздушна кабелна линия НН 1kV от съществуващо трасе-стълб в имот с идентификатор 44063.6221.225 за захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 44063.6221.552 по КККР на с. Лозен, м. Брождан, район „Панчарево" и одобряване на задание.

Приложение


Решение № 363 от 14.06.2018 година

За допускане устройството и застрояването преди 2025 г. въз основа на план за регулация и застрояване на имоти с идентификатори 44224.5775.27, 44224.5774.76 и 44224.5768.630, м. „Попов рът", землище „с. Локорско", район „Нови Искър", попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие и разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на имотите в м. „Попов рът", землище „с. Локорско", район „Нови Искър", в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.

Приложение


Решение № 362 от 14.06.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на м. „Суха река - запад", кв. 12д, УПИ IV-855, 856, район „Подуяне", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад", одобрен с Решение № 325 по протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.


Решение № 361 от 14.06.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план-план за регулация на м. „Суха река - запад", район „Подуяне", кв. 12, образуване на нов УПИ X-835, 836 за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори по КККР 68134.610.835 и 68134.610.836, представляващ неразделна част от план за регулация за м. „Суха река - запад", одобрен с Решение № 325 по протокол № 42/27.06.2013 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 360 от 14.06.2018 година

За проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване и план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на м. „с. Локорско", Район „Нови Искър".


Решение № 359 от 14.06.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на нов УПИ XII-4 „за ЖС" и нов УПИ XIII-4 „за ЖС", кв. 34а, изменение на улична регулация при о.т. 123 и създаване на задънена улица от о.т. 123а нова до о.т. 123б нова, м. „с. Герман", район „Панчарево".


Решение № 358 от 14.06.2018 година

За определяне статута на въведените експериментални промени за основни автобусни линии, както и експериментално продължение на експлоатацията на основни линии на обществения транспорт на територията на Столична община.


Решение № 357 от 14.06.2018 година

За даване на съгласие за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2018 г. за разплащане на разходи по II-ра фаза на проект "Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете” (Creative Spirits), идентификационен № 2290, финансиран по Програма УРБАКТIII на Европейския съюз.


Решение № 356 от 14.06.2018 година

За приемане годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2017 година и освобождаване от отгговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.

Приложение № 1 и 2


Решение № 355 от 14.06.2018 година

За потвърждаване членството на Столична община в Асоциация на европейските градове ЮРОСИТИС и изплащане на членски внос във връзка с членството.


Решение № 354 от 14.06.2018 година

За разсрочване на публични задължения на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”.

Приложение № 1


Решение № 353 от 14.06.2018 година

За определяне предназначението на общински жилища за продажба в сгради до три етажа на настанените в тях по административен ред наематели.

Приложение № 1 и 2


Решение № 352 от 14.06.2018 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 351 от 14.06.2018 година

За утвърждаване частична промяна на структура на районна администрация „Искър” при Столична община.

Приложение № 1


Решение № 350 от 14.06.2018 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Медицински университет - София за нуждите на „Факултет по обществено здраве” върху част от имот - общинска собственост.


Решение № 349 от 14.06.2018 година

За дарение на общински недвижими имоти, находящи се в гр. София, Район „Оборище” и Район „Лозенец” и приемане на дарение на недвижим имот - частна собственост, находящ се в гр. София, Район „Слатина” и парични средства.


Решение № 348 от 31.05.2018 година

За изменение на Решение № 315 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 347 от 31.05.2018 година

За Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура” - 2018г. и за финансиране на проекти, свързани с Председателството на България на Съвета на Европейския съюз.

Приложение № 1


Решение № 346 от 31.05.2018 година

За създаване на Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Решение № 345 от 31.05.2018 година

За именуване на безименна улица на територията на Столична община - Район „Банкя”.