Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов
 • Любка Костова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД за 23.07.2019г.

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5415/05.07.2019г., относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към 31.12.2018г.

Й.Фандъкова-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5735/15.07.2019 г. относно промяна на бюджета на Столична община за II-ро тримесечие на 2019 година

Д.Барбалов-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5162/28.06.2019г., относно проект за приемане на Наредба за определяне реда за управление на горските територии-собственост на СО

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ТД26-1153/3/03.07.2019 г. относно подписване на Договор за организиране на система  за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) между Столична община и „Елтехресурс“ АД-водеща комисия

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-4298/30.05.2019г., относно изпълнение на условията, заложени в Решение №СО-19-ЕО/2017г., на директора на РИОСВ-София, във връзка с „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на СО 2015-2020г.-намаляване емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10 „-водеща комисия

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5256/02.07.2019г., относно приемане на нов Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества, чрез ограничаване движението на МПС на територията на СО в случай на прогноза за висока степен  на замърсяване на атмосферния въздух, приет с Решение №21 по Протокол №46/25.01.2018г., допълнен с Решение №855 по Протокол №66/06.12.2018г. на Столичен общински съвет-водеща комисия

Й.Христова-зам.-кмет на СО

Л.Радева, З.Зарков и Р.Абрашев-общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-678/27.01.2017г., относно ПУП-план за регулация и застрояване на м.“Обеля-3-та част-Модерно предградие“, кв.3 (нов), УПИ І-78 „за производствени и складови дейности“ и създаване на нова задънена улица по о.т.6-о.т.6а, район „Люлин“-СО-отложен от предишно заседание на комисията.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ТД26-4975/7/03.12.2018г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение каптиран естествен извор (КЕИ) „Тунела“ на находище на минерална вода – изключителна държавна собственост „София-Панчарево“ - № 81 по приложение № 2 към чл. 14 на Закона за водите (ЗВ), предоставено на Столична община с Решение № 33/04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години, на „М.К.77“ ЕООД

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ТД26-8888/8/03.12.2018г., относно издаване на разрешително на „Венцислав Василев 2001“ ООД за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение каптиран естествен извор (КЕИ) „Тунела“ към находище на минерална вода „София-Панчарево“ – изключителна държавна собственост - № 81 по приложение № 2 към чл. 14 на Закона за водите (ЗВ), предоставено на Столична община с Решение № 33/04.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Писмо вх.№ СОА19-ВК66-4378/2/12.07.2019 г. към Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4378/03.06.2019 г. относно одобряване на ПУП -ИПРЗ за кв. 6 и кв. 6а, образуване на нови УПИ I-„за озеленяване и КОО“ II-„за озеленяване и КОО“, III-2081,2083,2084,2086,2087 „за ЖС и ТП“, кв. 6а (нов) и УПИ I-2081„за тп“, IV-„чисто производство“, V-2078,2082,2081„за ЖС“, VII-„чисто производство“, VIII-2080,2081 „за ЖС и ТП“, кв. 6б (нов) и изменение на план за улична регулация (ИПУР) чрез отпадане на улица от о.т.19в до о.т.21б, изменение на задънена улица от о.т.21а през о.т.21б до о.т.21е, изменение на задънена улица от о.т.21в до о.т.21д, изменение на задънена улица от о.т.19б до о.т.19ж и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ части „Водоснабдяване“ и „Канализация“ местност „НПЗ Военна рампа – запад“, район „Надежда“

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5244/02.07.2019г., относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на м. "ж.к. Бъкстон-север", район „Красно село“, в частта му относно УПИ VII-503, 520 ОТ кв. 255

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5288/03.07.2019г., относно oдобряване на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 44063.6221.106, 44063.6221.107, 44063.6221.109, 44063.6221.178, 44063.6221.187, 44063.6221.188, 44063.6221.203, 44063.6221.204, 44063.6221.205, 44063.6221.206, 44063.6221.207, 44063.6221.211, 44063.6221.213 и 44063.6221.230 за образуване на кв. 153, кв. 155 (нов), кв. 156 (нов), кв. 157 (нов), кв. 158 (нов), м. „с. Лозен”, район „Панчарево”, план за улична регулация /ПУР/ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5290/03.07.2019г., относно одобряване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ), нов УПИ I-16 "за ЖС" за поземлен имот с идентификатор 68134.4377.16, нов кв. 5б, м. "Манилов дол", изменение на улична регулация от о.т. 35 до о.т. 35а И от о.т.35а до о.т.35б и нова улица от о.т. 35а до о.т. 35г, Район“Овча купел“

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5315/03.07.2019г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, план за улична регулация и парцеларен план, надлъжни профили за осигуряване на трасе за велоалея, свързваща гр. София с гр. Банкя, район "Люлин" и район "Банкя"

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5335/04.07.2019г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VII-2001,2030, кв. 2, м. „ж.к. Свобода”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - план за регулация на м. „ж.к. Свобода”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 587 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5359/04.07.2019г., относно одобряване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване за УПИ І-„за гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и тп“ (нов) от кв. 65(нов), нова улица от о.т.68 до о.т.68ж, изменение на план за регулация за УПИ ІV-”за озеленяване и църква” от кв. 18, изменение на плана за улична регулация между о.т.72-о.т.71а-о.т.70а и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, м. „с. Пасарел”, район ,,Панчарево”

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5389/05.07.2019г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на м. НПЗ „Илиенци-запад”, УПИ I-„за озеленяване“ в кв.4, УПИ I-„за озеленяване“ в кв.4а, УПИ III-11 „за производство, складове и т.п.“ в кв.5, изменение на плана за улична регулация в кръстовището при о.т.78а и кръстовището при о.т.103 и създаване на нова улица от о.т.103 до о.т.78а, район „Надежда”

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5392/05.07.2019г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ VІ-87,95 „за паркинг“ (проектен УПИ VІ-472б, общ.-„за паркинг“), кв. 288б, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово” в граници: бул. „България“, бул. „Тодор Каблешков“, бул. „ген. Стефан Тошев“, ул. „Дойран“ и бул. „Гоце Делчев“, район „Красно село”, одобрен с Решение № 404 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5492/09.07.2019г., относно oдобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 35-о.т. 43- о.т. 44-о.т. 55 и план за регулация и застрояване на (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39791.6013.1215 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кривина за образуване на нов УПИ ІІІ-1215 „за ОО“, кв. 46, м. „с. Кривина”, район „Панчарево”

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5496/09.07.2019г., относно подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ V-20,21 „за жил.стр. и подз. гаражи“, кв.238, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2а и 2б”, одобрен с Решение № 409 по Протокол №43/19.07.2013 г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5519/09.07.2019г., относно одобряване проект за ПУП – (ИПРЗ) на м. „Територии, прилежащи на пътен възел-Околовръстен път-бул. Сливница“, кв. 1, образуване на нови УПИ ХІІІ-„за озел.“, УПИ ХV-2687 „за тп и коо“, УПИ ХVІІ-2251 „за общ. обсл.“, УПИ ХVІІІ-„за техн. инфраструктура“ и алея, ПИ с идентификатори 68134.2808.2251, 68134.2808.2687 и част от ПИ 68134.2808.2234 по КККР на район „Връбница“.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5651/12.07.2019г., относно прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ І-283, 2092, 1078, 1167, 1408, 1609, 1641, 1642 – „за офиси, търговия, складове, ко, подземни гаражи, бизнес- хотел и жили-ща”, кв. 4, м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, част юг, изключен от обхвата на одобряване с т.4.2. от Решение № 254 по Протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет за одобряване на план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, части север и юг, заедно с план – схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта, както и прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация относно УПИ II-281 „за ЖС и КО“, УПИ III-282 – „за ЖС и КО“, УПИ VI-527 – „за КО и производство“, кв. 4, м. НПЗ „Хладилника-Витоша“, изключен от обхвата на одобряване с т.5.1. от Решение № 254 по Протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5737/15.07.2019г., относно одобряване на план – схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за „Водоснабдяване и канализация“, „Електроснабдяване“, „Телекомуникация“, „Газоснабдяване“ и „Топлоснабдяване“ на м. „ж.к. Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, район „Студентски”, неразделна част от ПУП, одобрен с Решение № 696 по Протокол № 114/19.07.2007 г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5761/16.07.2019г., относно oдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване за УПИ І-„за гробищен парк“ и УПИ ІІ-„за инженерна инфраструктура и озеленяване“ (нови) от кв. 60 (нов) и план за улична регулация за нова улица с улични паркинги от о.т.301 до о.т.310 (нови), с план-схеми по чл.108, ал. 2 от ЗУТ на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура към него, м. „с. Волуяк-гробищен парк”, район ,,Връбница”

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5802/17.07.2019г., относно одобряване проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XX-2569,2572,9574 „за хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и тп“ за създаване на нов УПИ XX-2569 „за жс, обсл. обекти и тп“ в нов кв. 1а и нов УПИ XXIII „за озеленяване и техническа инфраструктура” в нов кв. 1 и пешеходна алея, поземлени имоти с идентификатори 68134.1504.2569 и 68134.4081.9572, 68134.4081.9574 м. „Цариградско шосе-Караулката“, район „Искър“ и район „Младост“ и изменение на улична регулация

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-6337/4/03.07.2019г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за пътна връзка и питейно-битов водопровод за поземлен имот с идентификатор 68134.1322.1, предоставен на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци", в землищата на с. Мрамор, район „Връбница“ и с. Требич, район „Надежда“

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5851/18.07.2019г., относно подробен устройствен план – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на м. „ж.к. Дружба 1 - III част“, район „Искър“, в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, бул. „Капитан Димитър Списаревски“ и м. „ж.к. Дружба 2 - I част“ в граници: бул. „проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, заедно с план – схеми на инженерната инфраструктура

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-7557/4/16.07.2019г., относно кандидатстване на СО- район „Нови Искър“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на безвъзмездна финансова помощ изпълнение на работен проект на обект „ВиК мрежи в кв. Курило, гр. Нови Искър по ул. „Чавдар Войвода“, ул. „Малко бърдо“, ул. „Смагово“, ул. „Крушетата“, ул. „Ливадски път“, ул. „Голо бърдо“, ул. „Билка“, ул. „Перла“ и ул. „Космонавт“, район „Нови Искър“.

Д.Райчева-кметна район „Нови Искър“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК08-9413/15.07.2019г. във връзка с №СОА19-ВК08-1958/1/16.02.2019г., относно издаване на разрешителен документ за премахване на 13бр. сухи и опасни дървета, находящи се в имота на бул.“Патриарх Евтимий“ №7, район „Средец“

 

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-5111/27.06.2019г., относно заверяване на растителност във връзка с ИПРЗ за УПИ ХVІІІ-718, 727, 728 и ПИ 68134.1006.721, кв.59, м. “Манастирски ливади изток“, район „Триадица“-отложена точка от предишното заседание на комисията и допълнение вх.№СОА19-ВК66-5111/1/11.07.2019г.

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-5110/27.06.2019г., относно заверяване на растителност във връзка с ИПРЗ за УПИ ХХІІ-649, УПИ ХХІ, кв.59, м. “Манастирски ливади изток“, район „Триадица“-отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-5652/12.07.2019г., относно строеж: Идеен проект за отклонение от първа метростанция от МС „Люлин“ до Околовръстен път с две метростанции и буферен паркинг.

Подобект: Метростанция 2-експертна оценка

Възложител: „Метрополитен “ЕАД

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ТД26-4095/19.03.2019г., относно искане на становище във връзка с премахване на дървесна растителност в УПИ V-428, кв.14, м. „ж.к. „Люлин – 9м.р.“, Район „Люлин“ и становище от кмета на район „Люлин“ с вх.№СОА19-ТД26-4095/2/10.06.2019г.

„Грифен груп“ЕООД

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК08-15633/1/19.03.2019г., относно инвестиционно предложение по чл.6, ал.9 от „Холсим кариерни материали“АД за „Рециклиране на строителни отпадъци   на промишлена площадка на кариера „Нови силози“, с цел последващото им използване като рециклирани строителни материали“

 

 1.  

Разни

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5284/2/17.07.2019г., относно одобряване на задание и разрешаване на изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности "ж.к. Горубляне 2", НПЗ "Изток-подзона Горубляне", "ж.к. Горубляне 3" и кв. "Горубляне", район „Младост“

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5827/17.07.2019г., относно допускане на устройството и застрояване преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32216.2315.51, 32216.2315.52, 32216.2315.33 и 32216.2317.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иваняне, район ,,Банкя”, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с Решение на Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-5803/17.07.2019Г., относно допускане на устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6951.41 и 04234.6951.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, район ,,Панчарево”, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение Министерския съвет № 960/16.12.2009 г. и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 2 и о.т. 552 (нова), прилежаща на м. ,,в.з. Косанин дол”; между о.т. 103 и о.т. 104, прилежаща на м. ,,в.з. Беликата”; между о.т. 372 – о.т. 376а, прилежаща на кв. 34, м. „Беликата“; план за улична регулация (ПУР) от о.т. 103 до о.т. 552 (нова) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нови квартали 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 и 66 и прилежащите им улици и пи с идентификатори 4234.6948.310, 4234.6948.674, 4234.6948.12, попадащи в кв. 3 (стар), м. ,,в.з. Косанин дол”, район ,,Панчарево”

З.Здравков-гл.архитект на СО