Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: 

Председател:

 • Лорита Радева

Зам.-председатели: 

 • Анна Стойкова
 • Альоша Даков

Членове:

 • Симеон Колев
 • Радослав Абрашев
 • Ивайло Петков
 • Николай Стойнев
 • Волен Сидеров
 • Марта Георгиева
 • Тома Белев
 • Иван Виделов
 • Иван Таков
 • Карлос Контрера

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

ДНЕВЕН РЕД НА 

 ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

за 26.01.2021 г. /вторник/, 11.00 часа, което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка"

Комисията щe се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица,на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-639/21.01.2021 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021 г.

Елен Герджиков – председател на СОС

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-11146/22.12.2020 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия– 20 Kw и план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ от далекопровод „Враждебна 1“ до ПИ с идентификатор 68134.8402.727, УПИ І-723-„за производствени и складови дейности“, кв. 61, м. „кв. Челопечене“, район „Кремиковци” – Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-198/08.01.2021 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за трасе на въздушен електропровод за обект: „ВЛ 110 кV от ст. № 44 на ВЛ 110 кV „Курило – Металургична” до нова подстанция за захранване на Индустриален парк „Челопечене”, район „Кремиковци”– Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-200/08.01.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XXV-3263,3264 „за ЖС“, кв. 42А, ,,в.з. Косанин дол”, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6915.3289 кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за създаване на но-ви УПИ XXV-3289 ,,за ЖС“ и УПИ XXVIII-3289 ,,за ЖС“; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 81в до о.т. 80 и план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т. 80а (нова) до о.т. 80б (нова), м. ,,в.з. Косанин дол”, район ,,Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-140/1/13.01.2021 г. относно даване на съгласие на Кмета на Столична община да предприеме действия пред Министерство на околната среда и водите чрез писмено заявление за безвъзмездно предоставяне и управление, за срок 25 години, на обособен участък „София -запад“ от находище на минерални води №102 „Район „Софийска котловина“ – изключително държавна собственост  по Приложение № 2л. 14, ал. 2 от Закона за водите.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-9079/29.10.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за администриране   на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Марта Георгиева – общински съветник

 1.  

Информация № СОА21-ВК66-610/20.01.2021 г. относно план действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерция София-актуализация, одобрен с Решение № 637 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. на СОС.

Десислава Билева – зам.-кмет на СО

 1.  

Писмо № СОА20-ВК66-10486/7.12.2020 г. относно премахване на растителност в УПИ XV-567  и УПИ XXII-567, кв. 23, м. „в.з. Беловодски път“, район „Витоша“.

Становище № СОА20-ВК66-10486/2/23.12.2020 г. от район „Витоша“

Тома Белев – общински съветник

 1.  

Информация № СОА20-ВК08-11762/16.09.2020 г. относно заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертно становище и съгласуване по издаване на виза, находящо се в имот УПИ XIV-1505, кв. 27, м. „Дружба 2 част“, район „Искър“.

 

Допълнителна информация № СОА20-ВК08-1762/1/23.12.2020 г.  с актуализирана експертна оценка и геодезическо заснемане.

Ивайло Цеков – кмет на район „Искър“

 1.  

Писмо № СОА20-ВК66-10478/07.12.2020 г. относно предложения за допълнение на вътрешните правила за дейността на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Тома Белев – общински съветник

 1.  

Разни.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА 

 ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

за 26.01.2021 г. /вторник/, 11.00 часа, което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка"

Комисията щe се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица,на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-639/21.01.2021 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021 г.

Елен Герджиков – председател на СОС

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-11146/22.12.2020 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия– 20 Kw и план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ от далекопровод „Враждебна 1“ до ПИ с идентификатор 68134.8402.727, УПИ І-723-„за производствени и складови дейности“, кв. 61, м. „кв. Челопечене“, район „Кремиковци” – Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-198/08.01.2021 г. относно разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за трасе на въздушен електропровод за обект: „ВЛ 110 кV от ст. № 44 на ВЛ 110 кV „Курило – Металургична” до нова подстанция за захранване на Индустриален парк „Челопечене”, район „Кремиковци”– Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-200/08.01.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XXV-3263,3264 „за ЖС“, кв. 42А, ,,в.з. Косанин дол”, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6915.3289 кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за създаване на но-ви УПИ XXV-3289 ,,за ЖС“ и УПИ XXVIII-3289 ,,за ЖС“; изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 81в до о.т. 80 и план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т. 80а (нова) до о.т. 80б (нова), м. ,,в.з. Косанин дол”, район ,,Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-140/1/13.01.2021 г. относно даване на съгласие на Кмета на Столична община да предприеме действия пред Министерство на околната среда и водите чрез писмено заявление за безвъзмездно предоставяне и управление, за срок 25 години, на обособен участък „София -запад“ от находище на минерални води №102 „Район „Софийска котловина“ – изключително държавна собственост  по Приложение № 2л. 14, ал. 2 от Закона за водите.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-9079/29.10.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за администриране   на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Марта Георгиева – общински съветник

 1.  

Информация № СОА21-ВК66-610/20.01.2021 г. относно план действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерция София-актуализация, одобрен с Решение № 637 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. на СОС.

Десислава Билева – зам.-кмет на СО

 1.  

Писмо № СОА20-ВК66-10486/7.12.2020 г. относно премахване на растителност в УПИ XV-567  и УПИ XXII-567, кв. 23, м. „в.з. Беловодски път“, район „Витоша“.

Становище № СОА20-ВК66-10486/2/23.12.2020 г. от район „Витоша“

Тома Белев – общински съветник

 1.  

Информация № СОА20-ВК08-11762/16.09.2020 г. относно заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертно становище и съгласуване по издаване на виза, находящо се в имот УПИ XIV-1505, кв. 27, м. „Дружба 2 част“, район „Искър“.

 

Допълнителна информация № СОА20-ВК08-1762/1/23.12.2020 г.  с актуализирана експертна оценка и геодезическо заснемане.

Ивайло Цеков – кмет на район „Искър“

 1.  

Писмо № СОА20-ВК66-10478/07.12.2020 г. относно предложения за допълнение на вътрешните правила за дейността на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Тома Белев – общински съветник

 1.  

Разни.