Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: 

Председател:

 • Лорита Радева

Зам.-председатели: 

 • Анна Стойкова
 • Альоша Даков

Членове:

 • Симеон Колев
 • Радослав Абрашев
 • Ивайло Петков
 • Николай Стойнев
 • Волен Сидеров
 • Марта Георгиева
 • Тома Белев
 • Иван Виделов
 • Иван Таков
 • Карлос Контрера

Външни експерти:

 • Зоя Консулова
 • Станислав Христов
 • Любка Костова
 • Ивайло Попов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС за мандат 2019 -2023 г.

ДНЕВЕН РЕД НА 

 ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

за 18.05.2021 г. /вторинк/ от 11.00 часа , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка" и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл. 56а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес –i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3550/13.04.2021 г. относно сключване на споразумение между Столична община и Сдружение „Овидефарм“ за осиновяване на безстопанствени кучета в Кралство Нидерландия.

/отложен от заседание на 20.04.2021 г./

Десислава Билева – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-5779/15/22.04.2021 г. относно план за действие за 2021 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-7404/1/15.04.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VІІІ-235,251 в кв. 16, м.„ж.к.Люлин-5мр”, район „Люлин”.

/отложен от заседание на 05.05.2021 г./

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3921/22.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) в териториален обхват: улица от о.т. 4а до о.т. 8а между кв.3 и кв.4 и ИПР на УПИ IX-728,728a,728б от кв. 4, м. „Манастирски ливади-запад“, рaйон „Витоша“, Столична община .

 

/отложен от заседание на 05.05.2021 г./

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3927/22.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 128а до о.т. 128г и свързаното с това изменение на регулационната граница на контактен УПИ IV-6908.1519 от кв. 18а, план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т.300 (нова) до о.т.312 (нова), план за регулация и застрояване на (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6909.518 за образуване на нов УПИ I-518-„за жилищно строителство, спорт и тп“ от нов кв. 15б, нови УПИ I -518-„за жилищно строителство и тп“, УПИ II -518-„за жилищно строителство“ и УПИ III-518-„за жилищно строителство“ от нов кв. 15а, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Електрификация“, „Вертикална планировка“ на новопроектираните улици м. „в. з. Бункера-разширение“, район „Панчарево”.

 

/отложен от заседание на 05.05.2021 г./

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-852/09.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от поземлен имот – публична общинска собственост, представляващ парк „Света Троица“, попадащ по КККР в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.473 на територията на район „Илинден“ за поставяне на преместваем обект – павилион по план-схема, одобрена от СОС.

 

Становище № СОА21-ВК08-852/2/02.04.2021 г. от Д. Барбалов- зам.-кмет на СО, Д. Билева – зам.кмет на СО и арх. З. Здравков – главен архитект на СО.

Иван Божилов – кмет на район „Илинден“

 1.  

Информация № СОА20-УЗ21-238/3/19.04.2021 г . относно изготвяне на експертно становище за налична дървесна растителност към мотивирано предложение.

Ланд. Арх. Мария Грозева – зам.-кмет на район „Младост“

 1.  

Информация № СОА21-ВК66-4321/11.05.2021 г. относно обект: „Пешеходен мост за връзка между ж.к. Люлин и Западен парк Представителна част“, район „Илинден“.

Ланд. Арх. Ралица Маджарова – Началник Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА21-ВК66-4322/11.05.2021 г. относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ V-15 от кв. 31 по плана на м. „Зона-Г 14“, район „Оборище“.

Ланд. Арх. Ралица Маджарова – Началник Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА21-ВК66-4324/11.05.2021 г. относно геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуваща растителност към мотивирано предложение за поземлен имот с идентификатор № 68134.4356.545 УПИ VI -545 „за жилищно строителство и магазини“, кв. 28, м. „ж.к. Люлин – 2 м.р.“, район „Люлин“.

Ланд. Арх. Ралица Маджарова – Началник Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА21-ВК66-4410/13.05.2021 г. относно обект: ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ I – „за училище“ и УПИ II „за училище“, кв. 12, м. „Дървеница“, район „Студентски“.

Ланд. Арх. Ралица Маджарова – Началник Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА21-ВК08-6584/11.05.2021 г. относно експертна оценка на съществуваща дървесна растителност за Спортен комплекс в УПИ XII-1167, кв. 236, м. „Гео Милев-Подуяне Редута“, район „Слатина“.

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“

 1.  

Писма № СОА16-ПП00-13/695/07.05.2021 г. и № СОА16-ПП00-13/696/10.05.2021 г. относно информация по изпълнение на Решение № 514 от 20.10.2020 г. на Столичен общински съвет.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО и Десислава Билева – зам.-кмет на СО

 1.  

Разни.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА 

 ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори

за 18.05.2021 г. /вторинк/ от 11.00 часа , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка" и ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл. 56а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и мнения по докладите от дневния ред на имейл адрес –i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3550/13.04.2021 г. относно сключване на споразумение между Столична община и Сдружение „Овидефарм“ за осиновяване на безстопанствени кучета в Кралство Нидерландия.

/отложен от заседание на 20.04.2021 г./

Десислава Билева – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-5779/15/22.04.2021 г. относно план за действие за 2021 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-7404/1/15.04.2021 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VІІІ-235,251 в кв. 16, м.„ж.к.Люлин-5мр”, район „Люлин”.

/отложен от заседание на 05.05.2021 г./

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3921/22.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) в териториален обхват: улица от о.т. 4а до о.т. 8а между кв.3 и кв.4 и ИПР на УПИ IX-728,728a,728б от кв. 4, м. „Манастирски ливади-запад“, рaйон „Витоша“, Столична община .

 

/отложен от заседание на 05.05.2021 г./

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК66-3927/22.04.2021 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 128а до о.т. 128г и свързаното с това изменение на регулационната граница на контактен УПИ IV-6908.1519 от кв. 18а, план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т.300 (нова) до о.т.312 (нова), план за регулация и застрояване на (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6909.518 за образуване на нов УПИ I-518-„за жилищно строителство, спорт и тп“ от нов кв. 15б, нови УПИ I -518-„за жилищно строителство и тп“, УПИ II -518-„за жилищно строителство“ и УПИ III-518-„за жилищно строителство“ от нов кв. 15а, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Електрификация“, „Вертикална планировка“ на новопроектираните улици м. „в. з. Бункера-разширение“, район „Панчарево”.

 

/отложен от заседание на 05.05.2021 г./

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА21-ВК08-852/09.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от поземлен имот – публична общинска собственост, представляващ парк „Света Троица“, попадащ по КККР в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.473 на територията на район „Илинден“ за поставяне на преместваем обект – павилион по план-схема, одобрена от СОС.

 

Становище № СОА21-ВК08-852/2/02.04.2021 г. от Д. Барбалов- зам.-кмет на СО, Д. Билева – зам.кмет на СО и арх. З. Здравков – главен архитект на СО.

Иван Божилов – кмет на район „Илинден“

 1.  

Информация № СОА20-УЗ21-238/3/19.04.2021 г . относно изготвяне на експертно становище за налична дървесна растителност към мотивирано предложение.

Ланд. Арх. Мария Грозева – зам.-кмет на район „Младост“

 1.  

Информация № СОА21-ВК66-4321/11.05.2021 г. относно обект: „Пешеходен мост за връзка между ж.к. Люлин и Западен парк Представителна част“, район „Илинден“.

Ланд. Арх. Ралица Маджарова – Началник Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА21-ВК66-4322/11.05.2021 г. относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ V-15 от кв. 31 по плана на м. „Зона-Г 14“, район „Оборище“.

Ланд. Арх. Ралица Маджарова – Началник Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА21-ВК66-4324/11.05.2021 г. относно геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуваща растителност към мотивирано предложение за поземлен имот с идентификатор № 68134.4356.545 УПИ VI -545 „за жилищно строителство и магазини“, кв. 28, м. „ж.к. Люлин – 2 м.р.“, район „Люлин“.

Ланд. Арх. Ралица Маджарова – Началник Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА21-ВК66-4410/13.05.2021 г. относно обект: ПУП-ИПРЗ в обхвата на УПИ I – „за училище“ и УПИ II „за училище“, кв. 12, м. „Дървеница“, район „Студентски“.

Ланд. Арх. Ралица Маджарова – Началник Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА21-ВК08-6584/11.05.2021 г. относно експертна оценка на съществуваща дървесна растителност за Спортен комплекс в УПИ XII-1167, кв. 236, м. „Гео Милев-Подуяне Редута“, район „Слатина“.

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“

 1.  

Писма № СОА16-ПП00-13/695/07.05.2021 г. и № СОА16-ПП00-13/696/10.05.2021 г. относно информация по изпълнение на Решение № 514 от 20.10.2020 г. на Столичен общински съвет.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО и Десислава Билева – зам.-кмет на СО

 1.  

Разни.