Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов
 • Любка Костова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

за 19.12.2018г. от 9,00 часа в зала №2

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-1200/23/07.12.2018г., относно авансово финансиране от бюджета на СО за 2019г., отчитано като временен безлихвен заем съгласно т.24, б) от ДДС №1/26.01.2015г., по проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ (D_NOSES – Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА16-ВК66-4772/12/07.12.2018г., относно авансово финансиране от бюджета на СО за 2019г. отчитано като временен безлихвен заем съгласно т.24, б) от ДДС №1/26.01.2015г по проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“ (Stimulating citizens participation to recycle processes – Benefit As you Sаve – BAS“), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ (2014-2020)

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-9462/13.12.2018г., относно участие на СО в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-4338/2/30.11.2018г., относно подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т.9д и о.т.9е за създаване на нова задънена улица от о.т.9ж до о.т.9з и откриване на нова улица от о.т.9е до о.т.9и, план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ ІІ - 6207.929 „за складове, офиси, магазини и ТП”, УПИ ІІІ - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ ІV - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ V - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ VІ - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, кв. 31б, м. „Врана-Лозен-Триъгълника”, район „Панчарево” и план-схема на инженерната инфраструктура по част „ВиК”

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-8879/26.11.2018г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-143,508 (пи с идентификатори 07106.1432.143 и 07106.1432.508 по КККР), кв. 11, м. „кв. Димитър Миленков“, район „Искър“, представляващ неразделна част от ПУП-ПРЗ на м. „кв. Димитър Миленков“, одобрен с Решение № 16 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г. на СОС

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-8882/26.11.2018г., относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т. 57а (нова) - о.т. 57б (нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 57б (нова) до о.т. 57в (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти; план за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2310.52 по КККР на с. Иваняне, създаване на УПИ V-52 „за ЖС”, УПИ VI-52 “за ЖС”, УПИ VII-52 “за ЖС” и УПИ VIII-52 “за ЖС”, кв. 7а, м. „в.з. Спирка Иваняне – м. Бели Брег”, район “Банкя”

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-8887/26.11.2018г., относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т. 44а (нова) - о.т. 44б (нова) - о.т. 44в (нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 44в (нова) до о.т. 44г (нова); план за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32216.2310.53 и 32216.2310.60 по КККР на с. Иваняне с цел създаване на УПИ IX-53 “за ЖС”, УПИ X-53 “за ЖС”, УПИ XI-53 “за ЖС”, УПИ XII-60 “за ЖС”, УПИ XIII-60 “за ЖС” и УПИ XIV-60 “за ЖС”, кв. 7а, м. в.з. „Спирка Иваняне – м. Бели Брег”, район “Банкя”

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-8885/26.11.2018г., относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот с идентификатор 29150.7102.696 по КККР на с. Железница, район „Панчарево”

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-9137/03.12.2018г., относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: план за регулация на м. „бул. Сливница – Люлин – 9 м.р.“ в граници: бул. „Сливница“, бул. „Луи Пастьор“, ул. „Крим“ и ул. „ген. Асен Николов“, район „Люлин“ в частта му относно УПИ II-111,115,116,117,120 от кв. 116, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 423 по Протокол № 65 от 10.07.2014 г. на СОС

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-9166/04.12.2018г., относно разрешение за служебно възлагане изработването на подробен устройствен план - план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост и прилежащи територии, в обхват бул. „Ломско шосе“, Софийски околовръстен път и източната граница на зона „Смф2“ (смесена многофункционална зона предимно за околоградския район), съгласно ОУП на СО/2009 г., прилежаща на ул. „Васил Левски“ (Мраморско шосе), район „Връбница“-СО, план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и одобряване на задание

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-5251/3/29.11.2018г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II-„за администрация, складове, гаражи и обсл. дейности“, УПИ XIV-„за ОЖС“, УПИ XV-„за офиси, складове, гаражи“, УПИ XXVI-„за администр. обсл. дейност, складове, гаражи”, УПИ XXVІІІ-„за паркинг”, УПИ XXIХ-„за администрация и офиси”, УПИ-XXX-„за администрация и офиси”, кв. 1 и прилежащите улици, м. „Дианабад - изток“, (м. ,,Дианабад”), район „Изгрев“ и рецензия относно транспортния анализ

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Обсъждане на образувана преписка по писмо вх.№СОА18-ДИ04-2550/25.09.2018г. от Министерството на енергетиката за откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Кариерни материали-5“, разположена на територията на район „Нови Искър“

 

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-9202/1/06.12.2018г., относно мотивирано предложение за издаване на виза-отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-директор на дирекция „Зелена система“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-7770/19.10.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ V-892 и УПИ VІ893, кв.34, м.“ж.к. Толстой“, район „Надежда“-отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-8655/16.11.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ V-169 и УПИ VІ-170, кв.22, м. “Младост 4“, район „Младост“ .-отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-8889/26.11.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност във връзка с ПУП-ПРЗ по реда на чл.16 от ЗУТ, в обхвата на част от кв.17, м.“Левски-Зона Г“, район „Подуяне“ -отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-9347/10.12.2018г., относно инвестиционен проект за обект:“Сграда със смесено предназначение-жилища, хотел и подземен гараж“ в УПИ ІІІ-279, 281,505 „за ЖС, хотел и ПГ“, кв.42, зона В15-част Пробив на бул.“Данаил Николаев“, СО

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-5430/4/29.11.2018г., относно изпълнение на Решение №612 по Протокол №58/26.07.2018г. на СОС

 

 1.  

Заявление вх.№СОА18-ОИ94-131/1/14.11.2018г.-отложена точка от предишното заседание на комисията

 

 1.  

Разни