Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов
 • Любка Костова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

на комисията за 16.04.2019г.

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-2040/1/15.03.2019г., относно сключване на споразумение между Столична община и Сдружение „Щройнерхилфе Булгериен“ за осиновяване на безстопанствени кучета във Федерална Република Германия-водеща комисия-отложена точка от предишното заседание на комисията

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2690/02.04.2019г., относно учредяване на Конкурс за облагородяване на пространствата към жилищни и бизнес сгради, фасадно и покривно озеленяване на територията на Столична община-„Зелени решения за София“-водеща комисия-отложена точка от предишното заседание на комисията

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2693/02.04.2019г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXXI-167, пи с идентификатор 68134.2040.2197, за образуване на нови УПИ XXXI-2197 „за ЖС“ и УПИ XLII-2197 „за ЖС“, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 70 до о.т. 72а за създаване на нова задънена улица от о.т. 71а (нова) до о.т. 71б (нова), свързаното с това изменение на терен за „озеленяване и трафопост“, кв. 13, м. „в.з. Симеоново-север“, район „Витоша“, Столична община

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2431/22.03.2019г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация за създаване на тротоар между о.т. 300д-о.т. 300г и о.т. 300б и план за регулация за създаване на нов УПИ ХV-3171 "за ЖС", кв. 22а, м. "Детски град", район "Панчарево".

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2436/22.03.2019г., относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР), план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ), м. кв. „Абдовица“, с. Бусманци и кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за трасе на отливен канал клон 412 по идеен проект на ВИК мрежите на територията на район „Искър“ и район „Слатина“.

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2993/11.04.2019г., относно проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ „за озеленяване“ по плана на с. “Александър Войков“ от 1967 г.; изменение на плана за улична регулация за отпадане на улица по о.т.1286 – о.т.1287 – о.т.1298б – 1298а – о.т.1298 – о.т.1299, кв. 264 по плана на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІХ-707, УПИ Х-708, УПИ ХІ-710, УПИ ХІІ-709 от кв. 264 на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“ за създаване на нов УПИ I-36-„за инженерна инфраструктура-КПС, трафопост и озеленяване“ от кв. 264а по плана на м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; нова улица по о.т.1286 – о.т.1299ж – о.т.1299е – о.т.1299в – о.т.1299б – о.т.1299г – о.т.1299 от кв. 264; нова задънена улица по о.т.1299в – о.т.1299д; нови УПИ ІХ-65-„за жилищно строителство“, УПИ Х-708-„за жилищно строителство“, УПИ ХІ-710-„за жилищно строителство“, УПИ ХІІ-709, УПИ ХV-711-„за жилищно строителство“, УПИ ХVІ-710-„за жилищно строителство“ от кв. 264, м. “гр. Нови Искър, кв. Славовци“; пи с идентификатори 00357.5362.710, 00357.5362.711, 00357.5362.708, 00357.5362.65, 00357.5362.117, 00357.5362.107, 00357.5362.89 и 00357.5058.36 по КККР на гр. Нови Искър, район „Нови Искър”-СО

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2994/11.04.2019г., относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ І-„за училище, спорт и озеленяване“, кв.125, м.“гр. Нови Искър, кв. Гниляне“ за предвиждане на сервитут на тласкател и гкк1(главен канализационен клон 1) и парцеларен план „за ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадни води), ПС (помпена станция) и трафопост“, попадащ в пи с идентификатори 00357.5295.81, 00357.5295.408, 00357.5295.174 и 00357.5354.946 от КККР на гр. Нови Искър и „за тласкател ф280“, попадащ в пи с идентификатори 00357.5295.74 и 00357.5295.75 от КККР на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“

арх.З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Годишен отчет за 2018г. за изпълнение задълженията по реда на Закона за енергията от възобновяеми източници на територията на СО с вх.№СОА19-ВК66-351/42/20.03.2019г.

Й.Фандъкова-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА19-ТД26-1295/5/06.04.2019г., относно сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали на територията на СО

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-2643/29.03.2019г., относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 68134.4359.135 и 68134.4359.283 в кв.30, м. „Люлин 10м.р.“, по плана на гр.София, район „Люлин“-отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ТД26-4999/5/09.04.2019г., относно заверяване на растителност в УПИ ІV ,V, VІ, и VІІ, кв.11, ж.к. „Младост І“, район „Младост“

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Становище вх.№СОА19-ВК08-4644/08.04.2019г., относно издаване на разрешение за премахване на дървесна растителност на територията на гробищни паркове Бояна, Владая и Мърчаево, район „Витоша“

Т.Петков-кмет на район „Витоша“

 1.  

Становища на гл.архитект на СО и кмета на район „Красно село“ във връзка с жалба вх.№СОА18-НЦ62-1419/1/13.12.2018г. срещу изграждане на тупикова улица върху терен на съществуваща пешеходна пътека в зелени площи

 

 1.  

Предложение вх.№СОА19-ВК08-3464/14.03.2019г., относно поземлени имоти, предвидени да бъдат придобити от СО, чрез отчуждаване, за включването им в Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на СО за 2019г.

Р.Русев-и.д.кмет на район „Младост“

 1.  

Разни

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3029/11.04.2019г., относно създаване на Общински културен институт „Топлоцентрала“ и утвърждаване на Устройствен правилник за дейността му

М.Едрева-общински съветник

Т.Чобанов-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3030/11.04.2019г., относно поставяне на временна художествена инсталация „Един човек“ с автор Венелин Шурелов на пл. „Княз Александър І“ на площадка „Мавзолей“

М.Едрева-общински съветник

Т.Чобанов-зам.-кмет на СО