Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

 • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

 • Георги Георгиев
 • Васко Тодоров

Членове:

 • Силвия Христова
 • Ивайло Петков
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Любомир Георгиев
 • Иван Виделов

Външни експерти:

 • Валери Цолов
 • Мариян Кирянов
 • Даниел Тунчев
 • Иван Велов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иво Димитров, тел.: 9377 599

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

27.01.2021 г./сряда/,

16:00 часа, онлайн, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се

  излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

 

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-639/21.01.2021 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021 г

Е.Герджиков-председател на СОС

2.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-322/12.01.2021 г. относно наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

 

Доц.д-р Т.Чобанов

И Д.Барбалов-зам.кмет на СО

3.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-797/28.01.2020 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община.

 

Общ.съветници  „Патриоти за София“

4.

 

Разни