Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

  • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

  • Георги Георгиев
  • Васко Тодоров

Членове:

  • Силвия Христова
  • Ивайло Петков
  • Михаил Петров
  • Методи Лалов
  • Любомир Георгиев
  • Иван Виделов

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

 

 

 

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

17.12.19 г./вторник/,

15:00 часа, зала 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

 

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9615/27.11.19 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 06.03.2008 г.; разгласена на 07.03.2008 г.

Й.Фандъкова-кмет на СО

 

2.

 

Разни

 

 

 

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

18.12.19 г./сряда/,

16:00 часа, зала 2, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-9980/09.12.2019 г. относно одобряване на обща численост и структурата на Столична общинска администрация, район „Нови Искър”, район „Красно село” и район „Слатина

Й.Фандъкова-кмет на СО

 

2.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-10016/10.12.2019г. определяне на представител на Столичен общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Ботьо Ботев-общ.съветник

3.