Назад

Заседание № 62 от 11.10.2018 година

 

ДНЕВЕН РЕД
 на 62-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 11 октомври 2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 
1. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-2244/3/28.09.2018 г. относно изменение на Решение № 383/28.10.2004 г., изм. с Решение № 653/23.10.2008 г. и № 182/05.04.2018 г. на СОС относно „Кризисен център“ ( с приоритет деца, пострадали от насилие) и  Център за работа с деца на улицата.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 696 по т. 1, обявено на 18.10.2018 г.
 
2. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7328/04.10.2018 г. относно допълнение на Решение № 182/05.04.2018 г. на Столичен общински съвет относно промяна на наименования на социални услуги.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 697 по т. 2, обявено на 18.10.2018 г.

 
3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7314/04.10.2018 г. относно изменение на Решение на СОС № 705/23.10.2014 г. – увеличаване средствата за финансиране на Център за кризисно настаняване на бездомни лица през зимните месеци.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 698 по т. 3, обявено на 18.10.2018 г.

 
4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4866/2/04.10.2018 г. относно отмяна на Решение № 798 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 699 по т. 4, обявено на 18.10.2018 г.

 
5. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-4058/07.06.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) в обхвата на УПИ I-2643 „за жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор 68134.1500.2643), кв.12, м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част“, район „Искър“, представляващ неразделна част от ПУП-ПЗ на м. ж.к. „Дружба 1 – I и II част“, одобрен с Решение № 555/28.07.2016 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 700 по т. 5, обявено на 18.10.2018 г.

 
6. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-6440/03.09.2018 г. относно разрешаване изработването на подробен устройствен план – план–извадка за изменение на план за улична регулация от о.т.717 - о.т.497 - о.т.498 до о.т.499; от о.т.497 до о.т.718, прилежаща на квартали 1, 6, 9 и 10, м. ,,с. Кокаляне” с план-схема част „Водоснабдяване” и свързаното с това ИПР на УПИ VIII „за Д.З.С., кв. 9 и парцеларен план за трасе на нов външен водопровод от напорен резервоар ,,Кокаляне” в ПИ с идентификатор 37914.6803.61 през ПИ с идентификатор 37914.6803.97 през ПИ с идентификатор 37914.6806.123 до о.т.717 при кв. 10, м. ,,с. Кокаляне”, район ,,Панчарево” и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 701 по т. 6, обявено на 18.10.2018 г.

Приложение
  
7. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7166/01.10.2018 г. относно одобряване на проект за ПУП – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXIV-36 и изменение на плана за улична регулация между о.т.23а – о.т.21, кв. 3, м. ”с. Мировяне”; поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48393.4988.906, 48393.4988.36 и 48393.4988.1032 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мировяне, район „Нови Искър” за създаване на нови УПИ XXIV-36-„за жилищно строителство”, УПИ XXIX-906-„за жилищно строителство” от кв. 3 и създаване на нова задънена улица по о.т.23в – о.т.23г по плана на с. Мировяне, район „Нови Искър”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 702 по т. 7, обявено на 18.10.2018 г.

  
8. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7323/2/25.09.2018 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище „Ромски таланти - 2016“ и на Сдружение „Народно читалище Мануш Романов 2010“, за срок от 10 години, върху имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с идентификатор 68134.1109.1535.6 (стар идентификатор 68134.11.09.1112.6) по кадастрална карта и кадастралните регистри, находяща се в гр. София, жк „Факултета“, бул. „Възкресение“ № 151, за читалищни нужди.
Докл. Иван Чакъров
Решение № 703 по т. 8, обявено на 18.10.2018 г.

 
9. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-9182/20.07.2018 г. относно съгласие за премахване н съществуваща едноетажна пристройка и строителство на нова триетажна сграда в същия терен за нуждите на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование „София“, находящ се на ул. „Свети Никола Нови“ № 22, район „Надежда“ на Столична община.
Докл. Димитър Димов
Решение № 704 по т. 9, обявено на 18.10.2018 г.

 
10. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2368/5/25.09.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в р. „Надежда“, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1383.733, с площ 351 кв.м., за който е отреден УПИ XI-733 от кв. 88, местност „Надежда 2а и 2б“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на самостоятелни обекти в новопостроена сграда.
Докл. Димитър Димов
Решение № 705 по т. 10, обявено на 18.10.2018 г.

  
11. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-4413/8/25.09.2018 г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на имот, находящ се в район „Панчарево“, с. Казичене, съставляващ УПИ I- „за училище“, кв. 20а, отреден за поземлен имот с идентификатор 35239.6102.404, върху който е разположена общинска сграда с идентификатор 35239.6102.404.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри, с предназначение: сграда за култура и изкуство.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 706 по т. 11, обявено на 18.10.2018 г.

 
12. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10013/1/25.09.2018 г. относно прехвърляне право на собственост върху общински имот, съставляващ УПИ IX-270, кв. 10, м. в.з. „Беликата“, с. Панчарево, на собственика на законно построена върху него сграда.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 707 по т. 12, обявено на 18.10.2018 г.

 
13. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10198/1/25.09.2018 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ I-709, кв. 20, местност с. Лозен, отреден за поземлен имот с идентификатор 44063.6228.709 по кадастрална карта и кадастралните регистри.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 708 по т. 13, обявено на 18.10.2018 г.

 
14. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-3200/4/21.09.2018 г. относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на ½ идеална част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02659.2196.268, находящ се в гр. София, район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков
Решение № 709 по т. 14, обявено на 18.10.2018 г.

 
15. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-6704/1/25.09.2018 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ XXIX-2324, кв. 62, по плана на гр. Банкя, отреден за поземлен имот с идентификатор 02659.2193.895 по кадастрална карта и кадастралните регистри.
Докл. Рангел Марков
Решение № 710 по т. 15, обявено на 18.10.2018 г.

 
16. Питане вх.№  СОА18-ГР94-3733/12.07.2018 г. от г-н Калоян Паргов – общински съветник, относно състояние на базите за ученически отдих, собственост на Столична община.
Отговор по т. 16
 
17. Питане вх.№ СОА18-ГР94-4248/07.08.2018 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно започналият едновременно ремонт на централната градска част, затрудненото ежедневие на живеещите и работещите в център на града и липсата на публична информация.
Отговор по т. 17
 
18. Питане вх.№ СОА18-ГР94-4784/08.08.2018 г. от г-н Николай Николов – общински съветник, относно незаконното присъствие на хамали и проституиращи лица на бул. “Христо Ботев“ и пл.“Македония“.
Отговор по т. 18
 
19. Питане вх.№ СОА18-ВК66-7150/01.10.2018 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно строителни работи на УПИ ІV, кв.104Б, м.“ж.к. Овча купел І“, район „Овча купел“.
Отговор по т. 19
         

20. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7422/08.10.2018 г. относно предложение за отпускане от Министерски съвет на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 711 по т. 20, обявено на 18.10.2018 г.
 
21. Доклад вх.№ СЗД17-ВК08-241/2/09.10.2018 г. относно предоставяне за управление на сграда – предназначена за детска ясла на район „Илинден“.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 712 по т. 21, обявено на 18.10.2018 г.

 
22. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-13086/7/08.10.2018 г. относно увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Станил Станилов, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 713 по т. 22, обявено на 18.10.2018 г.

Приложение № 1 и 2
 
23. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-393/2/08.10.2018 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XV-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Станил Станилов, Дончо Барбалов
Решение № 714 по т. 23, обявено на 18.10.2018 г.

Приложение № 1, 2, 3 и 4
 
24. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-417/2/08.10.2018 г. относно откриване процедура па акредитация на цялостната медицинска дейност и отделните медицински дейности на „Втора МБАЛ-София“ ЕАД.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Тодор Цанев, Дончо Барбалов
Решение № 715 по т. 24, обявено на 18.10.2018 г.

 
25. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-2815/2/09.10.2018 г. относно осигуряване на средства за извършване на превантивни мерки на територията на Столична община.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев д.м, Станил Станилов, Дончо Барбалов
Решение № 716 по т. 25, обявено на 18.10.2018 г.

 
26. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-385/3/09.10.2018 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от /5/ години.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 717 по т. 26, обявено на 18.10.2018 г.

Приложение № 1
 
27. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7463/09.10.2018 г. относно проведен конкурс за избор на контрольори на общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност.
Докл. д-р Веселин Милев, Милка Христова, д-р Антон Койчев д.м, Карлос Контрера, Дончо Барбалов
Решение № 718 по т. 27, обявено на 18.10.2018 г.

Приложение № 1
 
28. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-4078/4/08.10.2018 г. относно отмяна на Решение № 389 от 14.06.2018 г. по Протокол № 55 на Столичен общински съвет.
Докл. Васил Цолов
Решение № 719 по т. 28, обявено на 18.10.2018 г.

29. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-13670/1/10.10.2018 г. относно предложение за сключване на анекс към договор за банков кредит  сключен между „Българска банка“ АД и „Център за градска мобилност“ ЕАД.                                                                                  
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 720 по т. 29, обявено на 18.10.2018 г.

Приложение № 1

30. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12482/09.10.2018 г. относно осигуряване на еднократна финансова помощ от бюджета на Столична община.
Докл. Даниела Райчева
Решение № 721 по т. 30, обявено на 18.10.2018 г.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................................
                            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)