Решение № 1012 от 15.12.2022 година

За публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в общински имот с идентификатор 68134.4360.976, за който е отреден УПИ І-26,595 „за администрация, общ. обсл., ЖС, ПГ ТП и културни дейности“ по действащия ПУП - план за регулация на м. „ж.к. Люлин - център и м. „ж.к. Люлин - главен център“, одобрен с Решение № 387 по Протокол № 78/ 27.06.2019 г. на СО, срещу обезщетение за изграждане на нова сграда/част от сграда за административните нужди на районна администрация „Люлин“.

Приложение №1

Решение № 1011 от 15.12.2022 година

За предоставяне на спортен обект, представляващ спортна сграда изградена за тренировъчна зала по художествена гимнастика с идентификатор 68134.1002.108.1 по КККР на Район „Триадица“, одобрена със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ 562 кв.м, находяща се на ул. „Димитър Манов“ № 18, ж.к. „Иван Вазов“ в двора на 47 СУ „Христо Г. Данов“, за която е съставен Акт за публична общинска собственост № 2136 от 29.09.2022 година, надлежно вписан в Служба по вписвания - гр. София с вх. peг. № 75119 от 2022 г., том CLXXXVI, имотна партида 251289.

Решение № 1010 от 15.12.2022 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, обекти представляващи част от имот - публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене - стол в общински училища на територията на Столична община, Район „Възраждане“.

Решение № 1009 от 15.12.2022 година

За утвърждаване на актуализирани учредителни актове, обявяване на публичен подбор за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ - публични предприятия - търговски дружества с едноличен собственик на капитала Столична община и удължаване на срока на договорите за възлагане на управлението на общински лечебни заведения до избора на управители, след проведен конкурс.

Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5

Решение № 1008 от 15.12.2022 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждане на нови детски и спортни площадки на територията на Район „Надежда“.

Решение № 1007 от 15.12.2022 година

За финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд за осигуряване на средства за изпълнение на ремонтни дейности в ДГ № 124 „Бърборино“ - Район „Красно село“.

Решение № 1006 от 15.12.2022 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за извършване цялостно обновяване на мултифункционална спортна площадка, находяща се в ж.к. „Люлин“ - 2 м.р., изградена през 2009 г. със средства от СОПФ.

Решение № 1005 от 15.12.2022 година

За сключване на договор за заем за потребление на парични средства в размер на 1 912 440 лв. (един милион деветстотин и дванадесет хиляди четиристотин и четиридесет) между Столична община и „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Приложение №1

Решение № 1004 от 15.12.2022 година

За промяна в състава на одитния комитет на „Топлофикация София” ЕАД.

Решение № 1003 от 15.12.2022 година

За кандидатстване с проектно предложение „Ремонт на санитарни възли в сградата на ул. Георги Бенковски № 12“ за финансиране по Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.

Решение № 1002 от 15.12.2022 година

За участие на Столична община като партньор в проектно предложение: „Изграждане на зелени и климатично-неутрални градски центрове“ (Building Green and Climate Neutral City-Hubs „Билдинг Грийн енд клаймат нутръл сити хабс“) с акроним: КЛИМАБОРОУ (CLIMABOROUGH) по Програма “Хоризонт Европа”, покана: Изследователски и иновационни действия в подкрепа на изпълнението на мисията за климатично-неутрални и интелигентни градове (HORIZONMISS-2021-CIT-02).

Решение № 1001 от 15.12.2022 година

За индексация на цените по договори за строителство, сключени между възложители - Столична община или второстепенни разпоредители с бюджет и дружества - изпълнители.

Решение № 1000 от 15.12.2022 година

За удължаване периода на изпълнение на проект, финансиран в рамките на Столична програма „Култура“ - 2022 г., приета с Решение № 97 по Протокол № 28 от 11.02.2021 г., изм. с Решение № 871 по Протокол № 44 на Столичния общински съвет от 16.12.2021 година по отношение на проект „Нашата голяма чиста тайна! (история на РЪГБИ в България)“ на „Лакриц“ ЕООД.

Решение № 999 от 15.12.2022 година

За удължаване сроковете за изпълнение на проекта - временна художествена инсталация „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев по програма за временни художествени инсталации в градска среда „Навън“.

Решение № 998 от 15.12.2022 година

За осъществяване на общинско сътрудничество за изпълнение на споделена услуга по реда на чл.62 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, регламентирана в чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език, с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от общинските администрации.

Приложение №1

Решение № 997 от 15.12.2022 година

За частична промяна в структурата и общата численост на районна администрация „Слатина“ към Столична община.

Приложение №1

Решение № 996 от 15.12.2022 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ за придобиване на общински имот с идентификатор 14831.6520.433 с площ 24 кв.м, находящ се във в.з. „Врана - Лозен - Триъгълника“, с. Герман, Район „Панчарево“.

Решение № 995 от 15.12.2022 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ II-357, кв. 48, Район „Кремиковци“, с. Желява, по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройството на територията.

Решение № 994 от 15.12.2022 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот с площ 180 кв.м, част от поземлен имот с идентификатор 68134.8552.716 - частна общинска собственост, находящ се на ул. „59-та“, местност VII-38-II, кв. Враждебна, СО - Район „Кремиковци“.

Решение № 993 от 15.12.2022 година

За отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 68134.8552.167.1 с обща застроена площ 135 кв.м, находящ се на ул. „27“, кв. Враждебна, СО - Район „Кремиковци“.