Решение № 559 от 09.09.2021 година

За присъждане на отличието „Значка на София” на Анатоли Благоев Илиев.

Решение № 558 от 09.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ проф. Милена Моллова - пианист.

Решение № 557 от 09.09.2021 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Мариус Донкин - актьор.

Решение № 556 от 09.09.2021 година

За прехвърляне правото на собственост на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ XII-165, кв. 14, съставляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6708.165, находящ се във в.з. „Беликата“, с. “Панчарево“, район „Панчарево“.

Решение № 555 от 09.09.2021 година

За прехвърляне правото на собственост на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ XIII-166, кв. 14, съставляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6708.166, находящ се във в.з. „Беликата“, с. “Панчарево“, Район „Панчарево“. 

Решение № 554 от 09.09.2021 година

За продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 04234.6966.3934 с площ 43 кв.м., представляващ реална част от УПИ V-50, кв. 20, с. “Бистрица“, в.з. „Манастира”, Район „Панчарево“.

Решение № 553 от 09.09.2021 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху поземлен имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ X-856, кв. 24, площ 782,00 кв.м., местност „Овча купел - актуализация“, район „Овча купел“, нанесен в КККР с идентификатор 68134.4337.480, срещу обезщетение с равностоен обект.

Решение № 552 от 09.09.2021 година

За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, относно УПИ II-1434, 1448, кв. 53а, местност „Изток - Изток - 2 част“, одобрен със Заповед № РД-09-50-295 от 30.03.2001 год. на гл. архитект на гр. София.

Решение № 551 от 09.09.2021 година

За изменение на Правилата за работа на Столична програма „Култура“, във връзка с увеличаване на броя на зам.-председатели на Творческия съвет - ръководен орган на Програма „Култура“.

Решение № 550 от 09.09.2021 година

За даване на разрешение на “Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи - 6 (шест) броя моторни превозни средства и един брой фургон, собственост на дружеството.

Решение № 549 от 09.09.2021 година

За одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за улична регулация (ИПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44063.6213.28, кв. 62, м. ,,Орлова круша", с. “Лозен“, Район ,,Панчарево“.

Решение № 548 от 09.09.2021 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-4282, 4284, 4285 „за ж.с.“ в кв. 18, м. „с. Кривина", район ,,Панчарево".

Решение № 547 от 09.09.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ II-843, УПИ IX-306 „за жилищен комплекс с общ. обслужване и трафопост", УПИ X-1249, УПИ XIII-1159, УПИ XXIV-306 „за жилищен комплекс с общ.обслужване" и УПИ XXV-306 „за жилищен комплекс с общ. обслужване", за образуване на нов УПИ II-2826, 2934, 2942, 2943 „за жилищно строителство и трафопост", кв. 11а, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на задънена улица от о.т. 50а - о.т. 50б - о.т. 50в - о.т. 50г до о.т. 50д и пешеходна алея, м. „в.з. Киноцентър - III част", ПИ с идентификатори 68134.1944.2826, 68134.1944.2934, 68134.1944.2942 и 68134.1944.2943 по КККР, р-н „Витоша".

Решение № 546 от 09.09.2021 година

За разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70 и 68134.8221.71 по КККР на м. „Капиньовица", район „Кремиковци", план за улична регулация (ПУР) за откриване на нови улици от о.т. 100 (нова) до о.т. 106 (нова), от о.т. 101 (нова) до о.т. 111 (нова), от о.т. 103 (нова) до о.т. 110 (нова), от о.т. 104 (нова) до о.т. 109 (нова) и от о.т. 107 (нова) до о.т. 112 (нова), изменение на план за улична регулация на улица (ИПУР) от о.т. 21 до о.т. 20 на м. „Кремиковци - ЗСК" и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

Решение № 545 от 09.09.2021 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване на поземлени имоти (ПИ) с кадастрални идентификатори (КИ) 11884.5599.18, 11884.5599.19, 11884.5599.24 и 11884.5599.33 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Войняговци, Район „Нови Искър“ - СО за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) III-18, 19, 24, 33 - „за жилищни функции" и нова улица по о.т. 70а - о.т. 70в - о.т. 70г - о.т. 70д от кв. 32а, м. „с. Войняговци", район „Нови Искър" - СО.

Решение № 544 от 09.09.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица между о.т. 91 и о.т. 92; откриване на задънена улица от о.т. 91а (нова) до о.т. 91б (нова); изменение границите на УПИ II-159 и разделянето му за създаване на нови УПИ II-832 „за жс" и УПИ ХХII-832 ,,за жс"; съвместяване на регулационните линии с имотните граници по одобрената кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и наложеното от това изменение границите на контактни УПИ I-158 и УПИ XVI-158, кв. 31, м. ,,с. Панчарево", район ,,Панчарево".

Решение № 543 от 09.09.2021 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация между о.т. 612ж и о.т. 612з, заличаване на о.т. 612з, план за улична регулация (ПУР) за продължаване на улица от о.т. 750а (нова), о.т. 750 (нова), о.т. 751 (нова), о.т. 753 (нова) до о.т. 754 (нова) и откриване на задънена улица от о.т. 751 (нова) до о.т. 752 (нова) на с. Бистрица, план за регулация (ПР) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6964.3662 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица за създаване на нови УПИ XXXIV-3662 „за ЖС", УПИ XXXV-3662 „за ЖС" и УПИ XXXVI-3662 „за ЖС" и план за застрояване на новосъздадени УПИ XXXIV-3662 „за ЖС", УПИ XXXV-3662 „за ЖС" и УПИ XXXVI-3662 „за ЖС", кв. 13а, м. „с. Бистрица", плансхема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване", район „Панчарево".

Решение № 542 от 09.09.2021 година

За даване на съгласие Столична община да сключи споразумение за изплащане на сума на ,,МТК ГРОУП“ ООД по т. 4.1.2. от Споразумение № СОА21-ДГ56-25 от 20.01.2021 година.

Приложение №1

Решение № 541 от 09.09.2021 година

За актуализация (изменение и допълнение) на приета от СОС с Решение № 528 от 12.11.2020 г. Програма за строителство на детски градини 2021 - 2023 г.

Приложение №1

Решение № 540 от 09.09.2021 година

За кандидатстване с проектно предложение „Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на Район „Кремиковци” - Столична община“ по Процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост”, към Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. (ФМ на ЕИП).