Решение № 812 от 22.11.2018 година

За приемане на Декларация на Столичен общински съвет, относно предложение за промяна на границите на съдебните райони на територията на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 811 от 22.11.2018 година

За изменение на Решение № 172 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за безвъзмездно придобиване от Столична община на имоти - държавна собственост, представляващи имуществото на закритата професионална гимназия по битова електротранспортна техника и строителство.

Решение № 810 от 22.11.2018 година

За даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Район „Нови Искър”, „Връбница”, „Надежда”, „Кремиковци”, „Витоша”, „Банкя”, „Панчарево”, „Искър”, „Овча купел” и „Люлин” за стопанската 2018/2019 г.

Решение № 809 от 22.11.2018 година

За изменение на Решение № 519 на Столичния общински съвет от 11.10.2012 г. за изграждане на паметник на Симеон Радев.

Решение № 808 от 22.11.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на терени - публична общинска собственост, находящи се на територията на Район „Панчарево” за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за търговски дейности, съгласно одобрени от Гл. архитект на София локални схеми

Решение № 807 от 22.11.2018 година

За учредяване безвъзмездно и безсрочно на Столична община сервитут за пътническа въжена линия и изграждане на елементите и съоръженията на същата, върху незастроени урегулирани поземлени имоти - частна собственост, в кв. 1, м. „в.з. Малинова долина - Бункера - III етап”.

Решение № 806 от 22.11.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение план за регулация (ИПР) за УПИ Х - за КОО, кв. 233, местност „Момкова махала” и обособяване на нов УПИ Х-2122, 2150 - за КОО, кв. 275, местност „ж.к. Надежда IV”, Район „Надежда” - Столична община.

Решение № 805 от 22.11.2018 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имоти - частна общинска собственост на Сдружение „Народно читалище Димитър Динев - 1937”.

Решение № 804 от 22.11.2018 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.628, попадаща в улична регулация от о.т. 41 - о.т. 117А, в обхвата на ул. „Могилата”, кв. 46, собственост на частни лица, по действащия план на м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново”, Район „Лозенец”.

Решение № 803 от 22.11.2018 година

За увеличаване капитала на „Втора специализирана акушеро- гинекологична болница за активно лечение-Шейново” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1

Решение № 802 от 22.11.2018 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа САГБАЛ - Света София” ЕАД, чрез непарична вноска.

Решение № 801 от 22.11.2018 година

За промяна в Правилата за работа на Програма на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет - София, приета с Решение № 150 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 800 от 22.11.2018 година

За увеличаване капитала на „Медицински център XXXI” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1

Решение № 799 от 22.11.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на скенер и разработване на софтуер, Район „Банкя” - СО.

Решение № 798 от 22.11.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен за подобряване на материално-техническата база на 148 ОУ „Проф. Д-р Любомир Милетич”, Район „Слатина” - СО.

Решение № 797 от 22.11.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на помещение в ОКИ Дом на културата „Искър” с цел създаване на Детски център.

Решение № 796 от 22.11.2018 година

За изменение и допълнение на Решение № 276 по Протокол 52 от 26.04.2018 г. СОС и Приложение № 1 за обект: Здравна служба с. Мрамор - Ремонт на помещения - р. „Връбница”.

Решение № 795 от 22.11.2018 година

За даване на разрешение на „Пазари Изток” ЕАД да проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот, собственост на дружеството.

Приложение А, Б, В и Г

Решение № 794 от 22.11.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.1502.727 по КККР, кв. 4а, м. НПЗ „Искър - север II част", район „Искър" и ИПР за УПИ I-895, 898 - „за складове, офиси и спедиторски дейности" и улична регулация от о.т. 126 до о.т. 200.

Решение № 793 от 22.11.2018 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация между о.т. 951 и о.т. 944 и между о.т. 944 - о.т. 904 и о.т.930 (разширение на тротоар) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ V - "озел." с цел образуване на нов УПИ V-3056 "за ЖС" за имота по кадастрална карта, вследствие на което се образува нов УПИ VI - "озел." от кв. 157 и нова алея между новообразуваните урегулирани поземлени имоти от кв. 157, м. „гр. Банкя - разширение" и УПИ IХ-865, 864 от кв. 162, м. „Клисурска махала", район „Банкя".