Решение № 72 от 08.02.2018 година

За продължаване на процедура по изменение на ПУП за местност „ж.к. Овча купел 2”, в частта за УПИ V-1137, кв. 20а, по регулационен план на местност „ж.к. Овча купел - 2”, одобрен с Решение № 237 по Протокол № 38/16.04.2009 г. на СОС, чрез сключване на предварителен договор.

Решение № 71 от 08.02.2018 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.

Решение № 70 от 08.02.2018 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, чрез придобиване на общински имот с идентификатор: 02659.2193.3130, с площ 218 кв.м., находящ се в гр. Банкя, ул. „Витоша” № 23, актуван с АОС № 1411/28.12.2015 г. на Район „Банкя”.

Решение № 69 от 08.02.2018 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, чрез придобиване на общински имот с идентификатор: 02659.2195.2950, с площ 68 кв.м., находящ се в гр. Банкя, ул. „Момина сълза” № 22.

Решение № 68 от 08.02.2018 година

За прехвърляне право на собственост на бетонов фундамент със съответното право на строеж на изградения в груб строеж МТП, с площ от 2 кв.м., с идентификатор 44063.6212.384, с.Лозен, в.з. „Умни дол”, Район „Панчарево”, построен в общински имот с идентификатор № 44063.6212.379.

Решение № 67 от 08.02.2018 година

За процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на подробен устройствен план за общински имот с идентификатор 04234.6916.9241 с площ 75 кв.м., находящ се във в.з. „Косанин дол”, с. Бистрица, Район „Панчарево”.

Решение № 66 от 08.02.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци".

Решение № 65 от 08.02.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Връбница", за разполагане на преместваеми обекти, изработени по общински типов проект и съгласно одобрена схема от Главния архитект на Столична община.

Решение № 64 от 08.02.2018 година

За изменение на Решение № 503 по Протокол № 25 от 27.09.2012 г., във връзка с приключване на процедурата за изменение ПУП - ПРЗ за кв. 66, м.„Модерно предградие” в частта за УПИ V-1000, 1003, 2551, Район „Връбница” - Столична община.

Решение № 63 от 08.02.2018 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица върху съсобствен имот 68134.2815.1351 по КККР, чрез изкупуване от Столична община на 1/5 ид.част от имот ПИ 68134.2815.1351, собственост на Георги Николаев Дочев, Мария Георгиева Дочева и Николай Георгиев Дочев.

Решение № 62 от 08.02.2018 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Пламък-1984” върху общински имоти за читалищни нужди.

Решение № 61 от 08.02.2018 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от две години на част от помещение (сутерен) в нежилищен имот - публична общинска собственост за фитнес зала в сградата на 8 СУ „Васил Левски", находящ се в гр. София, район „Студентски".

Решение № 60 от 08.02.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на Общински културен институт - Дом на културата "Искър", гр. София, район „Искър", ж.к. „Дружба 1", бул. „Кръстю Пастухов" № 23, АОС № 138/19.05.1998 година.

Решение № 59 от 08.02.2018 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-3.002-0115 - проект „Заедно ще успеем II”, № по ИСУН BG05M2ОP001-3.002-0115 между 135 СУ „Ян Амос Коменски” и Министерство на образованието и науката.

Решение № 58 от 08.02.2018 година

За създаване на гаранционен фонд в размер на 1% от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие" по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.” с договор Д03-15/21.01.2015 година в размер на 7 026,02 лв., както и да не се променя собствеността и предназначението на реконструираната сграда и закупеното оборудване поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта.

Решение № 57 от 08.02.2018 година

За провеждането на конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти, съгласно одобрената план-схема за „Южен парк - I част”.

Решение № 56 от 08.02.2018 година

За провеждането на конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти, съгласно одобрената план-схема за „Южен парк - III част”.

Решение № 55 от 08.02.2018 година

За обособяване на улица „Алабин” като пешеходна зона в участъка от булевард „Витоша” до улица „Граф Игнатиев”.

Решение № 54 от 08.02.2018 година

За прякото участие на гражданите в разпределянето на бюджетни средства на Столична община.

Решение № 53 от 08.02.2018 година

За увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез непарична вноска.

Приложение А и Б