Решение № 192 от 05.04.2018 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (NewGenerationSkills), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” (2014 - 2020) на ЕС.

Решение № 191 от 05.04.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 190 от 05.04.2018 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 189 от 05.04.2018 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за 2018 г. за разплащане на разходи по проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище” (Stay Tuned), финансиран по Програма УРБАКТ III на ЕС.

Решение № 188 от 05.04.2018 година

За отпускане на средства за повишаване квалификацията на помощник - възпитателите от общинските детски градини на територията на Столична община.

Решение № 187 от 05.04.2018 година

За учредяване награда на кмета на Столична община в размер на 1 000 лв. за изследователски проект в областта на спорта със значим социално - обществен принос по Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи по повод отбелязване Деня на НСА „Васил Левски” - 15 ноември.

Решение № 186 от 05.04.2018 година

За утвърждаване проекти на спортни клубове за финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт.

Приложение № 1 и 2

Решение № 185 от 05.04.2018 година

За приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

Приложение № 1

Решение № 184 от 05.04.2018 година

За откриване на нова социална услуга в общността - Център за работа с деца на улицата на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежава опит, капацитет и осигурява необходимата материална база за предоставяне на услугата.

Решение № 183 от 05.04.2018 година

За изменение на Решение № 42/14.02.2013 г. на СОС, изменено с Решения № 376/18.07.2013 г. и № 140/06.04.2017 г. - увеличаване капацитета на Център за работа с деца на улицата - ж.к. „Филиповци” - делегирана от държавата дейност.

Решение № 182 от 05.04.2018 година

За промяна на наименования и капацитет на социални услуги.

Решение № 181 от 05.04.2018 година

За допълнение на Решение № 719/09.11.2017 г. на Столичния общински съвет, относно Център за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда истории и една мечта”.

Решение № 180 от 05.04.2018 година

За приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Столична община до 2020 година.

Приложение № 1

Решение № 179 от 05.04.2018 година

3a експериментално въвеждане на нощни линии на масовия градски транспорт на територията на Столична община.

Решение № 177 от 05.04.2018 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2017 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г.

Приложение № 1, 2 и 3

Решение № 176 от 05.04.2018 година

За одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София” за 2016 г. и 2017 г.

Приложение № 1
Приложение № 2

Решение № 175 от 15.03.2018 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.002-0267-C01, № по ИСУН: № BG05M90P001-2.002-0267-C01 между Район „Триадица” - Столична община и Министерството на труда и социалната политика.

Решение № 174 от 15.03.2018 година

За финансиране на проекти, във връзка с обявена сесия за 2018 година по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

Приложение № 1 и 2

Решение № 173 от 15.03.2018 година

За отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Приложение № 1.1 и 2