Решение № 252 от 26.04.2018 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ IV-669, 668а, 668б, кв. 193, м. „Орландовци - Малашевци”, по плана на град София.

Решение № 251 от 26.04.2018 година

За даване на съгласие Столична община да учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Национална организация „Малки български хора” върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 78.

Решение № 250 от 26.04.2018 година

За даване на съгласие за увеличаване капитала на „Дентален център VI - София” ЕООД.

Решение № 249 от 26.04.2018 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център VIII - София” ЕООД да сключи договор за наем на помещение, находящо се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение № 1

Решение № 248 от 26.04.2018 година

За именуване на метростанции, във връзка със завършване на Линия 3 на метрото в град София.

Решение № 247 от 26.04.2018 година

За финансиране на общински проекти със средства, получени от приватизацията на „Общинска банка” ЕАД.

Приложение № 1

Решение № 246 от 26.04.2018 година

За приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2017 година.

Приложение № 1

Решение № 245 от 26.04.2018 година

За поправка на явна фактическа грешка в Решение № 227 по Протокол № 10 от 17.03.2016 г. на Столичен общински съвет за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.

Решение № 244 от 26.04.2018 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 243 от 26.04.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ II-889, кв. 9, м. „Малинова долина - обслужващи обекти на околовръстен път", ПИ с идентификатори 68134.2045.1904 и 68134.2045.889, за обединяването им в нов УПИ II-889, 1904 „за магазини, администрация и паркинг" с предвиждане на застрояването му и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 312 до о.т. 312к (нова), м. „Малинова долина - обслужващи обекти на околовръстен път", район „Витоша".

Решение № 242 от 26.04.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на м. „Сухата река - запад”, кв.12г, УПИ VII-872, 873, 874, район „Подуяне", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад", одобрен с Решение № 325 по протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.

Решение № 241 от 26.04.2018 година

За прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за УПИ I-1401, 1402, 1403 - „за ЖС и магазини" от кв. 28, попадащ в обхвата на т. 4 от Решение № 166 по протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС, с което е одобрен ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Връбница-2", който имот с тази точка „се изключва”.

Решение № 240 от 26.04.2018 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация за УПИ III-871, 872, кв. 10а, м. „Хаджи Димитър - част", район „Подуяне", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Хаджи Димитър - част", одобрен с Решение № 271 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС.

Решение № 239 от 26.04.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ III-2625 - „за обществено обслужващи дейности, офиси, магазини и жилища", кв. 48, м. „Студентски град", район „Студентски", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град" в граници: улица от о.т. 214 - о.т. 11 до о.т. 94б; улица от о.т. 94б - о.т. 73ж - о.т. 658 - о.т. 653 - о.т. 575 - о.т. 576а - о.т. 562 до о.т. 515; улица от о.т. 515 - о.т. 512 - о.т. 507 - о.т. 505а до о.т. 465; улица от о.т. 465 - о.т. 405 - о.т. 13г - о.т. 43а - о.т. 47а - о.т. 176 - о.т. 24б - о.т. 166а - о.т. 172 - о.т. 171 - о.т. 63 - о.т. 26 до о.т. 214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 238 от 26.04.2018 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 07106.1428.657 по КККР на с. Бусманци, Район „Искър”.

Решение № 237 от 26.04.2018 година

За присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.

Решение № 236 от 26.04.2018 година

За приемане на План за действие към Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация (2017 - 2030 година) и Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2018 г.

Приложение № 1, 2

Решение № 235 от 26.04.2018 година

За преобразуване на 162 ОУ „Отец Паисий” и 156 ОУ „Васил Левски” от основни в обединени училища.

Решение № 234 от 26.04.2018 година

За приемане на План за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците през 2018 година и Отчет за изпълнение на едногодишен План по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2017 година.

Приложение № 1, 2

Решение № 233 от 26.04.2018 година

За авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците” („D_NOSES-Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability”), финансиран пo Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз.