Решение № 292 от 17.05.2018 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация (ИПР) - изменение на алея явяваща се граница между кв. 12 и кв. 13 и План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.2819.1644, 68134.2819.1663 и 68134.2819.1667 по КККР на район „Връбница” с цел създаване на УПИ I-1644, 1663, 1667 "за общ. обсл. дейности и автосервиз", кв. 13 (нов), м. „Северен парк - Гробищен парк Бакърена фабрика", район „Връбница" СО.

Решение № 291 от 17.05.2018 година

За одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) - план-извадка на УПИ II-259, 259а, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.4360.57 и 68134.4360.58 за създаване на нов УПИ II-57, 58 „за офиси, жил. строителство, магазини и гаражи", кв. 8 и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) - закриване на улица от о.т. 52а до о.т. 52б и създаване на нова задънена улица от о.т. 38 до о.т. 42 м. „ж.к. „Люлин - център”, Район „Люлин”.

Решение № 290 от 17.05.2018 година

За промяна на бюджета на Столична община за I-то тримесечие на 2018 година.

Решение № 289 от 17.05.2018 година

За изпълнение на Решение № 453/20.07.2017 г. - процедура по отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения общинска собственост.

Решение № 288 от 17.05.2018 година

За авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух” (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани - Средиземно море” (2014 - 2020) на ЕС.

Решение № 287 от 17.05.2018 година

За стартиране на Столична програма „Социални иновации” и приемане на Правила на Програмата и Годишен план-график за 2018 - 2019 г.

Приложение № 1

Решение № 286 от 17.05.2018 година

За предложение до Министерския съвет за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 285 от 17.05.2018 година

За изменение на Решение № 37/27.01.2011 г. на СОС, посл. изм. с Решение № 182/05.04.2018 г. на СОС.

Решение № 284 от 17.05.2018 година

За отмяна на Решение № 474 от 20.07.2017 г. за даване на съгласие на Столична община и „Топлофикация София” ЕАД да кандидатстват по процедура „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.

Решение № 283 от 17.05.2018 година

За поемане на дългосрочен общински дълг и одобряване на документи, свързани с изпълнението на проект: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”.

* Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 14196/2019 г., X тричленен състав по описа на АССГ, на втора инстанция адм. дело № 6874/2020 г., трето отделение по описа на ВАС. Съдебното производство е прекратено с влязло в сила определение. Решението на Столичен общински съвет е в сила.
Решението е обжалвано пред Административен съд София-град. Образувано е адм. дело № 4442/2021 г. по описа на АССГ. Приключило с Определение № 13047 от 21.12.2021 г. по адм.дело № 11828/2021 г., трето отделение на ВАС.

Решение № 282 от 26.04.2018 година

За удостояване на Гергина Иванова Тончева със званието „Почетен гражданин на София”.

Решение № 281 от 26.04.2018 година

За изкупуване от страна на Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1297 собственост на ЕТ ”ЖОДИ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ” и реална част от имот с проектен идентификатор 68134.1006.1292 собственост на наследници на Петър Иванов Кутев и Вида Иванова Андреева, попадащи в улици.

Решение № 280 от 26.04.2018 година

За продажба на 1/3 идеална част от УПИ VIII-18, кв. 1, м.”Лозенец” - жил. група „Южен парк”, ул. ”Славище” № 5, целият с площ от 238 кв.м., заедно с 1/3 идеална част от едноетажна жилищна сграда, със застроена площ от 31,90 кв.м.

Решение № 279 от 26.04.2018 година

За допълнение на Решение № 207 по Протокол № 51 от 05.04.2018 година на Столичния общински съвет.

Решение № 278 от 26.04.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за реализацията на инвестиционен проект „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов”, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 60, Район „Оборище” - Етап 1Б”.

Решение № 277 от 26.04.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обновление на подхода към Южен парк III-та част от бул. „Гоце Делчев” и прилежащи алеи, Столична община.

Решение № 276 от 26.04.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за осигуряване на финансови средства за общинските лечебни заведения на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 275 от 26.04.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд доставката на специализирана транспортна техника и оборудване за дейности по оказване на аварийна помощ и защита при бедствия за Столична община.

Решение № 274 от 26.04.2018 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на нова автовишка с височина до 25 м. за дирекция „Аварийна помощ и превенция” при СО.

Решение № 273 от 26.04.2018 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2018 година.

Приложение № 1