Решение № 312 от 17.05.2018 година

За Решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектното предложение „Мигриращото тяло” и сключване на договор между Столична община и „Национален дворец на културата - Конгресен център” ЕАД.

Решение № 311 от 17.05.2018 година

За създаване на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите под името „Столичен съвет по библиотечно дело”.

Решение № 310 от 17.05.2018 година

За допълнително включване на събития в Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2018 година.

Приложение

Решение № 309 от 17.05.2018 година

За отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 година на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, изменено и допълнено с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичен общински съвет, изменено и допълнено с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 308 от 17.05.2018 година

За приемане на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.

Приложение № 1

Решение № 307 от 17.05.2018 година

За именуване на безименна улица на територията на Район „Банкя”.

Решение № 306 от 17.05.2018 година

За именуване на улица на територията на Район „Витоша”.

Решение № 305 от 17.05.2018 година

За именуване на улица в Район „Триадица” на името на д-р Харалан Попов.

Решение № 304 от 17.05.2018 година

За придобиване от Столична община, чрез изкупуване на недвижими имоти и части от имоти, собственост на граждани и юридически лица, попадащи в улична регулация между ОТ 1 до ОТ 23, по действащ подробен устройствен план на местност „НПЗ Илиянци - Запад” и кв. „Илиянци”, Район „Надежда”, Столична община.

Решение № 303 от 17.05.2018 година

За промяна в характера на собствеността от публична в частна - за общински имот, намиращ се в гр. София, Район „Красна поляна”, м. „Разсадника - Бежанци”, кв. 56, с предназначение - здравно заведение.

Решение № 302 от 17.05.2018 година

За освобождаване от длъжност управителя на „Диагностично консултативен център XXX - София” ЕООД и назначаване на нов управител.

Решение № 301 от 17.05.2018 година

За взаимодействие между лечебните заведения за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности.

Решение № 300 от 17.05.2018 година

За приемане на Програма на Столична община за скринингово флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на столицата.

Приложение № 1

Решение № 299 от 17.05.2018 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София" ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение № 1

Решение № 298 от 17.05.2018 година

За даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХV - София” ЕООД чрез непарична вноска.

Приложение № 1

Решение № 297 от 17.05.2018 година

За даване на разрешение на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново" ЕАД да проведе преговори по процедура за възлагане на банкова услуга за отпускане на банков овърдрафт кредит и за сключване на договор.

Решение № 296 от 17.05.2018 година

За даване на съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да разходва собствени средства за извършване проектиране и текущ ремонт на обект „Амфитеатър с полифункционална сцена”, находящ се в гр. София, североизточна част на УПИ I, кв. 369, м. „Центъра”, „Южен парк I част - НДК”.

Решение № 295 от 17.05.2018 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 04.06.2018 г. редовно Общо събрание на акционерите.

Решение № 294 от 17.05.2018 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в графичната част на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на м. „Кръстова вада" и м. „Южен парк - IV част", район „Лозенец", одобрен с Решение № 45 по Протокол № 24, т. 2 от 30.03.2001 г. на Столичния общински съвет и Решение № 147 по Протокол № 40, т. 158 от 18.07.2002 г. на Столичния общински съвет за поправка на явна фактическа грешка.

Решение № 293 от 17.05.2018 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VII „за гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти и урнови стени", кв. 21, м. „с. Кокаляне” - съществуващ и разширение; Изменение на план за улична регулация между о.т. 106д - о.т. 106е до о.т. 106ж и от о.т. 106е до о.т. 106з, прилежаща на квартали 21, с. Кокаляне и кв. 21а, в.з. „Михово блато"; ИПР за УПИ IV- 2637 „за офис и ателиета", кв. 21а, м. в.з. „Михово блато"; план-схема за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, район „Панчарево".