Решение № 572 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ изпълнение на обект „Пристройка към съществуваща сграда на 176 ОУ „Св. св. Кирил и Методий” за физкултурен салон в ПИ с идентификатор 51250.5713.96, УПИ I, кв. 33, м. „с. Негован”, район „Нови Искър", гр. София".

Решение № 571 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ ремонт на асфалтова настилка в двора на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри”, Район „Слатина”.

Решение № 570 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ изпълнението на обект: „Възстановяване на Розариум и ремонт на алеи в Борисова градина”.

Решение № 569 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ изпълнението на обект „Ремонт на алеи в Южен парк III-та част”.

Решение № 568 от 26.07.2018 година

За финансиране със средства от СОПФ закупуването на хардуер и разплащане на лицензи за изпълнение на мерки по подобряване качеството на електронното управление в Столична община.

Решение № 567 от 26.07.2018 година

За одобрение на Договор за заем между „Столичен електротранспорт” ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Споразумение за общинска подкрепа между Столична община, „Столичен електротранспорт” ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие, Допълнително споразумение към Договора за обществен превоз на пътници (ДОПП) и удължаване срока на договор СО-РД56-1007/05.12.2013 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт” ЕАД и „Център за градска мобилност” ЕАД за обществен превоз на пътници от общинската транспортна схема на Столична община и за изпълнение на т. 3 от Решение № 313 от 08.06.2017 г. на Столичен общински съвет.

Приложение № 1, 2 и 3

Решение № 566 от 26.07.2018 година

За даване на съгласие за сключване на извънсъдебно споразумение между „ЮНИОН ИВКОНИ” ООД и Столична община за уреждане на отношенията на страните, касаещи изпълнение на договори за обществен превоз на пътници с peг. индекс № РД-56-1067/24.10.2007 г., договор № СОА16-ДГ55-378/06.07.2016 г.; РД-56-1068/24.10.2007 г. и РД-56-1074/24.10.2007 г. и анекси към тях.

Приложение № 1 и Приложение А

Решение № 565 от 26.07.2018 година

За даване на съгласие „Софийски имоти” ЕАД да разходва собствени средства за осъществяване на СМР дейности, във връзка с реализиране на Парк „Възраждане”.

Решение № 564 от 26.07.2018 година

За разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2017 г., на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, попълване на фонд „Резервен” и изплащане на дивиденти.

Решение № 563 от 26.07.2018 година

За даване на съгласие „Пазари Изток” ЕАД да разходва собствени средства за извършване на строително-монтажни дейности върху имот, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 1”, между жил. бл. № 94 и бл. № 98.

Приложение

Решение № 562 от 26.07.2018 година

За даване на разрешение „Водоснабдяване и канализация-София” ЕАД да извърши продажба чрез търгове с тайно наддаване на дълготрайни материални активи /ДМА/ - 3 /три/ броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Приложение А и В

Решение № 561 от 26.07.2018 година

За даване на разрешение на „Спортна София-2000” ЕАД да проведе търг с явно наддаване за продажба на реална част от недвижим имот.

Приложение А и В

Решение № 560 от 26.07.2018 година

За даване на съгласие „Пазари Запад” ЕАД да разходва собствени средства за извършване на строително-монтажни дейности върху имот, находящ се на ул. „Йосиф Щросмайер”, Район „Илинден”.

Решение № 559 от 26.07.2018 година

За промяна в състава на съвета на директорите на „Метрополитен” ЕАД.

Решение № 558 от 26.07.2018 година

За освобождаване от отговорност на Момчил Борисов Ямаков - изпълнявал длъжността изпълнителен директор на „Егида - София” ЕАД.

Решение № 557 от 26.07.2018 година

За намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Решение № 556 от 26.07.2018 година

За даване на съгласие „Пазари Север” ЕАД да разходва собствени средства за извършване на ремонтно-възстановителни дейности на пазар „Герена”.

Решение № 555 от 26.07.2018 година

За промяна в правния статут на имот с идентификационен номер 22304.7950.103.

Решение № 554 от 26.07.2018 година

За увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложения № 1, 2 и 3

Решение № 553 от 26.07.2018 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.