Решение № 672 от 13.09.2018 година

За предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Асоциация на родители на деца с епилепсия” върху нежилищен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. София, бул. „Сливница” № 212, вх. ”Е” (ъгъла с ул. „Чумерна”).

Решение № 671 от 13.09.2018 година

За даване на съгласие „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи, на обща стойност до 64 000 лева с ДДС.

Решение № 670 от 13.09.2018 година

За приемане на пилотен проект „От визия към измерими резултати”.

Приложение № 1

Решение № 669 от 13.09.2018 година

За отмяна на Решение № 592 по Протокол № 51 от 24.10.2013 година на Столичен общински съвет.

Решение № 668 от 13.09.2018 година

За изменение на Решение № 559 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС.

Решение № 667 от 13.09.2018 година

За одобряване на сертифицирани оценители, които следва да предлагат начална тръжна цена за търговете за продажба на движими вещи - отпадъци, съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

Приложение № 1

Решение № 666 от 13.09.2018 година

За именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър, местност „Мезевица”, СО - Район „Нови Искър”.

Решение № 665 от 13.09.2018 година

За именуване на улица на територията на Район „Витоша”.

Решение № 664 от 13.09.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и изменение на подробен устройствен план.

Решение № 663 от 13.09.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и изменение на подробен устройствен план.

Решение № 662 от 13.09.2018 година

За отнемане на имот - публична общинска собственост, актуван с АпОС № 5133/24.03.2015 г. на СО, район „Панчарево" от Областна дирекция „Земеделие", София град, поради отпаднала необходимост, предоставен в изпълнение на Решение № 330 по Протокол № 14 от 28.04.2016 г. на Столичния общински съвет.

Решение № 661 от 13.09.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6708.723, съставляващ УПИ XXXVI-523, кв. 3, находящ се във в.з. „Беликата", с. Панчарево, Район „Панчарево”.

Решение № 660 от 13.09.2018 година

За учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, за изграждане на трансформаторен пост с площ от 9 кв.м. в общински имот - ПИ с идентификатор 04234.6916.9221, заедно със сервитутните права на трафопоста и прилежащите кабелни линии с площ от 10.50 кв.м., в.з. „Косанин дол", землището на с. Бистрица - Район „Панчарево”.

Решение № 659 от 13.09.2018 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.

Решение № 658 от 13.09.2018 година

За допълване на Решение № 6 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на Столичния общински съвет за приемане на „Програма на Столична община за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.” в раздел II „Предоставяне под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс” и откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет и манипулационна, находящи се в сграда - публична общинска собственост, находяща се на територията на район „Нови Искър".

Решение № 657 от 13.09.2018 година

За допълнение на Решение № 6 по Протокол № 46, т. 3 от 25.01.2018 г. на СОС, във връзка с процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен план.

Решение № 656 от 13.09.2018 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ IX-939, кв. 102, м. „Волуяк - гарата", по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, район „Връбница", Столична община.

Решение № 655 от 13.09.2018 година

За продажба на общински урегулиран поземлен имот УПИ II-855, кв. 43, м. „кв. Обеля" на собственика на законно построена двуетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 68134.2817.5810.1, район „Връбница", Столична община.

Решение № 654 от 13.09.2018 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 653 от 13.09.2018 година

За учредяване право на строеж върху съсобствен УПИ II-203, кв. 30и, м. „ж.к. Люлин-10 м.р.” и определяне процента на обезщетение за Столична община.