Решение № 892 от 20.12.2018 година

За сключване на споразумения за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Софийска опера и балет” и „Софийска филхармония”.

Приложение № 1
Приложение № 2

Решение № 891 от 20.12.2018 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ПР на ЗУТ) за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, чрез придобиване на общински имоти с идентификатори 02659.2192.2111 с площ 37 кв.м. - частна общинска собственост на основание АЧОС № 1575/30.10.2017 г. на Столична община - Район „Банкя” и 02659.2192.2110 с площ 66 кв.м. - частна общинска собственост на основание АЧОС № 1576/30.10.2017 г. на Столична община - Район „Банкя”.

Решение № 890 от 20.12.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, сключване на предварителен договор във връзка с проект за план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на м. „Мрамор - Кръста”, за образуване на УПИ I-9, 23, 26 - за логистичен център и трафопост (нов), кв. 1 (нов), за ПИ 49206.2657.9, 49206.2657.23 и 49206.2657.26 и изменение на улична регулация от нови о.т. /101д - 101е - 101ж - 101з - 101и - 101к - 101л - 101м - 101н/ и от о.т. /101ж - нова 101д/, м. „Мрамор - Кръста”, Район „Връбница” - СО.

Решение № 889 от 20.12.2018 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ I-95, кв. 28, м. „с. Мрамор”, по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, Район „Връбница” - СО.

Решение № 888 от 20.12.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за изменение на подробен устройствен план - ИПР в обхвата на местност „Горна баня”, кв. 7, УПИ VIII-6, УПИ VII-5, УПИ IX-7.

Решение № 887 от 20.12.2018 година

За учредяване право на строеж върху общинската част от УПИ XVII144, кв. 12, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново” срещу обезщетение на Столична община с обекти в бъдещата сграда.

Решение № 886 от 20.12.2018 година

За процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост на Столична община.

Решение № 885 от 20.12.2018 година

За одобряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор 2018-1-BG01-КА101-047214, № KA101/SE-203/12.06.2018 г. по проект по Програма „Еразъм+” на Европейския съюз от 4 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ДЖОН АТАНАСОВ”, СО - Район „Искър”.

Решение № 884 от 20.12.2018 година

За отпускане на еднократна парична помощ на заместник-кмета на Район „Искър”.

Решение № 883 от 20.12.2018 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2269, съставляващ УПИ XVI-2218 - за жс, кв. 220, местност „ж.к. Надежда 2а и 2б”, СО - Район „Надежда”.

Решение № 882 от 20.12.2018 година

За процедура по учредяване на право на строеж, срещу обезщетение в УПИ VII-176, 177, кв. 17, м. „Лагера”, Район „Красно село” - Столична община.

Решение № 881 от 20.12.2018 година

За предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 5 години на части от имот - публична общинска собственост, на Министерство на младежта и спорта.

Приложение № 1

Решение № 880 от 20.12.2018 година

За даване на съгласие „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.

Решение № 879 от 20.12.2018 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностичноконсултативен център VIII - София” ЕООД, чрез непарична вноска.

Решение № 878 от 20.12.2018 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностичноконсултативен център XI - София” ЕООД, чрез непарична вноска.

Решение № 877 от 20.12.2018 година

За определяне на минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Столична община.

Решение № 876 от 20.12.2018 година

За пилотно издание на подкрепящ финансов инструмент „Акселератор Стартъп София” за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.

Приложение № 1

Решение № 875 от 20.12.2018 година

За Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура”, за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2019 г.

Приложение № 1

Решение № 874 от 20.12.2018 година

За изменение на устава на еднолично общинско акционерно дружество „Топлофикация София” ЕАД.

Приложение № 1

Решение № 873 от 20.12.2018 година

За разрешение за служебно възлагане изработването на подробен устройствен план - план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост и прилежащи територии, в обхват бул. „Ломско шосе”, Софийски околовръстен път и източната граница на зона „Смф2” (Смесена многофункционална зона предимно за околоградския район), съгласно ОУП на СО/2009 г., прилежаща на ул. „Васил Левски" (Мраморско шосе), район „Връбница"-СО, план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и одобряване на задание.

Приложение