Решение № 197 от 25.02.2016 година

За преобразуване на Целодневна детска градина № 110 ”Слънчева мечта” в Обединено детско заведение № 110 ”Слънчева мечта” на територията на Район СО „Подуяне”.

Решение № 196 от 25.02.2016 година

За изменение на Решение № 119 по Протокол № 6 от 14.01.2016 г., точка 27 на Столичен общински съвет.

Решение № 195 от 25.02.2016 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 29.02.2016 година Общо събрание на акционерите.

Решение № 194 от 25.02.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 193 от 25.02.2016 година

За освобождаване от длъжност управителя на „Център за психично здраве „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД и избор на нов управител на дружеството.

Решение № 192 от 25.02.2016 година

За отпускане на заем от Столична община на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД за финансиране на Проект № БГ07-49/30.04.2015 година „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години”.

Приложение

Решение № 191 от 25.02.2016 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложения

Решение № 190 от 25.02.2016 година

За даване на съгласие ”Диагностично-консултативен център XXV- София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи - 1 (един) брой ехокардиограф и 1 (един) брой автоматичен хематологичен анализатор.

Решение № 189 от 25.02.2016 година

За приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София” за 2015 година, годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2015 година на Асоциация за развитие на София, основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2016 година, бюджет за 2016 година, промени в Учредителния акт и управителните органи на Фондация „Асоциация за развитие на София”

Приложения

Решение № 188 от 25.02.2016 година

За разрешаване изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Трасе на ел. кабел НН в поземлен имот с идентификатор 49597.4248.284 от сградата на трансформаторен пост с идентификатор 49597.4248.139.4 до ел. табло на х.„Рудничар” с идентификатор 49597.4248.139.3 по КК на с. Мърчаево със съответния сервитут", м. „Въртен камък", Природен парк „Витоша", район „Витоша" в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 187 от 25.02.2016 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на м. „Надежда 1а и 1б", кв.75, УПИ II-2049, 2050, район „Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда част 1б" в граници: улица от о.т.341=1 -о.т.8 до о.т. 14, от о.т. 14 до о.т. 80а, о.т. 80а до о.т. 196 и УПИ II-за ЖС от кв. 147б, от о.т. 65 - о.т. 68 до о.т. 341=1;, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.

Решение № 186 от 25.02.2016 година

За подробен устройствен план - изменение план за регулация за УПИ VI-3334, за жс и маг, отреждане на УПИ XIII-3334, за жс и маг., кв.90а, откриване на задънена улица от о.т.800 до о.т.801 и изменение на план за застрояване за новосъздаден УПИ XIII-3334, за жс и маг., кв.90а, местност „с. Бистрица", район „Панчарево".

Решение № 185 от 25.02.2016 година

За утвърждаване на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на СО за 2016 година.

Приложение

Решение № 184 от 25.02.2016 година

За приемане на Календар на културните събития на СО за 2016 г.

Приложение № 1

Решение № 183 от 25.02.2016 година

За отмяна на Решение № 644 по Протокол № 113 на Столичен общински съвет от 12.07.2007 година.

Решение № 182 от 25.02.2016 година

За предоставяне на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.

Приложения

Решение № 181 от 25.02.2016 година

За членство на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци” в Европейска Биогаз Асоциация (European Biogas Association/EBA).

Решение № 180 от 25.02.2016 година

За промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2015 година.

Решение № 179 от 25.02.2016 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2015 година и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2016 година.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 178 от 25.02.2016 година

За одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София” за 2015 година.

Приложение