Решение № 237 от 17.03.2016 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение Народно читалище ”Бъднина 1982” за срок от 10 години върху недвижим имот - частна общинска собственост (АОС № 2008/17.12.2013 година на Столична община).

Решение № 236 от 17.03.2016 година

За даване съгласие администрацията на Район „Красна поляна” - Столична община да разкрие нов център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността на хора в неравностойно положение по проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.-002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Решение № 235 от 17.03.2016 година, изменено с Решение № 188 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., издадено по повод изменение на т.1 от Решение № 235 по Протокол № 10 от 17.03.2016 г.

За учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение ”НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СТОЯНКА СОКОЛОВА 1999” върху имот - частна общинска собственост за читалищни нужди.

Решение № 234 от 17.03.2016 година

За придобиване право на собственост върху реална част с площ от 832 кв.м. от поземлен имот ПИ № 578, местност ”Манастирски ливади - изток”, Район „Триадица”, частна собственост, попадаща по действащия подробен устройствен план, в улица о.т.24 - о.т.263а - о.т.263, обслужваща квартали 2 и 22.

Решение № 233 от 17.03.2016 година

За отпускане на безвъзмездна парична помощ на служител от отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд” (УОСЖФ), Район „Изгрев” - Столична община.

Решение № 232 от 17.03.2016 година

За промяна на статута на недвижим имот с предназначение „учебни помещения за извънкласни форми - филиал на 112-то ОУ „Стоян Заимов”, находящ се на ул. ”Чаталджа” № 68, ет.1 /партер/, от частна общинска собственост в публична общинска собственост, и за предоставянето му за управление на 112-то основно училище „Стоян Заимов”.

Решение № 231 от 17.03.2016 година

За поставяне на паметна плоча на проф. Любомир Тенев.

Решение № 230 от 17.03.2016 година

За промяна в състава на съвета на директорите на „Егида - София” ЕАД.

Решение № 229 от 17.03.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост. 

Решение № 228 от 17.03.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.

Решение № 227 от 17.03.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.

Решение № 226 от 17.03.2016 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.

Решение № 225 от 17.03.2016 година

За приемане и утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация и инвестиции за 2016 г. и Отчет за извършената работа в СОАПИ по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2015 г.

Приложения

Решение № 224 от 17.03.2016 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти- публична общинска собственост за разполагане на LCD информационни киоски (табла), във връзка с инициатива „София 2018 - европейска столица на спорта”.

Решение № 223 от 17.03.2016 година

За приемане на отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) за 2015 година и Програма за дейността на ОГФМСП за 2016 година.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 222 от 17.03.2016 година

За приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Фондация „София - Европейска столица на спорта" за 2015 г., основни насоки и програма за дейността на Фондацията за 2016 г. и бюджет за 2016 г.

Приложения № 1 и № 2

Решение № 221 от 17.03.2016 година

За утвърждаване на Правила на Програма за развитие на детско - юношеския спорт в Столична община.

Приложение

Решение № 220 от 17.03.2016 година

За приемане на Стратегия за образование на Столичната община 2016-2023 година, План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столичната община през 2016 година и Отчет за изпълнение на едногодишен План по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за 2015 година.

Приложения

Решение № 219 от 17.03.2016 година

За изменение и допълнение на Решение № 35 по Протокол № 4 от 03.12.2015 г. на Столичен общински съвет.

Приложения

Решение № 218 от 17.03.2016 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху сгради, предназначени за здравно заведение, находящи се в ж.к. „Обеля-2", район „Връбница", в полза на „Диагностично-консултативен център ХХХ- София" ЕООД.

Приложения