Решение № 257 от 31.03.2016 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд спешен и неотложен ремонт на покривната конструкция на сградата, находяща се на бул. ”Евл. и Хр. Георгиеви” № 108, в която се помещават „Диагностично-консултативен център XVII – София” ЕООД и „Диагностично-консултативен център „Св.Ев.Лука” - Диабетен център” ЕООД.

Решение № 256 от 31.03.2016 година

За дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд доставката на оборудване за отделение „Патологична бременност” към „Първа специализирана акушеро- гинекологична болница за активно лечение ”Света София” ЕАД.

Решение № 255 от 31.03.2016 година

3a финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на помещения в "Медицински център I - Банкя" ЕООД.

Решение № 254 от 31.03.2016 година

За приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2015 година.

Приложение № 1

Решение № 253 от 31.03.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 252 от 31.03.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 251 от 31.03.2016 година

За отмяна на Решение № 558 по Протокол № 86/23.07.2015 година на Столичен общински съвет за намаляване капитала на „Егида-София” ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1

Решение № 250 от 31.03.2016 година

За изменение в ”Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”, приети с Решение № 591 от 16.12.2004 година и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 година.

Решение № 249 от 31.03.2016 година

За промяна на статута на Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии (ПГХВТ) „Проф. Д-р Георги Павлов” от държавно училище в общинско училище и безвъзмездно придобиване на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1202.778, заедно с построените върху него сгради, в кв.32, за който е отреден УПИ II, м. „Разсадника - Бежанци”, Район „Илинден” - държавна собственост.

Решение № 248 от 31.03.2016 година

За промяна на статута на Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА” от държавно училище в общинско училище и безвъзмездно придобиване на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.4334.70, заедно с построените върху него сгради, в кв.70, Район „Овча купел” - държавна собственост, предоставен за управление на Министерство на земеделието и храните.

Решение № 247 от 31.03.2016 година

За управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горски територии - общинска собственост през 2017 година.

Приложение № 1, № 2 и № 3

Решение № 246 от 31.03.2016 година

За разкриване на нова социална услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция в западното крило от втория етаж на сграда - публична общинска собственост, АПОС № 1178/22.03.2004 г., с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 128 като държавно делегирана дейност.

Решение № 245 от 17.03.2016 година

За допълване на договор № СО-РД-56-1009/05.12.2013 година за обществен превоз на пътници между Столична община, „Център за градска мобилност” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД.

Приложение

Решение № 244 от 17.03.2016 година

За създаване на временна комисия за анализ на съществуващите проблеми, свързани с целогодишния достъп до Природен парк „Витоша” на граждани с цел туризъм, отдих и спорт и изработване на предложения и мерки за решаване на тези проблеми.

Решение № 243 от 17.03.2016 година

За награждаване със „Значка на София” на Педагогическия колектив на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” и г-жа Антоанета Малинова - директор на Обединено детско заведение № 62 „Братя Мормареви”, Район „Оборище”.

Решение № 242 от 17.03.2016 година

За продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 55419.6717.3010 с площ от 174 кв.м., находящ се в Район „Панчарево”, с.Панчарево, в.з. „Бяла нива”, чрез публичен търг.

Решение № 241 от 17.03.2016 година

За провеждане търг на основание чл.35, ал.1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в Район „Овча купел”, Столична община.

Решение № 240 от 17.03.2016 година

За провеждане търг на основание чл.35, ал.1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в Район ”Овча купел”, Столична община.

Решение № 239 от 17.03.2016 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот (помещение) публична общинска собственост, находящо се в сградата на Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” 136В, ет.1.

Решение № 238 от 17.03.2016 година

За провеждане на процедура по придобиване на имоти от Столична община, чрез принудително отчуждаване.