Решение № 337 от 19.05.2016 година

За изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община.

Решение № 336 от 28.04.2016 година

За обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на "Център за градска мобилност" ЕАД.

Решение № 335 от 28.04.2016 година

За даване на съгласие "Диагностично-консултативен център ХVІІ – София" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой абонатна станция.

Решение № 334 от 28.04.2016 година

За изменение на Решение № 374 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г. на Столичен общински съвет и определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2015 г. на "Диагностично-консултативен център ІІІ – София" ЕООД и "Диагностично-консултативен  център V – София" ЕООД.

Решение № 333 от 28.04.2016 година

За даване на съгласие "Пета МБАЛ – София" ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – медицинска апаратура и оборудване.

Решение № 332 от 28.04.2016 година

За публикуване на счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите на едноличните общински търговски дружества на официалната интернет страница на Столична община.

Решение № 331 от 28.04.2016 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане (АСП) към Министерство на труда и социалната политика на помещения, които са част от имот – публична общинска собственост, АОС № 5164/3.07.2015 година.

Решение № 330 от 28.04.2016 година

За отмяна на т.І.1.Б. от Решение № 66 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичен общински съвет, отмяна на Решение № 27 по Протокол № 13 от 25.03.2004 г. на Столичен общински съвет и предоставяне безвъзмездно за управление на сграда – публична общинска собственост, актувана с АОС № 5133/24.03.2015 г. на Областна дирекция "Земеделие" – София град за нуждите на Общинска служба "Земеделие" – Панчарево.

Решение № 329 от 28.04.2016 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот (помещение) – публична общинска собственост, находящо се в 88-мо СОУ „Димитър Попниколов“ на територията на Район „Овча купел“.

Решение № 328 от 28.04.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, Район "Връбница"“, за разполагане на преместваеми обекти, изработени по общински типов проект и съгласно одобрена схема от Главния архитект на Столична община.

Решение № 327 от 28.04.2016 година

За определяне на оценка за поземлен имот с идентификатор 68134.2051.5, местност "Босилковица", землище Симеоново, Район "Витоша" – СО, представляващ частна общинска собственост с предоставено право на собственост по реда на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПРЗ на ЗСПЗЗ).

Решение № 326 от 28.04.2016 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район "Младост”.

Решение № 325 от 28.04.2016 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот (терен) – публична общинска собственост, находящ се на територията на Район "Надежда” за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрени схеми от главния архитект на Столична община.

Решение № 324 от 28.04.2016 година

За отпускане на безвъзмездна парична помощ на служител в район "Триадица“.

Решение № 323 от 28.04.2016 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение Народно читалище "Иван Вазов –  2014” върху помещение – частна общинска собственост, находящо се във вход „А“, етаж 1 на жилищен блок № 5, ж.к. "Левски – Зона В”, район "Подуяне“, гр. София.

Решение № 322 от 28.04.2016 година

За поставяне на бюст-паметник на Петко Юрданов Тодоров.

Решение № 321 от 28.04.2016 година

За одобряване на план – схеми по част водоснабдяване и канализация за кв. 7 (част), кв. 8, кв. 8а и кв. 15а, м. НПЗ „Хаджи Димитър”, представляващи неразделна част от плана за регулация и застрояване за м. НПЗ „Хаджи Димитър”, кв. 7, УПИ І-1507-„за безвредно производство на метални и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма” и кв. 8а, одобрен с Решение № 410 по Протокол № 43/18.07.2013 г. на Столичен общински съвет.

Решение № 320 от 28.04.2016 година

За утвърждаване на проекти за финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт.

Приложение

Решение № 319 от 28.04.2016 година

За одобряване избора на застраховател по проведена обществена поръчка с предмет: „Услуги по застраховане на имущество на „Топлофикация София“ ЕАД по застраховка „Индустриален пожар““.

Приложение А и Б

Решение № 318 от 28.04.2016 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София Крематориум” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 20.05.2016 г. извънредно Общо събрание на акционерите.