Решение № 417 от 23.06.2016 година

За утвърждаване на Правила за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища, изградени по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”.

Приложение
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

Решение № 416 от 23.06.2016 година

За приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Столична община и област София.

Приложение

Решение № 415 от 09.06.2016 година

За проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ еднолични дружества с ограничена отговорност по Решение № 167 от 11.02.2016 година на Столичен общински съвет.

Решение № 414 от 09.06.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Проект BG06-242 „Да изразим себе си”, съгласно Договор между Столична община и Министерство на образованието и науката № Д03-102/17.06.2015г. (СО15-РД-56-877/ 16.07.2015 г.), Програма BG06 „Деца и младежи в риск” на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП).

Решение № 413 от 09.06.2016 година

За именуване на безименни улици в с. Железница и с. Бистрица - Район „Панчарево”, Столична община.

Решение № 412 от 09.06.2016 година

За именуване на безименна улица в с.Панчарево-Район „Панчарево”, Столична община.

Решение № 411 от 09.06.2016 година

За именуване на безименни улици в с.Бистрица - Район „Панчарево”, Столична община.

Решение № 410 от 09.06.2016 година

За определяне характера и категоризиране на общински урегулиран поземлен имот XXVIII-за спорт, кв.40 по действащия регулационен план на с.Железница, Район „Панчарево”, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 29150.7105.1030 по кадастрална карта.

Решение № 409 от 09.06.2016 година

За процедура по чл.17, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за урегулиране на съседни поземлени имоти, чрез проект за подробен устройствен план на местност „Врана-Герман”, Район „Панчарево”.

Решение № 408 от 09.06.2016 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 68134.4338.728, площ 2370,00 кв.м., за който е отреден УПИ IV-728, кв.92, м. „Овча купел”, Район „Овча купел”, срещу обезщетение с равностойни обекти.

Решение № 407 от 09.06.2016 година

За процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за ИПР и ПЗ за УПИ XVII - за озел. и ТП, УПИ XVIII-2665, 2702, УПИ ХIХ-2662, 2663 и създаване на задънена улица от о.т.343а до 343и, кв.5, м. „Малинова долина - Обслужващи обекти на околовръстен път”, Район ”Витоша”, по плана на гр.София.

Решение № 406 от 09.06.2016 година

За именуване на улица на територията на СО - Район „Витоша”.

Решение № 405 от 09.06.2016 година

За провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-110 с площ 423 кв.м., ПИ с идентификатор 68134.4091.696, кв.11, местност ,,Младост- 2, Район „Младост”.

Решение № 404 от 09.06.2016 година

За процедура по чл.15, ал.5, във връзка с чл.17 от ЗУТ, във връзка с довършване производството по одобряване на цялостния ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване), местност „Надежда-3”, в частта за УПИ VIII- 1873, 2223, за ЖС, квартал 15, Район „Надежда”, Столична община.

Решение № 403 от 09.06.2016 година

За преименуване на общинските Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на Столична община в Детски градини.

Приложение № 1

Решение № 402 от 09.06.2016 година

За утвърждаване на Бизнес-план на „Софийски имоти” ЕАД за 2016 година.

Приложение № 1

Решение № 401 от 09.06.2016 година

За даване на съгласие „Софийски имоти” ЕАД да разходва собствени средства за извършване на основен ремонт на IV-ти етаж от административна сграда, намираща се в гр.София, ул. „Ген.Й.В.Гурко” № 12.

Решение № 400 от 09.06.2016 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в редовното Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 10.06.2016 г. редовно общо събрание на акционерите.

Решение № 399 от 09.06.2016 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XXVIII-София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложения №1, № 2 и № 3

Решение № 398 от 09.06.2016 година

За продължаване срока на договора за възлагане на управлението на „Четвърта МБАЛ-София” ЕАД.