Решение № 457 от 14.07.2016 година

За членство на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци” в австрийската организация за осигуряване на качеството на компоста „Arge Compost & Biogas”.

Решение № 456 от 14.07.2016 година

За одобряване на споразумение между Столична община и „Софийски имоти” ЕАД за управление и поддържане на парк „Възраждане” и разпределение на обектите и съоръженията в него.

Приложение

Решение № 455 от 14.07.2016 година

За преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в заведенията за социални услуги към Столична община.

Решение № 454 от 14.07.2016 година

За преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2016 година.

Решение № 453 от 14.07.2016 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в т.1. от диспозитива и Приложение № 1 на Решение № 403 по Протокол № 16/09.06.2016 г. на СОС за Преименуване на общинските Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на Столична община в Детски градини.

Решение № 452 от 14.07.2016 година

За утвърждаване на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Трети /зонален/ етап - Градско първенство за гр.София и Четвърти /финален/ етап - Републикански първенства от Ученическите игри.

Приложение

Решение № 451 от 14.07.2016 година

За изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търове и конкурси на СОС – Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото солово хранене”.

Решение № 450 от 23.06.2016 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичен общински съвет.

Решение № 449 от 23.06.2016 година

За Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения от втора сесия на СП „Култура” - 2016 година.

Приложение № 1

Решение № 448 от 23.06.2016 година

За даване на разрешение за сключване на договор за кредит между „Диагностично-консултативен център XII София” ЕООД и Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране, чрез предоставяне на заем за въвеждане на енергийно-ефективни мерки в сградата на лечебното заведение.

Приложение № 1

Решение № 447 от 23.06.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и план за застрояване на м. „ II-ра индустриална зона - Военна рампа - София", кв. 22.

Решение № 446 от 23.06.2016 година

За осигуряване на финансова помощ от бюджета на Столична община за гражданин на София - столетник и ветеран от войната.

Решение № 445 от 23.06.2016 година

За кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС).

Решение № 444 от 23.06.2016 година

За именуване на улици в СО, Район „Връбница”.

Решение № 443 от 23.06.2016 година

За публичен търг за продажба на общински недвижим имот: ПИ с идентификатор 68134.8550.1361, с площ от 1123 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на кв.”Враждебна”, Район „Кремиковци”, съответстващ на УПИ XVI, квартал 90 по регулационния план на кв.”Враждебна”, одобрен със заповед № РД-09-051/14.02.1991г., незастроен имот за жилищни нужди, находящ се в гр.София, Район „Кремиковци”, кв. „Враждебна”, ул. „2”.

Решение № 442 от 23.06.2016 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Кремиковци”.

Решение № 441 от 23.06.2016 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, находящо се в 149-то СОУ ”Иван Хаджийски” на територията на Район ”Овча купел”.

Решение № 440 от 23.06.2016 година

За именуване на улица на територията на Район ”Витоша”.

Решение № 439 от 23.06.2016 година

За именуване на улица на територията на Район ”Витоша”.

Решение № 438 от 23.06.2016 година

За именуване на улица на територията на Район ”Витоша”.