Решение № 477 от 14.07.2016 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение-Света София” ЕАД, чрез непарична вноска.

Приложение

Решение № 476 от 14.07.2016 година

За разрешаване изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект Трасе на отливен канал за отвеждане на отпадни води на поземлени имоти от м. „Дърньов камък" през поземлени имоти с идентификатори 68134.4166.34; 68134.4164.23; 68134.4160.1092; 68134.4160.1065 в обхват от ревизионна шахта при о. т. 5 от плана на м. „Дърньов камък" до заустване в река Стубела със съответния сервитут", район „Овча купел" в обхвата на мотивираното предложение и одобряване на задание.

Приложение

Решение № 475 от 14.07.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация - откриване на задънена улица от о.т.56б до о.т. 56в, изменение границите на УПИ XVII-274 и създаване на нови УПИ ХVII-2911„за ЖС" и УПИ ХL-2911„за ЖС", кв.14, с.Иваняне, район „Банкя".

Решение № 474 от 14.07.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ XVIII-910,909, кв. 36, м. ж.к. „Бели брези", район „Красно село", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Бели брези", одобрен с Решение № 140 по протокол № 58 от 13.03.2014 г. на СОС.

Решение № 473 от 14.07.2016 година

За одобряване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ IX и X от кв.25, план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т. 18в - о.т. 18г - о.т. 18д - о.т. 18е - о.т. 18ж - о.т. 18з - о.т. 18и; за нова улица по о.т.18д - о.т.18к; изменение на ПУР между о.т. 18б - о.т.18в, м. „с.Войняговци", район „Нови Искър".

Решение № 472 от 14.07.2016 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване на м. „Св. Митър - разширение - изток", район „Панчарево".

Решение № 471 от 14.07.2016 година

За подробен устройствен план - изменение план за регулация на УПИ IV-1145 и улица при о.т.213г за откриване на нова задънена улица от о.т.213г - 1213г-о.т.213д до о.т. 213е и от о.т.213д до о.т.213ж за създаване на нови УПИ: IV-3779, XV-573, XVI-573, XVII-573, XVIII-573, XIX-за сондаж, и план за застрояване за нови УПИ: IV-3779, XV-573, XVI-573, XVII-573, XVIII-573, XIX-за сондаж, кв.43-а, м.„в.з.Бистрица-разширение", район „Панчарево".

Решение № 470 от 14.07.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на УПИ Х-за парк, XI-за озеленяване с режим на „Тго", XII-за болница и поликлиника, XIII-483, 484, 485, 486, 487,за ж.с., XIV-за болница и поликлиника, изменение на улица нова о.т.90ж до нова о.т.90е, отпадане на улица при о.т.90г и о.т.90в и създаване на алея, кв.25, м. „Момкова махала 2 част - Свобода - Северен парк", район „Надежда".

Решение № 469 от 14.07.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ IV-1329-„за коо", кв.150, м. „Студентски град", район „Студентски", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град" в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465- о.т.405-о.т.13г- о.т.43а-о.т.47а-о.т. 176-о.т.24б-о.т. 166а-о.т. 172-о.т. 171 - о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 468 от 14.07.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ II-1994,1865-„за коо", кв.40а, м. „Студентски град", район „Студентски", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град", в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г- о.т.43а-о.т.47а-о.т. 176-о.т.24б-о.т. 166а-о.т. 172-о.т. 171 -о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 467 от 14.07.2016 година

За одобряване на проект на подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на м. „в.з. „Горна баня", кв.80а, нови УПИ IV-16, V-16 и УПИ VI-17, нова задънена улица от о.т.654а до о.т.654б, район „Овча купел".

Решение № 466 от 14.07.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VII-663, 667, 668, кв.11, м. „Младост 2”, Район „Младост”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Младост 2”, одобрен с Решение № 549 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.

Решение № 465 от 14.07.2016 година

За утвърждаване на окончателни списъци за 2016 г. по чл.16 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на картотекирани граждани, които се предвижда да бъдат настанени под наем в общински жилища.

Решение № 464 от 14.07.2016 година

За приемане на дарение от физическо лице на 1/10 идеална част от поземлен имот с номер 1041, попадащ в урегулиран поземлен имот I, отреден за ”Обединено детско заведение” от квартал № 11 в местност квартал ”Обеля”, гр. София, находящ се в град София, Район ”Връбница”.

Решение № 463 от 14.07.2016 година

За придобиване безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот-държавна собственост, находящ се в Район „Красно село”, във връзка с реализация на Трети метродиаметър на Софийския метрополитен.

Решение № 462 от 14.07.2016 година

За увеличаване капитала на „Столичен автотранспорт” ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение №1, №2 и №3

Решение № 461 от 14.07.2016 година

За изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II” от страна на Столична община.

Решение № 460 от 14.07.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 459 от 14.07.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 458 от 14.07.2016 година

За промяна на бюджета на Столична община за II-то тримесечие на 2016 година.