Решение № 617 от 28.07.2016 година

За промяна характера на имот от „публична” в „частна” общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на строеж на „Дани Партнърс” ЕООД за Частно основно училище „Томас Едисон”, върху недвижим имот - общинска собственост, представляващ УПИ III-за училище, кв.62, м. „Лагера”, Район „Красно село”.

Решение № 616 от 28.07.2016 година

За отпускане на средства, във връзка с процедурата по ликвидация на ”Диагностично консултативен център X - София” ЕООД - в ликвидация.

Решение № 615 от 28.07.2016 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община на 44 СОУ - Район „Подуяне” за разплащане на разходи по Проект Еразъм+, ключова дейност „Стратегически партньорства”, договорен № -2014-1-TR01-KA201-013069_4.

Решение № 614 от 28.07.2016 година

За отпускане на еднократна финансова помощ на бивш общински съветник от Столичен общински съвет за провеждане на своевременна и активна рехабилитация.

Решение № 613 от 28.07.2016 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичен общински съвет.

Решение № 612 от 28.07.2016 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и Елена Добрева Янкулова, чрез доброволна делба на поземлени имоти с идентификатори 35239.6102.1512 и 35239.6102.1513, находящи се в с.Казичене - промишлена зона, Район „Панчарево”.

Решение № 611 от 28.07.2016 година

За учредяване безвъзмездно право на строеж на Храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец” за изграждане на параклис в имот - частна общинска собственост с идентификатор 29150.7102.649, м.„Оброчище”, село Железница, Район „Панчарево”.

Решение № 610 от 28.07.2016 година

За обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на Народно Читалище „Заря-1909”, с.Кокаляне, Район „Панчарево”, върху общински имот, АОС № 5029/31.10.2014 година, представляващ самостоятелен обект за култура и обществена дейност с идентификатор 37914.6843.1244.1.7 с площ 159, находящ се на третия етаж в триетажна сграда с идентификатор 37914.6843.1244.1. в с.Кокаляне, Район „Панчарево” - СО.

Решение № 609 от 28.07.2016 година

За обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на Народно Читалище „Свети Цар Борис I-ви-1909 г.” с.Бистрица, Район „Панчарево”, върху общински имот АОС № 4584/ 01.07.2013 г., представляващ сграда за култура и изкуство - Читалище със застроена площ 666 кв.м., находящ се в с.Бистрица, Район „Панчарево”.

Решение № 608 от 28.07.2016 година

За допълнение на Решение № 312 по Протокол № 14, т.1 от 28.04.2016 година на СОС и изкупуване на сграда с идентификатор 02511.4605.737.5, находяща се в с.Балша, собственост на физическо лице.

Решение № 607 от 28.07.2016 година

За процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с приключване на процедурата за изменение ПУП за кв.11, м.„НПЗ Орион и съседни жилищни територии” в частта за УПИ VII-за ТПК „Финна промишленост”, кв.11, м.„НПЗ Орион и съседни жилищни територии”, Район „Връбница”, Столична община.

Решение № 606 от 28.07.2016 година

За процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с довършване производството по одобряване на цялостния ПУП-ПРЗ на местност „ж.к.Връбница-I” (план за регулация и застрояване), в частта за УПИ VII- 1910, 2042, 2044, за жс, магазини, ПГ и ТП и УПИ XIV-1910, 2042, за жс, кв.34, Район „Връбница”.

Решение № 605 от 28.07.2016 година

За откриване на нова Детска градина № 198 „Косе Босе” на територията на Район „Връбница”.

Решение № 604 от 28.07.2016 година

За процедура по реда на чл.15, ал.3 и 5 от Закона по устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация.

Решение № 603 от 28.07.2016 година

За процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и сключване на предварителен договор по предложен ИПР за кв.20, местност ”ж.к. Овча купел-2” от действащия регулационен план на местност ,,ж.к. Овча купел- 2”, одобрен с Решение № 237 по Протокол № 38/16.04.2009 г. на СОС и образуване на нови УПИ VI-964, 966 за офиси и складове; УПИ I- озеленяване и инженерна инфраструктура и УПИ V-обществено хранене.

Решение № 602 от 28.07.2016 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ III-369, кв.42, м.”Суходол”, Район „Овча купел”.

Решение № 601 от 28.07.2016 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ IV-2, кв.86, м. ”кв. Горна баня”, Район „Овча купел”. 

Решение № 600 от 28.07.2016 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на терен от 2 кв.м. част от имоти - публична общинска собственост, представляващ за поставяне на автомати за топли напитки в сградите на общинските училища на територията на Район ”Витоша”.

Решение № 599 от 28.07.2016 година

За участие на СО - Район „Витоша” като партньор в проект BG05M20P001- 3.001-0063 „Детска Етнодъга" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

Решение № 598 от 28.07.2016 година

За изменение и допълнение на Решение № 356 от 19.05.2016 година на Столичния общински съвет.