Решение № 657 от 16.09.2016 година

За поставяне на паметна плоча с барелеф на ген. Александър Суворов в ж.к. „Павлово-Бъкстон”, Район „Витоша”.

Решение № 656 от 16.09.2016 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за разполагане на LCD информационни табла (киоски), във връзка с инициативата „София 2018-Европейска столица на спорта”.

Решение № 655 от 16.09.2016 година

За създаване на Работна група със задача изработване на дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии, която да се приеме като част от процедурата по промяна на Общия устройствен план на Столична община.

Решение № 654 от 16.09.2016 година

За одобряване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.8597.1000 по КККР за създаване на нов УПИ I-1000-„за офиси, магазини, трафопост, складове, инж. инфраструктура" в нов кв.1б, м. „Богровски песоци” и план за улична регулация (ПУР) от о.т.2 до о.т.3, землище „Враждебна”, м. „Богровски песоци”, Район ”Кремиковци”.

Решение № 653 от 16.09.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VI-521,520 и VII-520,521, кв.255, м. „Бъкстон- север", район „Красно село", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Бъкстон-Север" в граници: бул. "Тодор Каблешков", бул. "Цар Борис III" и бул. "Братя Бъкстон", район "Красно село", одобрен с Решение № 17 по протокол № 33 от 24.01.2013 г. на СОС.

Решение № 652 от 16.09.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и план за застрояване (ПРЗ) на м. „Надежда 3", кв.15, УПИ VIII- 1873, 2223, за ЖС, район „Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация и плана за застрояване на м. „Надежда част 3", в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. „Ломско шосе” (от о.т.9 до о.т.126), ул. „Христо Силянов" (от о.т.126 до о.т.78) и ул. „Хан Кубрат" (от о.т.79 до о.т.3), район „Надежда", одобрен с Решение № 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.

Решение № 651 от 16.09.2016 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ II-4455-„за ж.с.", УПИ III-4455-„за ж.с.", УПИ IV-4555-„за ж.с.", УПИ V-4455-„за ж.с.", изменение на улична регулация при о.т.25б и създаване на задънена улица по о. т. 25д - о. т. 25е, кв. 19б, м. „в. з. Люлин", район „Овча купел".

Решение № 650 от 16.09.2016 година

За одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I-5419,5420, кв.120б, м. „Студентски град", район „Студентски", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град" в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т. 94б- о.т.73ж- о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515- о.т.512- о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г-о.т.43а- о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т.214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 649 от 16.09.2016 година

За одобряване на проект за: Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на УПИ Х-272 и XVIII-сгнс - за специални нужди за създаване на нови УПИ Х-126-за жс, XXIII-678 и XVIII-сгнс - за специални нужди и прокарване на задънена улица от о.т.149а до о.т.149б, кв.31, м. в.з. „Беловодски път”, Район ”Витоша”, Столична община.

Решение № 648 от 16.09.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VIII-1693, кв.47, м. „Студентски град”, Район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град” в граници: улица от о.т.214-о.т.11 до о.т.94б; улица от о.т.94б-о.т.73ж-о.т.658-о.т.653-о.т.575-о.т.576а-о.т.562 до о.т.515; улица от о.т.515-о.т.512-о.т.507-о.т.505а до о.т.465; улица от о.т.465-о.т.405-о.т.13г- о.т.43а-о.т.47а-о.т.176-о.т.24б-о.т.166а-о.т.172-о.т.171-о.т.63-о.т.26 до о.т. 214, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.

Решение № 647 от 16.09.2016 година

За допълнение на Решение № 605 по Протокол № 19/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, с което се открива нова Детска градина № 198 с името „Косе Босе”, с административен адрес: гр.София, Район „Връбница”, ул. ”Войводово” № 4 и се осигуряват необходимите щатни бройки за нормалното функциониране на детската градина.

Решение № 646 от 16.09.2016 година

За осигуряване на допълнителна численост в дейност 311 ”Целодневни детски градини и ОДЗ” за разкриване на нови групи. 

Решение № 645 от 16.09.2016 година

За авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем съгласно т.24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М2 -36/30.04.2015 г., сключен между Столична община и Министерство на културата по проект „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет”, финансиран по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.

Решение № 644 от 16.09.2016 година

За осигуряване на финасиране на ОП ”Гробищни паркове”, във връзка с предприемане на действия по възстановяване на щети върху надгробните паметници на територията на столичните гробищни паркове, невъзстановени от охранителна фирма, съгласно сключен договор със Столична община.

Решение № 643 от 16.09.2016 година

За обявяване на сесия през месец септември 2016 г. в изпълнение на Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 г. - 2020 г.) на Столична община.

Решение № 642 от 16.09.2016 година

За приемане на отчет на Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община - обявена сесия м. февруари 2016 година.

Приложение

Решение № 641 от 16.09.2016 година

За партньорско споразумение между Министерство на образованието и науката и Столична община, във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Приложение №1

Решение № 640 от 16.09.2016 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.

Решение № 639 от 16.09.2016 година

За кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС).

Решение № 638 от 16.09.2016 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика с издател Столична община, обезпечаващ авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001- 2.004-0047 от 04.08.2016 г., за проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.