Решение № 357 от 19.05.2016 година

За реализиране на проект и изграждане на открити трибуни за зрители, допълнително игрище и обслужваща сграда на един етаж в кв.19, УПИ I, в.з. „Бистрица-Манастира”, Район „Панчарево”, терен - публична общинска собственост, съгласно АПОС № 3986/14.12.2012 година.

Решение № 356 от 19.05.2016 година

За даване съгласие администрацията на Район „Витоша” - Столична община да разкрие нов център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността на хора в неравностойно положение по проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.-002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 година.

Решение № 355 от 19.05.2016 година

За изменение на Решение № 42 по Протокол № 98 от 25.01.2007 г. на Столичен общински съвет, с което е дадено съгласие да се продаде на „СТАР СИТИ” ЕООД правото на собственост върху общински поземлен имот за прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план и сключване на нов анекс към предварителен договор № РД-561-58/ 20.02.2007 г. по чл.15, ал.5 от ЗУТ.

Решение № 354 от 19.05.2016 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти на територията на СО - Район „Нови Искър” по одобрени от главния архитект на Столична община схеми за Район „Нови Искър”.

Решение № 353 от 19.05.2016 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти (терени) - публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, по схеми, одобрени от Главния архитект на Столична община.

Решение № 352 от 19.05.2016 година

За именуване на Обединено детско заведение - ОДЗ № 120, с административен адрес: ул.”Позитано” № 125, находяща се на територията на Район „Възраждане”.

Решение № 351 от 19.05.2016 година

За именуване на целодневна детска градина - ЦДГ № 119, с административен адрес: ул.”Брегалница” №26, находяща се на територията на Район „Възраждане”.

Решение № 350 от 19.05.2016 година

За промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на сграда, находища се в гр.София, ул. „Николай Коперник” № 9, Район „Слатина”.

Решение № 349 от 19.05.2016 година

За даване на съгласие ”Диагностично-консултативен център XII- София” ЕООД да проведе преговори с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за финансиране чрез предоставяне на заем за осъществяване на проект „Енергийно ефективни мерки в сграда на „Диагностично - консултативен център XII-София” ЕООД, гр.София, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17.

Решение № 348 от 19.05.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ V-574,575-„за офиси и магазини", кв. 13а, м. „Суха река - запад", район „Подуяне", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад", одобрен с Решение № 325 по протокол № 42 от 27.06.2013 г. на СОС.

Решение № 347 от 19.05.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на улица между о.т.48б- 48в-72а-72-71-71а и о.т.600; изменение на границите на УПИ I-2369 и план за регулация и застрояване за откриване на нова улица от о.т.71а-о.т.71б до о.т.71в за създаване на нови УПИ: V-13,за жс, VI-12,за жс, VII-12, за жс, VIII-8,за жс, IX-за озел. и инж.инфр., Х-за озел. и инж. инфр., XI-за озел. и инж.инфр., кв.43а, м. „в.з. Бистрица-Разширение", район „Панчарево".

Решение № 346 от 19.05.2016 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ III-129, 130, 308, кв. 35а, м. „Люлин-8 мр", район „Люлин", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин-8 мр", одобрен с Решение № 408 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.

Решение № 345 от 19.05.2016 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация на улица между о.т.13 и о.т.501 и план за регулация и застрояване за откриване на нова улица от о.т.500а-о.т.500б-500в-500г и от о.т.500б до о.т.500е за създаване на нови УПИ I-40,41, за автосервиз, магазин и офис и УПИ II-21,22 за автосервиз, магазин и офис, кв.11, м. „в.з. Врана-Герман”, Район „Панчарево”.

Решение № 344 от 19.05.2016 година

За даване на съгласие ”Спортна София-2000” ЕАД да закупи дълготраен материален актив - 1 (един) брой лекотоварен автомобил.

Решение № 343 от 19.05.2016 година

За приемане на безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - публична държавна собственост, находящи се в гр. София, Район „Връбница”.

Решение № 342 от 19.05.2016 година

За финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-ми клас.

Решение № 341 от 19.05.2016 година

За предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

Решение № 340 от 19.05.2016 година

За продължаване членството на Столична община в Европейската социална мрежа и осигуряване средства за членски внос за 2016 година.

Решение № 339 от 19.05.2016 година

За промяна на бюджета на Столична община за I-то тримесечие на 2016 година.

Решение № 338 от 19.05.2016 година

За отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове и манастири в град София.