Решение № 721 от 19.12.2013 година

За одобряване на проект за Подробен устройствен план за кв. 13 (част), 13а и 14, м. „Територии, прилежащи към пътен възел Околовръстен път – бул. „Сливница”, район „Люлин”.


Решение № 722 от 19.12.2013 година

За приемане вариант на Проект на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град София 2014 - 2020 г.“ по договор № BG161PO001/1.4-07/2010/002/01 за безвъзмездна финансова помощ.

Приложения № 1 - № 10
Приложения № 11 - № 20
Приложения № 21 - № 30
Приложения № 31 - № 40


Решение № 723 от 19.12.2013 година

За прекратяване на административното производство по одобряване на проект за изменение на плана за регулация на трасето на Трети метродиаметър и изпращане по компетентност административната преписка на министъра на инвестиционното проектиране.


Решение № 724 от 19.12.2013 година

За принципно съгласие за интерес към имот УПИ VI-528, кв. 1, м. „Централни гробища“, район „Сердика“ и даване на мандат на кмета на Столична община за подписване на договор за покупка на имота.


Решение № 725 от 19.12.2013 година

За допълнение на решение № 253 по протокол № 88 от 28.04.2011 г. на Столичен общински съвет за създаване на нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Столична община.


Решение № 726 от 19.12.2013 година

За провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници по допълнителни градски автобусни линии от транспортната схема на Столична община и провеждане на процедури за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканската транспортна схема от квотата на Столичната община.


Решение № 727 от 19.12.2013 година

За прилагане на чл. 9, ал. 1 от договор № РД-56-373/11.04.2003 г. между Столична община и „Център за градска мобилност” ЕАД; Договор № РД-56-1209/07.12.2007 г.; Договор № РД-56-1210/07.12.2007 г;  и чл. 8, ал. 3 от Договор № РД-56-376/11.04.2003 г.


Решение № 728 от 19.12.2013 година

За възстановяване на средства от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на основание подлежащо на изпълнение съдебно решение на Софийски районен съд.


Решение № 729 от 19.12.2013 година

За увеличаване на капитала на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД чрез непарична вноска.


Решение № 730 от 19.12.2013 година

За изменение на Решение  № 591 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 731 от 19.12.2013 година
За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещение към абонатна на 69-то СОУ, район „Искър” за нуждите на НМЧ „Георги Минчев-2001”.

Решение № 732 от 19.12.2013 година

За обявяване на жълтите павета в София за културно наследство.


Решение № 733 от 19.12.2013 година

За преименуване на ул. „400” в район „Люлин” с името „Генерал Казимир Ернрот”.


Решение № 734 от 19.12.2013 година

За ново обсъждане на Решение № 652 от 21.11.2013 година на Столичния общински съвет, прието по доклад вх. № СО-9300-111(4)/05.11.2013 година от Лилянда Еленкова и Вили Лилков - общински съветници за изменение на Решение № 164 по Протокол № 37 от 28.03.2013 година на СОС, върнато със заповед № РД-15-260/05.12.2013 година  на областния управител на област София на основание чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


Решение № 735 от 19.12.2013 година

За изменение на т. 2 на Решение № 36, обективирано в т. 35 на Протокол № 59 от 21.06.1999 г. на Столичния общински съвет в частта му относно цените на заменяемите имоти - общински апартамент № 3 (трети) в жилищна сграда на улица „Латинка” № 15, Район „Изгрев” срещу собствения на Иван Викторов Оризарски апартамент № 60, етаж 5 (пети), находящ се в ж.к. „Света Троица”, бл. 378, вх.”В”, Район „Илинден”, във връзка с изпълнение на Решение № 1090/29.02.2012 година на Административен съд - София град, Второ отделение, 27 състав, постановено по адм. дело № 8943 по описа за 2011 г., влязло в сила на 07.02.2013 г.


Решение № 736 от 19.12.2013 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Константин Величков – 1979 г.” върху общински имоти.


Решение № 737 от 19.12.2013 година

За прекратяване на съсобственост в поземлен имот 131, кад. лист № Г-11-13-А, м. „Четарлъка”, находящ се в с. Лозен, Район „Панчарево”, чрез продажба на общинската идеална част на съсобственика Надя Векилова – Савова.


Решение № 738 от 19.12.2013 година

За сключване на предвалителен договор по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройството на територията във връзка с изменение на плана за регулация на УПИ III - 9446 - „за обществено строителство”, кв. 2, местност „Цариградско шосе - Караулката”, включващ общински поземлени имоти с индефикатори 68134.4081.9447 и 68134.4081.9448.


Решение № 739 от 19.12.2013 година

За наименуване на безименна улица на територията на Район „Младост” с името „Видин Даскалов”.

Приложениe


Решение № 740 от 21.12.2013 година

За преобразуване на Целодневна детска градина № 23 „Шарл Перо” в Обединено детско заведение № 123 „Шарл Перо” на територията на Район „Младост”.