Решение № 601 от 24.10.2013 година

За обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост и процедура за сключване на предварителен договор съгласно ПРЗ за кв. 1, 2, 3, 4 и 5, м. „Дъбо”, м. „Мало Бучино” (Район „Овча купел”), приет с Решение по т. 5 от Протокол № ЕС-Г-57/ 23.07.2013 г. на ОЕСУТ.


Решение № 602 от 24.10.2013 година

За процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона по устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация.


Решение № 603 от 24.10.2013 година

За именуване на безименни улици на територията на Район „Панчарево” - с. Кривина, с. Казичане и с. Панчарево.


Решение № 604 от 24.10.2013 година

За присъждане на "Почетен знак на Столична община” на проф. Людмила Василиевна Горина.


Решение № 605 от 24.10.2013 година
Спряно изпълнението му със заповед на областния управител

За ново обсъждане на Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 година на Столичния общински съвет, прието по доклад № СО-9300-309 от 05.09.2013 година.


Решение № 606 от 24.10.2013 година
Спряно изпълнението му със заповед на областния управител

За ново обсъждане на Решение № 543 по Протокол № 48 от 26.09.2013 година на Столичния общински съвет по доклад № СО-9300-324/20.09.2013 година.


Решение № 607 от 24.10.2013 година

За промяна на седалището и адреса на управление на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.


Решение № 608 от 24.10.2013 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 2 993 685,98 лв. (два милиона деветстотин деветдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и пет лв. и 98 cт.) лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1-12/2011/047 от 16.02.2012 година, за проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.


Решение № 609 от 24.10.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 610 от 24.10.2013 година

За отмяна на т. III.1. от Решение № 33 по Протокол № 45 от 28.11.2002 година на Столичен общински съвет.


Решение № 611 от 24.10.2013 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем на имоти, включени в капитала на „Галатея 2002” ЕАД.

Приложение № 1


Решение № 612 от 24.10.2013 година

За избор на член на съвета на директорите на „Метрополитен” ЕАД.


Решение № 613 от 21.11.2013 година

За приемане на декларация от групите на ГЕРБ, "Синята коалиция" и НДСВ в Столичния общински съвет, както и общинските съветници г-жа Капка Георгиева Георгиева и г-н Борислав Любомиров Иванов.


Решение № 614 от 21.11.2013 година

За изграждане на обекти извън Списъка от инвестиционни проекти на „Софийска вода” АД за периода на Бизнес план 2009 - 2013 г.


Решение № 615 от 21.11.2013 година

За промяна на организационно-щатните структури на някои от районните администрации при Столична община.

Приложение


Решение № 616 от 21.11.2013 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”, приета с Решение № 747 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г. и изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008; изм. и доп. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. и доп. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009; изм. и доп. с Решение № 662 по Протокол № 78 от 02.12.2010; изм. и доп. с Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011; изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 617 от 21.11.2013 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столичната община.


Решение № 618 от 21.11.2013 година

За приемане на Правилник за организацията на дейността на ОП „Зоологическа градина София”.

Приложение № 1


Решение № 619 от 21.11.2013 година

За промяна на бюджета на Столичната община за третото тримесечие на 2013 година.


Решение № 620 от 21.11.2013 година

За предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.