Решение № 421 от 18.07.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицински апарат за нуждите на „ДКЦ XI - София” ЕООД.


Решение № 422 от 18.07.2013 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд спешен ремонт на сградата на кметство с. Кокаляне, район „Панчарево”.


Решение № 423 от 18.07.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - обособена част от капитала на общинско дружество.


Решение № 424 от 18.07.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 425 от 18.07.2013 година

За изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2013 година.


Решение № 426 от 18.07.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 427 от 18.07.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 428 от 18.07.2013 година

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет за създаване на постоянна комисия за контрол на монополите, обществените поръчки и разходването на европейски средства.


Решение № 429 от 189.07.2013 година

За създаване на фонд за иновации в културата в контекста на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г., като устойчива и дългосрочна инициатива.

Приложение


Решение № 430 от 18.07.2013 година

За приемане на концептуална рамка на апликационната форма на кандидатурата на София и Югозападния регион за "Европейска столица на културата" през 2019 г.

Приложение


Решение № 431 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД да извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 432 от 18.07.2013 година

За даване на съгласие на „Лозана” ЕАД за кандидатстване с два целеви проекта за отпускане на средства за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания пред Агенцията за хората с увреждания.


Решение № 433 от 18.07.2013 година

За откриване процедура по акредитация за цялостна медицинска дейност, отделните медицински дейности и база за обучение и специализация на лекари психиатри, психолози и психиатрични медицински сестри на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски" ЕООД.


Решение № 434 от 18.07.2013 година

За отпускане на парична помощ на общински служител за операция в Германия.


Решение № 435 от 18.07.2013 година

За образуване на общинско търговско дружество „Служба по трудова медицина”.

Приложение № 1


Решение № 436 от 18.07.2013 година

За откриване процедура за провеждане на публично оповестен търг за продажба на незастроени поземлени имоти-частна общинска собственост, находящи се в Район „Оборище" - Столична община, в изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпоредждане с общинска собственост на Столична община за 2013 година, приета с Решение № 73 по Протокол № 35, т. 1 от 28.02.2013 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 437 от 18.07.2013 година

За придобиване право на собственост върху реална част с площ 240 кв.м., частна собственост на физическо лице, от поземлен имот пл. № 8 в кв. 116-б, м. "Подуяне - Центъра", Район „Оборище", попадащ по действащия регулационен план изцяло под трасето на реализирана (изградена) улица - бул. ”Ген.Данаил Николаев".


Решение № 438 от 18.07.2013 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и „ЛЕГИС КОНСУЛТИНГ ГРУП" ООД в недвижим имот, находящ се на ул. "Велико Търново" № 4, чрез изкупуване от Столична община на 1/2 идеална част от имота.


Решение № 439 от 18.07.2013 година

За сключване на договор за наем на недвижими имоти - частна собственост, находящи се на ул. "Дунав" № 5 и ул. "Врабча" № 20, ползвани от ОДЗ № 62, между Столична община и Александрина Рачова Лазарова.


Решение № 440 от 18.07.2013 година

За отдаване под наем чрез конкурс за срок от 5 (пет) години на обособен обект от недвижим имот, публична общинска собственост в бившата сграда на МУЦТПО за частно училище, с обща полезна площ от 265,35 кв.м., бул. „Генерал Скобелев" № 58, УПИ I за муц кв. 285, м. „Еврейски Гробища”, АОС № 714/2001 г.