Решение № 281 от 30.05.2013 година

За обявяване на конкурс за избор на управител на „Диагностично - консултативен център V - София” ЕООД - общинско лечебно заведение - еднолично дружество с ограничена отговорност.


Решение № 282 от 30.05.2013 година

За откриване на процедура за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот, включен в капитала на „Пета МБАЛ - София” ЕАД и утвърждаване на конкурсна документация.

Приложение № 1


Решение № 283 от 30.05.2013 година

За преместване на паметна плоча от фасадата на Телефонната палата на ул. „Гурко” на ъгълът на бул. „Васил Левски” и ул. „Гурко”, откъм югозападната фасада на Спортната палата.


Решение № 284 от 30.05.2013 година

За изкупуване от съсобственика - Столична община на 1/2 идеална част от 63.616 % идеални части от апартамент № 78, бл. 9, вх. „Д”, ет. 02, ж.к. „Борово”, заедно с прилежащите избени помещения и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, собственост на Костадинка Димитрова Гълъбова и Димитър Кирилов Гълъбов, съгласно нотариален акт № 168, т. IV, peг. № 19106, д. 649/03.08.2010 година.


Решение № 285 от 30.05.2013 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” проф. д-р Иван Николов Черноземски.


Решение № 286 от 30.05.2013 година

За промени в състава на Съвета на директорите на „Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД.


Решение № 287 от 13.06.2013 година

За участие на Столична община като водещ партньор в проект „Пасивна къща” (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village - MILD HOME), съфинансиран по програмата за междурегионално сътрудничество South East Europe (SEE) на EC.


Решение № 288 от 13.06.2013 година

За обезщетяване с тристайно жилище от оборотния фонд на Столична община при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ (отм.).


Решение № 289 от 13.06.2013 година

За промени в съставите на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП), Съвета за управление на Столичния общински приватизационен фонд (СУСОПФ), Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и комисията, създадена със Заповед № РД-09-01-3068/18.06.2008 година на кмета на Столична община, издадена на основание Решение № 144 по Протокол № 9 от 27.03.2008 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 290 от 13.06.2013 година

За приемане на Правилник за организацията на дейността и структура на Общински културен институт „Музей за история на София”.

Приложение № 1


Решение № 291 от 13.06.2013 година

За увеличаване капитала на „Пазари Възраждане“ ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


Решение № 292 от 13.06.2013 година

За издаване на запис на заповед от кмета на Столична община в полза на Министерство на околната среда и водите, без протест и без разноски, обезпечаваща авансовото плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-013 от 17.01.2012 година между Столична община и МОСВ за проект „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с.Негован)” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура BG61PО005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”.


Решение № 293 от 13.06.2013 година

За предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на трасе за изграждане на обект: АМ „Хемус” участък „СОП - пътен възел „Яна” от км 0+000 до км 8+460 - реконструкция на EJI 110 kV при км 1+649 и реконструкция на деривация при км 5+378”.


Решение № 294 от 13.06.2013 година

За предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) и за промяна на предназначението на имоти, общинска собственост.


Решение № 295 от 13.06.2013 година

За промяна на начина на трайно ползване на имот общинска собственост, представляващ пасище в землището на кв. ”Суходол”, Район ”Овча купел”.

Приложение


Решение № 296 от 13.06.2013 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № А 10-13-14/10.02.2012 за проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.


Решение № 297 от 13.06.2013 година

За издаване на Запис на заповед от кмета на Столична община в полза на Министерство на околната среда и водите, без протест и без разноски, обезпечаваща авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С028 от 08.08.2012 година за проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 година”.

Приложение


Решение № 298 от 13.06.2013 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 3 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 862 946,18 лева (осемстотин шестдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и шест лв. и 0,18 ст.), обезпечаваща авансово плащане по Договор № DIR-51011116-С029 от 08.08.2012 година „Инженерна инфраструктура на местност „бул. Сливница” - II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 година”.

Приложение


Решение № 299 от 13.06.2013 година

За предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 300 от 13.06.2013 година

За одобряване на конкурсна програма за участие с и оценяване на проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централната градска част на град София.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 4