Решение № 81 от 28.02.2013 година

За закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой рентгенов скопично - графичен апарат за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД.


Решение № 82 от 28.02.2013 година

За закупуване със собствени средства на ДМА – 1 брой ехограф за нуждите на „ДКЦ VIII – София“ ЕООД.


Решение № 83 от 28.02.2013 година

За приемане на планове за действие на районите на територията на Столична община в съответствие с  Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).

Приложения № 1 - № 8
Приложения № 9 - № 15
Приложения № 16 - № 21


Решение № 84 от 28.02.2013 година

За предприемане на мерки за подобряване на отчитането и обслужването на клиентите на „Топлофикация – София“ ЕАД.


Решение № 85 от 28.02.2013 година

За осигуряване на допълнителен собствен принос за реализацията на одобрен за финансиране проект BG161PO01-3/2/03-0014 “Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. (ОПРР)


Решение № 86 от 28.02.2013 година

За разпределение на годишния бюджет на Столична програма „Култура” - 2013 година.

Приложение № 1


Решение № 87 от 28.02.2013 година

За приемане за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост, представляващ подземно ниво на Храм „Света София“, археологически обект -недвижима културна ценност с категория „Национално значение“.


Решение № 88 от 28.02.2013 година

За поставяне на бюст-паметник на Димитър Пешев.


Решение № 89 от 28.02.2013 година

За приемане Насоки и правила за програмно финансиране, представляващо неразделна част от Правилник за устройството и дейността на Съвет за безопасност на движението на децата в София (СБДДС).

Приложение
Приложения № 1 и № 2


Решение № 90 от 28.02.2013 година

За проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПРЗ) на м.“Бенковски“, кв.36а, УПИ X-304, XX-304 и улица по о.т.151а – 151б, район „Сердика“, Столична община.


Решение № 91 от 28.02.2013 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на „понтомна помпена станция и напорен тръбопровод по р.Лесновска към хвостохранилище“, кв. „Челопечене“, район „Кремиковци“, Столична община.


Решение № 92 от 28.02.2013 година

За поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 150/17.03.2011 г. на Столичен общински съвет, с което е одобрен проект за изменение на план за регулация и план за застрояване за кв. 21, м. „с. Мировяне”.


Решение № 93 от 28.02.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване  на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 94 от 28.02.2013 година

За актуализация на линии от масовия градски транспорт поради въвеждане в експлоатация на метродиаметър 1 (участъка метростанция „Сердика” – метростанция ж.к „Младост 1”), както и на II-ри метродиаметър.


Решение № 95 от 28.02.2013 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Европа“ за 2012 година, на промени в Правилата за работа, приети с Решение № 759 на СОС от 11.12.2008 г., на Приоритетни области и финансиране по Програма „Европа“ за 2013 г.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 96 от 28.02.2013 година

За обявяване на публичен  подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД.


Решение № 97 от 28.02.2013 година

За поставяне на възпоменателни знаци, свързани с имената на софийските улици.


Решение № 98 от 28.02.2013 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.


Решение № 99 от 28.02.2013 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.


Решение № 100 от 28.02.2013 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.