Решение № 481 от 12.09.2013 година

За Изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006 г.).


Решение № 482 от 12.09.2013 година

За промяна на бюджета на Столична община за второто тримесечие на 2013 година.


Решение № 483 от 12.09.2013 година

За преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 година.


Решение № 484 от 12.09.2013 година

За преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2013 година.


Решение № 485 от 12.09.2013 година

За поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в т.5 на Решение № 372 по Протокол № 43 от 18.07.2013 година на Столичния общински съвет.


Решение № 486 от 12.09.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 487 от 12.09.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 488 от 12.09.2013 година

За допълнение на т. 3 от Решение № 465 по Протокол № 43 от 19.07.2013 година, относно кандидатстване на СО пред Държавен фонд ”Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 122 ”Подобряване на икономическата стойност на горите” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година на МЗХ, за подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности.


Решение № 489 от 12.09.2013 година

За определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем в землищата на с. Волуяк и с. Мрамор, Район „Връбница”.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 490 от 12.09.2013 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-013/17.01.2012 г. между Столична община и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.


Решение № 491 от 12.09.2013 година

За определяне на имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем в землищата на с. Кубратово, с. Чепинци и с. Подгумер, Район „Нови Искър”.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 492 от 12.09.2013 година

За промяна на Решение № 358 по Протокол 42 от 27.06.2013 г. на СОС и преразпределение на сградния фонд на 33 Езикова гимназия „Света София” и 45 ОУ „Константин Величков”, Район „Илинден”, за учебната 2013/2014 година.


Решение № 493 от 12.09.2013 година

За реализирана икономия по проект „Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 година (ОПРР), Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.


Решение № 494 от 12.09.2013 година

За определяне бъдещия статут на експериментално променената част от маршрута на основна автобусна линия № 413 на МГТ, с оглед подобряване транспортното обслужване на Студентски град.


Решение № 495 от 12.09.2013 година

За одобряване на проект за Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация на м. „Волуяк - гарата”, кв. 91б, за обособяване на нови УПИ IV-2701.1996, 2755.1080, 2803.1080, 2804.1996 - „За хладилно-складова база и офиси” и УПИ V - „Зa озеленяване”; Промяна профила на улици по о.т. 459 - 432 - 431 - 430 - 601 и по о.т. 601 - 601а - 601б - 601г.; План за застрояване на м. „с. Волуяк - гарата”, кв. 91б, УПИ IV-2701.1996, 2755.1080, 2803.1080, 2804.1996 - „За хладилно-складова база и офиси”, Район „Връбница”.


Решение № 496 от 12.09.2013 година

За разрешение за изработване на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ за имоти в м. „Градина - запад”, землището на с. Горубляне, Район „Панчарево”, съгласно приложеното мотивирано предложение и одобряване на задание.

Приложение


Решение № 497 от 12.09.2013 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на кв. 4а, местност „Детски град”, за откриване на задънена улица от о.т. 2а до о.т. 2б и създаване на нов УПИ VI-96 - за многофункционална сграда и план за застрояване за новосъздаден УПИ VI-96, за многофункционална сграда, кв. 4а, местност „Детски град”, Район „Панчарево”.


Решение № 498 от 12.09.2013 година

За подробен устройствен план - изменение план за регулация и за УПИ XII-615, XIII-613, отреждане на УПИ XII-4803 и XVIII-4802, кв. 32 и откриване на задънена улица от о.т. 523а до о.т. 523б и изменение на план за застрояване за новосъздадени УПИ XII-4803 и XVIII-4802, кв. 32, местност „с. Лозен", район „Панчарево".


Решение № 499 от 12.09.2013 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ XII-80, XVI-80, II-81, III-75, XV-79, кв. 17, местност „с. Бистрица", изменение на улица между о.т. 635 и о.т. 672 за откриване на задънена улица от о.т. 672а до о.т. 672б, район „Панчарево".


Решение № 500 от 12.09.2013 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация за УПИ IX-681, Х-680, XXVIII-682 и XXIX-679; изменение на задънена улица от о.т. 68а до о.т. 68б, м. „в.з. Бистрица", район „Панчарево".