Решение № 181 от 11.04.2013 година

За авансово заемообразно съфинансиране от бюджета на ОП «Социален патронаж» за участие в проект «Подкрепа за заетост» - BG51PO001-1.1.11” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.


Решение № 182 от 11.04.2013 година

За даване на съгласие за съвместно реализиране и съфинансиране на проект "Активна грижа в общността за хора с тежка психична болест" от Столична община и Фондация "Глобална инициатива в психиатрията – София".

Приложение № 1


Решение № 183 от 11.04.2013 година

За изменение на Решение № 368/26.06.2008 година на Столичен общински съвет – увеличаване капацитета и числеността на персонала на Център за обществена подкрепа в гр. София, ж.к. "Илинден", ул. "Пиротска" № 175, ет. 1.


Решение № 184 от 11.04.2013 година

За даване на съгласие за съвместно реализиране и съфинансиране на проект "Интегрирани услуги за превенция на здравни и социални рискове за деца и семейства в района на ул. "Братска дружба" и "Суходолска", кв. Факултета, Район "Красна поляна" от Столична община и Фондация "Здраве и социално развитие".

Приложение № 1


Решение № 185 от 11.04.2013 година

За даване на съгласие за сключване на договор за заем за послужване за безвъзмездно проектиране, инсталиране и предоставяне право на ползване на система за информационно осигуряване дейността на Столичен общински съвет, за срок от 12 (дванадесет) месеца.


Решение № 186 от 11.04.2013 година

За решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения - през 2013 година.

Приложение № 1


Решение № 187 от 11.04.2013 година

За проект за ПУП – план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на ж.к."Красно село – Плавателен канал – север" в граници: бул. "Тодор Каблешков", бул. "Братя Бъкстон", бул. "Цар Борис III", бул. "Гоце Делчев“ и бул. "Ген. Стефан Тошев“, район "Красно село“.


Решение № 188 от 11.04.2013 година

За допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлени имот с идентификатор 02659.2226.43 по кадастрална карта, м. „Умище”, землище Вердикал, гр. Банкя, попадащ в територия, отредена с ОУП на СО, приет с Решение на Министерски съвет № 960/16.12.2009 г., за далекоперспективно развитие.


Решение № 189 от 11.04.2013 година

За подготовка на проект за кандидатстване по подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”. 


Решение № 190 от 11.04.2013 година

За предоставяне заемообразно средства по извънбюджетна сметка, обслужваща договор № BG 161PO001/1.4-07/2010/002 за безвъзмездна финансова помощ.


Решение № 191 от 11.04.2013 година

За издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски със срок на предявяване до 21.10.2014 г. (до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), в размер на 874 160,00 лв. (осемстотин седемдесет и четири хиляди сто и шестдесет лева), обезпечаващо авансово плащане по одобрен за финансиране проект от УО на ОПРР Договор № BG161RO001/5-02/2012/002 от 21.02.2013 г. за проект "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР за периода 2014 - 2020 г.".


Решение № 192 от 11.04.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I 947, II-947, III-945, IV-167, V-167, и VI-167 от кв. 55 (нов) и улица от о.т. 18 до о.т. 18м, м. „Филиповци”, Район Люлин, Столична община.


Решение № 193 от 11.04.2013 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на улица при о.т. 668в, план за регулация за откриване на задънена улица от о.т. 668в до о.т. 668г и създаване на нови  УПИ ХI-6117.369, УПИ XII-6217.369, УПИ XIII-6217.369 и план за застрояване за новосъздадени УПИ ХI-6117.369, УПИ XII-6217.369, УПИ XIII-6217.369, кв. 146, местност "с. Лозен”, Район "Панчарево”. 


Решение № 194 от 11.04.2013 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в т. 4.1.2., 4.1.5. и 4.1.6. от текстовата част на Решение № 172/05.04.2012 г. на СОС, с което е одобрен проект за изменение на план за регулация и застрояване на м. "Зони Г - Центъра" (част) и за м. "Буката" (част).


Решение № 195 от 11.04.2013 година

За подробен устройствен план – Изменение план за регулация на кв.109, създаване на нов УПИ XIV-980, за жс и офиси, изменение на улица от о.т. 294д до о.т.294е и план за застрояване за новосъздаден УПИ XIV-980, за жс и офиси, кв. 109, м. "с. Лозен“, Район „Панчарево“.


Решение № 196 от 11.04.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост и обособени части от капитала на общински търговски дружества.


Решение № 197 от 11.04.2013 година

За промяна на т. IX от Решение № 632 по Протокол № 31 от 06.12.2012 годена на Столичен общински съвет.


Решение № 198 от 11.04.2013 година

За прекратяване на договора за възлагане на управлението на „ДКЦ Х - София“ ЕООД и избор на нов управител.


Решение № 199 от 11.04.2013 година

За избор на управители на лечебни заведения - еднолични общински търговски дружества "Център за психично здраве "Проф. Никола Шипковенски" ЕООД и "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД по Решение № 24.01.2013 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 200 от 11.04.2013 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в общото събрание на акционерите на „София Крематориум“ АД, определен с решение  № 329 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г. на СОС, за гласуване по точките от дневния ред на насроченото за 07.05.2013 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.