Решение № 141 от 28.03.2013 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 142 от 28.03.2013 година

За приемане на отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2012 година.

Приложение № 1


Решение № 143 от 28.03.2013 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2013 година.


Решение № 144 от 28.03.2013 година

За кандидатстване на Столична община (СО) по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. с проекти „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси”, „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на метровлакове” и „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси” по Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градски транспорт”.


Решение № 145 от 28.03.2013 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване от 90 календарни дни от датата на одобряване на окончателния доклад, в размер на 770 086,46 ( седемстотин и седемдесет хиляди и осемдесет и шест лв. и 0,46 ст.), обезпечаващо авансово плащане по Договор № DIR-51011116-COO6 от 02.03.2012 г. „Изграждане на 5 главни канализационни клонове в кв. „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасета им”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.


Решение № 146 от 28.03.2013 година

За приемане план за целодневна организация на учебния процес в общинските учебни заведения за учебната 2013/2014 година.


Решение № 147 от 28.03.2013 година

За предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на сграда (клуб - ул. "В. Д. Стоянов", до бл. 7 в Район „ Красна поляна”)  и осигуряване на годишна целева субсидия за издръжка и поддръжка на ДИЦ Театър „Ателие 313” в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) за всяка година.


Решение № 148 от 28.03.2013 година

За продължаване работата на Столична община по проект „Мрежа на местните власти – обсерватории за активно включване” съвместно с организацията на европейските градове ЮРОСИТИС.


Решение № 149 от 28.03.2013 година

За продължение на Решение № 3 по Протокол № 8 / 23.01.2004 година за участие на Столична община в мрежата ЮРОСИТИС – Организация на европейски градове и изплащане на членски внос във връзка с членството й в същата.


Решение № 150 от 28.03.2013 година

За приемане на целево дарение на витамин С за нуждите на дирекция „Социални дейности” и социалните услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 151 от 28.03.2013 година

За предложение за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 152 от 28.03.2013 година

За проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. НПЗ „Илиянци-запад”, кв. 5а, УПИ XVI-538, 497, 500 – „за търговия, складове и офиси”, УПИ XV - „за озеленяване и обществено обслужване” и м. „Илиянци”, кв. 22, УПИ I - „за манастир „Свети Илия”, като се създават нови УПИ ХХ-2021 - „за търговия, складове и офиси”, УПИ XV - „за озеленяване и обществено обслужване” в кв. 5а, създава се кв. 5д, без одобряване на плана за регулация за УПИ ХХ-500, 2022 - „за търговия, складове и офиси” на м. НПЗ „Илиянци-запад”, УПИ I - „за манастир „Свети Илия” в кв. 22, м. „Илиянци”; създава се улица от о.т. 24 до о.т. 42в; изменят се улици от о.т. 24а до о.т. 24б и от о.т. 44а до о.т. 44б.


Решение № 153 от 28.03.2013 година

За план за регулация и застрояване на м.в.з. „Горна баня - Брузо - Козарници”, кв. 85, 85а и 86.


Решение № 154 от 28.03.2013 година

За подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация за улица от о.т. 111а до о.т. 45а; План за регулация и застрояване за УПИ IX-2567 – за обществено обслужване и трафопост и УПИ Х- 2566 – за паркинг и създаване на задънена улица от о.т. 45а до о.т. 45в, кв. 2, местност „Малинова долина – Бункера I етап”, район „Витоша”, със схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.


Решение № 155 от 28.03.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ ХХ „за лесопарк” и ХХVIII - 229, 2258; план за застрояване за УПИ ХХVIII - 229, 2258 и създаване на задънена улица от о.т. 572-а до о.т. 572-д, кв.119, гр. Банкя.


Решение № 156 от 28.03.2013 година

За одобряване на план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за квартали – 7-част и 7-А, м. в.з. „Иваняне - разширение”, Район „Банкя”.


Решение № 157 от 28.03.2013 година

За подробен устройствен план – Изменение на план за регулация на улица от о.т. 14б до о.т. 14в и План за регулация и застрояване за създаване на УПИ ХII-3137 и откриване на улица от о.т. 14в до о.т. 25з, кв. 154, м. „с. Лозен”, Район „Панчарево”.


Решение № 158 от 28.03.2013 година

За закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 (един) брой графичен ренгенов апарат за нуждите на „ДКЦ ХХIV - София” ЕООД.


Решение № 159 от 28.03.2013 година

За приемане на годишен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2012 г., бюджен и основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2013 г.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 160 от 28.03.2013 година

За промяна в чл. 66 на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.