Решение № 21 от 24.01.2013 година

За подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. „Градина - изток”, кв. 1, изменение на границите на кв. 1, изменение на улица от о.т. 402а до о.т. 401, от о.т. 402а - о.т. 401а - о.т. 401б до о.т. 401г, откриване на задънена улица от о.т. 401б до о.т. 401в, създаване на нови УПИ III – 5, за ж.с. и магазини, УПИ ІV-5, план за застрояване за УПИ ІІІ-5 за ж.с. и магазини, УПИ ІV-5, кв. 1, местност „Градина - изток”, район „Панчарево”.


Решение № 22 от 24.01.2013 година

За подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на м. „Бул. Ленин”, между о.т. 513 - о.т. 532; между о.т. 514 - о.т. 533; между о.т. 533а - о.т. 34а; изменение на улична регулация на м. „Врана - Лозен - Триъгълника” между о.т. 1 - о.т. 34 - о.т. 35 и изменение на план за регулация на УПИ I – 10, 37, 38, 39, 40, район „Панчарево” и район „Искър”.


Решение № 23 от 24.01.2013 година

За проект за подробен устройствен план – план-извадка – план за регулация и застрояване за нов УПИ ХXXII- 4414.68, улица от о.т. 132а до о.т. 133а и задънена улица по о.т. 133 до о.т. 134, кв. 4, м. „кв. Република”, район „Люлин”.


Решение № 24 от 24.01.2013 година

За подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, откриване на задънена улица от о.т. 118б до о.т. 118г и изменение на план за регулация за УПИ ХV-428, ХХ-428 и ХХI-428, кв. 62, м. „Драгалевци”, район „Витоша”.


Решение № 25 от 24.01.2013 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 26 от 24.01.2013 година

За конкретизиране на задачите на представителя на „ВиК – София” ЕАД в извънредното общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД.


Решение № 27 от 24.01.2013 година

За допълнение на Решение № 630 по Протокол № 31 от 06.12.2012 г. на Столичния общински съвет, с което Столична община приема от Маргарита Димитрова Терзирадева като дарение жилищен имот в район „Лозенец”.


Решение № 28 от 24.01.2013 година

За поставяне на бюст-паметник на акад. Любомир Илиев до сградата на Института по математика и информатика в Научен комплекс на Българска академия на науките IV км.


Решение № 29 от 24.01.2013 година

За промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и включването му във фонд „Резервен” на СО за настаняване на семейството на Здравка Владимирова Томова.


Решение № 30 от 24.01.2013 година

За придобиване право на собственост върху поземлен имот № 1356, кв. 9, м. „Гробищен парк Малашевци”, район „Подуяне” частна собственост, усвоен по предназначение. 


Решение № 31 от 24.01.2013 година

За приемане от Столична община на безвъзмездно прехвърляно право на собственост на недвижими имоти от капитала на държавна фирма „Овча купел” ЕООД.


Решение № 32 от 24.01.2013 година

За изменение на Решение № 827 по Протокол № 66 от 15.12.2005 г. на СОС в частта му относно цените на заменяемите имоти, във връзка с изпълнение на Решение № 4690/30.03.2012г. на ВАС.


Решение № 33 от 24.01.2013 година

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез конкурс.


Решение № 34 от 24.01.2013 година

За прекратяване на конкурс за избор на управители на „Център за психично здраве проф. Н. Шипковенски“ ЕООД и „Център закожно-венерически заболявания“ ЕООД и обявяване на нов конкурс за избор на управители на същите.


Решение № 35 от 14.02.2013 година

За сборен бюджет на Столична община за 2013 година.

Приложения № 1 - № 11


Решение № 36 от 14.02.2013 година

За промяна на предназначение на оборотни жилища от фонд оборотен в настаняване под наем.

Приложения № 1 - № 4


Решение № 37 от 14.02.2013 година

За даване на съгласие за придобиване чрез закупуване, при спазване изискванията на ЗОП, на дълготрайни материални активи през 2013 година „Чистота - Искър” ЕООД и промяна в  Решение № 286 от 14.06.2012 година на Столичен общински съвет (т. 3, буква – а).


Решение № 38 от 14.02.2013 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С029 от 08.08.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).


Решение № 39 от 14.02.2013 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и разноски, без никакви възражения и  без такси и удръжки от какъвто и да било характер, със срок на предявяване до 03.08.2013 г. (до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), в размер на 650 556, 76 лева (шестстотин и петдесет хиляди петстотин и петдесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки), обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161ПО001/1.4- 06/2010/002 от 03.06.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” №161РО001-1.4.06-0006, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР).

Приложение


Решение № 40 от 14.02.2013 година

За отмяна на решения № 384 от 23.06.2011 г. и № 444 от 19.07.2012 г. на Столичен общински съвет и приемане на решение за кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС), риоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/11/1.12/02/25, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.“ с проектно предложение „Изграждане на ВиК мрежи на агломерации Чепинци, Негован и Световрачане, събирателен колектор за три помпени станции за препомпване на отпадъчните води и тласкател от ПС Световрачане до ПСОВ „Кубратово“, Столична община, район „Нови Искър“.