Решение № 261 от 30.05.2013 година

За възстановяване на средства от Специализирания общински приватизационен фонд на Столичната общинска агенция за приватизация, на основание подлежащо на изпълнение съдебно решение на Софийски градски съд, по силата на което е развален договор за продажба, сключен на 21.05.2001 година за обект: Кафе - аперитив „Орион” с РЗП от 230 кв.м., находящ се в бл. 131, ж.к. „Люлин”, гр. София.


Решение № 262 от 30.05.2013 година

За изменение на Решение № 468 по Протокол № 110 от 31.05.2007 година на Столичния общински съвет.


Решение № 263 от 30.05.2013 година

За актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2013 г.”.


Решение № 264 от 30.05.2013 година

За продължаващо участие на Столична община като партньор във II-ра фаза на проект ,,Включване на родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище” (The Involvement of Parents in the Prevention of Early School Leaving - PREVENT) пo Оперативна програма УРБАКТ II на Европейския съюз.


Решение № 265 от 30.05.2013 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С028 от 08.08.2012 г. между Столична община и Министерство на околната среда и водите.


Решение № 266 от 30.05.2013 година

За изменение на Решение № 253 по Протокол № 39 от 16.05.2013 г. на СОС за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 10-21-12/07.07.2011 за проект „Модерната администрация - гарант на модерното образование”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.


Решение № 267 от 30.05.2013 година

За включване на събития в Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2013 г. - за включване на нов обект в Програма за спортна инфраструктура за 2013 г.


Решение № 268 от 30.05.2013 година

За разрешение за изработване на подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04234.6959.5 по КККР на с. Бистрица, Район „Панчарево” и одобряване на задание.


Решение № 269 от 30.05.2013 година

За разрешение за изработване на подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04234.6959.5 по КККР на с. Бистрица, Район „Панчарево” и одобряване на задание.


Решение № 270 от 30.05.2013 година

За приемане на решение за изработване на проект за подробен устройствен план за нов общоградски гробищен парк в землището на кв. ”Филиповци”, Район „Люлин”.


Решение № 271 от 30.05.2013 година

За одобряване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване и план - схеми на инженерната инфраструктура за м. ”Хаджи Димитър - част”, Район ”Подуяне”, Столична община.


Решение № 272 от 30.05.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация, план за застрояване и план - схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, м. „Сръбски азмак”, землище Долни Лозен, Район „Панчарево”.


Решение № 273 от 30.05.2013 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II-1162, 1949, 981, 982 - обществено обслужване, за създаване на нови УПИ XIII - 981 - за общ. обсл., XIV - 982 - за общ. обсл., XV - 1949 - за общ. обсл., XVI - 1162 - за общ. обсл., XVII - за озеленяване и инфраструктура, XVIII - за озеленяване, XX - за озеленяване и XXI - за коо; изменение на улична регулация за улица от о.т. 2 до о.т. 3 за създаване на задънена улица от о.т. 2а до о.т. 2б и изменение на улична регулация за улица от о.т. 3 до о.т. 53 за създаване на задънена улица от о.т. 54 до о.т. 54а, кв. 15, м. „Киноцентър - III част - разширение”, Район „Витоша”.


Решение № 274 от 30.05.2013 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс „Крива река” в граници: бул. ”Акад. Иван Гешов”, ул. ”Георги Софийски”, бул. ”Пенчо Славейков” и бул. ”Ген. Едуард Тотлебен”, Район ”Красно село”.


Решение № 275 от 30.05.2013 година

За разрешение за изработване на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 80409.4662.3, 20; 80409.4664.2, 3, 11, 13; 80409.4665.4,7; 80409.4667.685; 80409.5868.73, 91, 117, 360 и поземлени имоти с идентификатори 80409.5868.103, 104, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 124, 132, 383, 982 в землището на с. Чепинци, Район „Нови Искър” и одобряване на задание.


Решение № 276 от 30.05.2013 година

За разрешение за изработване на Специализиран подробен устройствен план (СПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 51250.5655.14, 15, 119, 129, 130, 131 и 51250.5655.1, 11, 83, 114 в землището на с. Негован, Район „Нови Искър” и одобряване на задание.


Решение № 277 от 30.05.2013 година

За определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД и даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 14.06.2013 година редовно годишно Общо събрание на акционерите.


Решение № 278 от 30.05.2013 година

За допълнение към Годишния общински план за работа по приватизация за 2013 година.


Решение № 279 от 30.05.2013 година

За отмяна на таксите, въведени от „Общинска банка” АД при заплащане на местни данъци и такси на касите на банката.


Решение № 280 от 30.05.2013 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 31.05.2013 г. общо събрание на акционерите.