Решение № 422 от 24.07.2008 година

За осигуряване на средства от СОПФ за довършване на обект „Адаптация на Централна минерална Баня за Музей на град София ”.


Решение № 423 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ  строително-монтажни работи на общинските лечебни заведения.


Решение № 424 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ  закупуване на апаратура за нуждите на общинските лечебни заведения.


Решение № 425 от 24.07.2008 година

За финансиране със средства от СОПФ изграждане и реконструкция на спортни площадки на територията на Столична община.


Решение № 426 от 24.07.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 427 от 24.07.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 428 от 24.07.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 429 от 24.07.2008 година

За изменение и допълнение на Решение № 208 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 430 от 24.07.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 431 от 24.07.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 432 от 24.07.2008 година

За допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2008 година.


Решение № 433 от 24.07.2008 година

За вливане на „Трамкар” ЕАД в „Столичен електро-транспорт” ЕАД, продажба на имот на „Трамкар” ЕАД и подготовка на процедура за закупуване на возила със средствата от продажбата.


Решение № 434 от 24.07.2008 година

За приемане на Наредбата изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община, приета с Решение №368 по Протокол №107 от 26.04.2007 г. на СОС и Правилника за дейността на ОП „Гробищни паркове”.


Решение № 435 от 24.07.2008 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на домакинството на Виктор Димитров Стефанов.


Решение № 436 от 24.07.2008 година

За  отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – 8 класни стаи на І-ви етаж – източно крило, коридори и санитарни възли с обща площ 320 кв.м. в сградата на 113-то СОУ „Сава Филаретов”, район „Илинден”.


Решение № 437 от 24.07.2008 година

За процедура по §  6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІІ – 1832 от кв. № 74 А, местност с. Владая, район „Витоша”.


Решение № 438 от 24.07.2008 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ ІХ-451 от кв. 61, м. в.з.”Горна баня”, на основание §8, ал. 1 от ЗУТ.


Решение № 439 от 24.07.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от ЗУТ, във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.


Решение № 440 от 24.07.2008 година

За процедура по § 8 от ЗУТ  за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 441 от 24.07.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР от ЗУТ, във връзка с прилагане влязъл в сила ПУП.