Решение № 822 от 18.12.2008 година

За доброволна делба на урегулирани поземлени имоти ІІІ, ІV и V кв. 10, м. „ЖК Младост 4”, между Столична община и ЕТ „Марияна Стоянова”.


Решение № 823 от 18.12.2008 година

За процедура по чл. 15, ал.5 от Закона за устройство на територията за урегулиран поземлен имот XXV-649, 651, 1830, 3240, 3647 и улици, от кв. 10, м. „Витоша - ВЕЦ - Симеоново”, район „Студентски”.


Решение № 824 от 18.12.2008 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот I-1783, 1969, 4212, 4213, 4215 и урегулиран поземлен имот II-1783, 3540, 4215, 4216, 4407, 4408, от квартал 170А, м. „Студентски град”, находящ се в град София, район „Студентски”.


Решение № 825 от 18.12.2008 година

За поправяне на явни фактически грешки, чрез допълване на Решение № 417 по Протокол № 109 от 15.05.2007 г. и Решение № 434 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 826 от 18.12.2008 година

За придобиване правото на собственост върху поземлен имот с № 634, попадащ в урегулиран поземлен имот I, отреден за "Обединено детско заведение" от квартал № 11, в местност "Бул. Сливница”, по плана на град София, находящ се в град София, район „Връбница, собственост на физически лица, с цел реализиране на мероприятието, за което е отреден имотът - обединено детско заведение.


Решение № 827 от 18.12.2008 година

За преименуване на улица с номера в район „Изгрев”, ж.к. Червена звезда”  с името „Лъчезар Станчев”.


Решение № 828 от 18.12.2008 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси, Раздел V – Патентен данък.


Решение № 829 от 18.12.2008 година

За издаване на запис на заповед в полза на МОСВ с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски със срок на предаване до 24 месеца в размер на 1 067 850 лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект № 58111-55-246 „Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел”, одобрен за финансиране по Процедура № BG161P0005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 година”.


Решение № 830 от 18.12.2008 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичния общински съвет - г-н Андрей Иванов.


Решение № 831 от 18.12.2008 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община (Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.)..


Решение № 832 от 18.12.2008 година

За освобождаване на „БГЛ” ООД от заплащане на такса битови отпадъци за нежилищен имот УПИ ХVІІІ-489 и 619 от кв. 2, местност „НПЗ Искър - Север”.