Решение № 702 от 13.11.2008 година

За процедура по §6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ ІІ – 53, отреден за „офиси, търговия, склад, КО, подземни гаражи” от квартал № 56, местност „Лагера” по плана на гр. София, район „Красно село”.


Решение № 703 от 13.11.2008 година

За промяна на предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, находящо се в ж.к. „Зона Б-5”, бл. 2, вх. Г, ет. 1, СО – район „Възраждане”, в жилищен .


Решение № 704 от 13.11.2008 година

За отмяна на Решение № 282 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Център за приобщаващо образование” и Фондация  „Институт за социални услуги в общността”.

Заповед РД-565-6/30.01.2009 г.


Решение № 705 от 13.11.2008 година

За сключване на предварителен договор по чл.15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.


Решение № 706 от 13.11.2008 година

За промяна предназначението на жилище от фонд „Оборотен” и включването му във фонд „Резервен” за настаняване деветчленното домакинство на Веселка Цанкова Кръстева.


Решение № 707 от 13.11.2008 година

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 61 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”.


Решение № 708 от 13.11.2008 година

Pd отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 70 ОУ „Климент Охридски”.


Решение № 709 от 13.11.2008 година

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 140 СОУ „Иван Богоров”.


Решение № 710 от 13.11.2008 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и Красимир Тодорчев Костадинов и съпругата му Николина Борисова Костадинова, чрез изкупуване от последните дела Столична община, представляващ 1/2 идеална част от нива находяща се в местност „Герено”, село Славовци, район „Нови Искър”.


Решение № 711 от 13.11.2008 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ IV-199, 204, кв. 65, м. „кв. Враждебна”, район „Кремиковци”.


Решение № 712 от 13.11.2008 година

За кандидатстване на НПО „Регионален център за развитие, интеграция и Евросътрудничество” по Националната програма ФАР 2006 г. Програма BG 2006/018-343.01.01 – „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи ” (ФАЗА 3), Бюджетна линия: BG 2006/018-343.01.01 с проект „Да подадем ръка” по Компонент І – Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца.


Решение № 713 от 13.11.2008 година

За кандидатстване  на СО, район „Банкя” по Национална програма ФАР 2006, Програма BG 2006/018-343.01.01 – „Деинституализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” (ФАЗА 3), Бюджетна линия: BG 2006/018-343.01.01 с проект „Алтернативна грижа за нашите родители” по Компонент II – Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора.


Решение № 714 от 13.11.2008 година

За награждаване на г-жа Елисавета Първанова със „Значка на София”.


Решение № 715 от 27.11.2008 година

За предложение за нова средна месечна работна заплата от 01.10.2008 г. в бюрата за социални услуги при Дирекция "Социални дейности".


Решение № 716 от 27.11.2008 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”, приета с Решение № 747 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г. на Столичен общински съвет и изменена и допълнена с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 717 от 27.11.2008 година

За подписване на договор с УНИЦЕФ – България за предоставяне на директно финансиране от тяхна страна и за разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания”.


Решение № 718 от 27.11.2008 година

За приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.


Решение № 719 от 27.11.2008 година

За приключване ликвидацията на „Красна поляна” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството в Агенция по вписванията.


Решение № 720 от 27.11.2008 година

За промяна на бюджета на Столична община за трето тримесечие на 2008 година.


Решение № 721 от 27.11.2008 година

За определяне на експерт - счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на „Столичен електротранспорт” ЕАД.