Решение № 602 от 09.10.2008 година

За процедури по чл. 6, ал. 1 от ЗОС и по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ в съответствие с проект за изменение на план за регулация за кв. 173, УПИ I, м. „Пробив – Пенчо Славейков”, приет от ОЕСУТ с Протокол № ЕС-Г-75/19.06. 2007 г., точка 18 и сключване на предварителен договор за продажба.


Решение № 603 от 09.10.2008 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Столичен център за работа с деца на нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се в ж.к. „Бели брези”, подблоковите пространства на бл. 5 и бл. 8.


Решение № 604 от 09.10.2008 година

За сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.


Решение № 605 от 09.10.2008 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила ПУП.


Решение № 606 от 09.10.2008 година

За откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на помещения, части от обекти – публична общинска собственост, предназначени за лекарски кабинети, находящи се в с.Кривина, с.Пасарел, с.Лозен и с.Кокаляне.


Решение № 607 от 09.10.2008 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на две помещения,  части от обекти – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж от административно-търговска сграда в с.Долни Лозен, ул. „Иван Пешев” № 15.


Решение № 608 от 09.10.2008 година

За предоставяне  на район „Люлин” на жилища за настаняване под наем на семейства на деца са с увреден слух, които живеят в Центъра за временно настаняване „Свети Димитър”.


Решение № 609 от 09.10.2008 година

За откриване на ЦДГ в с. Мърчаево.


Решение № 610 от 09.10.2008 година

За продължаване срока на договор за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост на територията на район „Връбница”.


Решение № 611 от 09.10.2008 година

За преминаване на филиал на ЦДГ № 14 в с. Войняговци на финансово и административно подчинение към ЦДГ № 37, с. Подгумер.


Решение № 612 от 09.10.2008 година

За учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ”’ АД, ЕФН 2100063584, за изграждане на КТП с площ от 6 кв.м. върху общински недвижим имот – УПИ ІІІ „за трафопост”, кв. 41, м. „Манастирски ливади - запад”


Решение № 613 от 09.10.2008 година

За закупуване от СОС на определена бройка от печатните издания на издателство „Братство”, издателството на българското национално малцинство в Западните български покрайнини, Република Сърбия и финансиране издаването на бюлетин „Босилеград”.


Решение № 614 от 09.10.2008 година

За решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за ІІ-ра сесия на Програмата.


Решение № 615 от 09.10.2008 година

За поставяне на барелеф на Тодор Александров, легендарен водач на македонските българи в борбата за българското национално обединение, на едноименния булевард в София.


Решение № 616 от 09.10.2008 година

За поставяне на паметна плоча на опълченеца Никола Илиев Джаров.


Решение № 617 от 09.10.2008 година

За именуване на улица от ОТ 31 А до ОТ 32 А, кв. 24, м. Дианабад с името „Ловен парк”.


Решение № 618 от 09.10.2008 година

За наименуване на новопроектирана улица на територията на район „Красна поляна”.


Решение № 620 от 09.10.2008 година

За приемане на Анекс към Второто допълнително споразумение към Договара за концесия за предоставяне на ВиК услуги на територията на Столична община, сключен на 23.12.1999 г. между Столична община и „Софийска вода” АД.


Решение № 621 от 09.10.2008 година

За учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на трафопост с площ от 15 кв. м. върху общински недвижим имот – УПИ X-67, кв. 720, м. „ГГЦ – ЗОНА Г-13”.