Решение № 562 от 25.09.2008 година

За конкурс за отдаване под наем на помещения, намиращи се на територията на район „Люлин”.


Решение № 563 от 25.09.2008 година

За откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения, части от обекти – публична общинска собственост, намиращи се в сградите на кметствата в с. Казичене и с. Лозен, район „Панчарево”.


Решение № 564 от 25.09.2008 година

За разкриване на раздавателен пункт към КДХ с БМК, район „Илинден”, за детска преходна храна в гр. Банкя в сградата на ОДЗ – 25, считано от 01.07.2008 г. и предоставяне безвъзмездно за срок от 5 г. на помещение с площ от 15 кв. м., 4 кв. м. WC и 4 кв. м. коридор от сградата на ОДЗ – 25, гр. Банкя, находяща се на ул. „П.Д.Петков” № 15, публична общинска собственост.


Решение № 565 от 25.09.2008 година

За отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на член на семейството на общински служител.


Решение № 566 от 25.09.2008 година

За поставяне на паметна плоча на Георги Голов от ОСДРВС.


Решение № 567 от 25.09.2008 година

За наименуване на безименни улици на територията на районите „Студентски”, „Лозенец”, „Банкя”, „Искър”, „Кремиковци”, „ Овча купел” и „Панчарево”.


Решение № 568 от 25.09.2008 година

За предложение за наименуване на улици в кв. „Драгалевци” – местност „Драгалевци разширение - север”, кв. Княжево – ж.к. „Гърдова глава” и с. Мърчаево.


Решение № 569 от 25.09.2008 година

За наименуване на улица в район „Банкя” с името „Караджата”.


Решение № 570 от 25.09.2008 година

За одобряване от Столичния общински съвет на Договор № РД-56-3783/18.09.2008 г. за приемане и депониране на битови отпадъци на депо за твърди битови отпадъци на територията на община Силистра.


Решение № 571 от 25.09.2008 година

За одобряване на действия във връзка с ликвидацията на „Столичен медицински холдинг” ЕАД.


Решение № 572 от 08.10.2008 година

За погасяване на задължения на „Топлофикация - София” АД към доставчика на природен газ „Булгаргаз” ЕАД и увеличаване на капитала на „Топлофикация - София” АД чрез издаване на нови акции и придобиването им от Столична община.


Решение № 573 от 09.10.2008 година

За изменение и допълнение на чл. 56, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.


Решение № 574 от 09.10.2008 година

За промяна в организационната структура на район „Изгрев”.


Решение № 575 от 09.10.2008 година

За приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, за заздравяване или за премахване на строежи или на части от тях на територията на Столичната община.


Решение № 576 от 09.10.2008 година

За приемане на доклада на Консорциум „АРЖИЛ –КАМБУРОВ – ТРАНЗАКТА – МУР СТИВЪНС БУЛМАР”, съдържащ разработките по първия етап от консултантския договор – анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум и стратегия за приватизация  на акционерното участие на Столична община, „Софийски имоти” ЕАД, „Паркинги и гаражи” ЕАД, „В и К” ЕАД, „Софинвест” ЕООД  и „Озеленяване” ЕАД в капитала на „Общинска банка” АД и определяне на метода за приватизация.


Решение № 577 от 09.10.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 578 от 09.10.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 579 от 09.10.2008 година

отмяна на Решение № 10 по Протокол № 50 от 24.03.2003 г. и Решение № 75 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г. на СОС, откриване на процедура и определяне на метода за приватизация на „БКС - Център” ЕАД.


Решение № 580 от 09.10.2008 година

За изпълнение на т. 3 от Решение № 310 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г. на СОС.


Решение № 581 от 09.10.2008 година

За изменение на Приложение № 1 към т. 1 на решение № 425 по Протокол № 17 от 24.07.08 г. на СОС за финансиране със средства от СОПФ за изграждане и реконструкция на спортни площадки, в частта му, касаеща район „Надежда”.