Решение № 322 от 12.06.2008 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, на основание § 8, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията за УПИ I–1446 (едно, за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин четиридесет и шест),  кв. 13 в, м. ж.к. „Младост–2”, находящ се в град София, район „Младост”.


Решение № 323 от 12.06.2008 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот  V-352 от кв. № 67, ж. к. „Карпузица”, находящ се в гр. София, район „Витоша”.


Решение № 324 от 12.06.2008 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VI-1000, 1437, 1438, кв. 71, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново”.


Решение № 325 от 12.06.2008 година

За поставяне на паметник на основателя на българската държава Хан Аспарух.


Решение № 326 от 12.06.2008 година

За промяна и увеличение състава на някои постоянни комисии на Столичния общински съвет.


Решение № 327 от 12.06.2008 година

За приемане на Програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2008 г. с едно приложение (план-сметка за бюджета на ОГФМСП за 2008т.


Решение № 328 от 12.06.2008 година

За предоставяне за управление на СДП – 3-то РПУ сграда общинска собственост, за разкриване на денонощен полицейски пункт на входа на т. нар. „Селище на строителя” – (бивши Виетнамски общежития” на ул. „Ришки проход” №2, район „Красна поляна”.


Решение № 329 от 12.06.2008 година

За уеднаквяване домейните на интернет страниците на столичните районни общински администрации и електронните адреси за контакти.


Решение № 330 от 12.06.2008 година

За честване на 110 години  от рождението на Дико Илиев.


Решение № 331 от 12.06.2008 година

За осигуряване на средства в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева за финансиране  на XIV-то издание на „Международен конкурс за млади оперни певци Борис Христов” – София 2008 г.


Решение № 332 от 12.06.2008 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от помещение – публична общинска собственост за монтиране на кафе машина за ползване от служителите на район „Оборище“ и от граждани в работното време на районната администрация.


Решение № 333 от 12.06.2008 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот, намиращ се в кв. „Факултета”, ул. „Суходолска” № 99. АОС № 147/07.11.1997 г. на читалище „Нов път“ („Нево дром“).


Решение № 334 от 12.06.2008 година

За удължаване на срока на Договор за отдаване под наем на недвижим нежилищен общински имот, сключен между район „Витоша” и ЕТ „Зефир-91 – Желязко Димитров”, гр. София, за част от общински имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1963/23.10.2007 г., находящ се в м. „Павлово-Бъкстон“, кв. 1, ул. Т. Каблешков, представляващ общински терен, за разполагане на обект с предназначение игрална зала, находящ се се в поземлен имот с пл. №1936, кад. Лист 494 с обща площ на имота, съгласно АОС от 709 кв. м.


Решение № 335 от 12.06.2008 година

За удължаване на срока на Договор за отдаване под наем на недвижим нежилищен общински имот, сключен между Столична община, район „Витоша” и фирма ЕТ „ПОЛИ-КАТ – ТАНЯ ВУТЕВА”, гр. София, за част от общински имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Павлово-Бъкстон“, кв. 1, ул. Т. Каблешков, представляващ общински терен, за разполагане на павилион с предназначение кафе-аперитив.


Решение № 336 от 12.06.2008 година

За отпускане на средства на район „Витоша” – Столична община, в размер на 7 000 лева за празника на района, посветен на Международния ден за опазване на околната среда, 5 юни.


Решение № 337 от 12.06.2008 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, намиращ се в град София, район „Овча купел”, съставляващ част от ПИ № 626, с площ от 825 кв. м., кв. 13 в, м. „Овча купел”, попадащ в УПИ ХVІІ-626, 1246, с площ от 1 225 кв.м. от съсобственика „Полимерстрой” АД.


Решение № 338 от 12.06.2008 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1  и ал. 3 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ II-1754, кв. 04, м. СПЗ „Модерно предградие – Обеля” по плана на гр. София, находящ се в гр. София, район „Люлин”.


Решение № 339 от 12.06.2008 година

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, намиращ се на територията на район „Връбница”, в сградата на 74 СОУ „Гоце Делчев”.


Решение № 340 от 12.06.2008 година

За решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура”.


Решение № 341 от 26.06.2008 година

За мандат предоставен с Решение № 30 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г. на СОС,  потвърждаване на предприети действия пред съд и даване на мандат за представителство по заведено дело.