Решение № 42 от 17.01.2008 година

За изменения и допълнения на Наредбата за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”.


Решение № 43 от 17.01.2008 година

За промени в съставите на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП), Съвета за управление на Столичния общински приватизационен фонд (СУСОПФ) и Общинския гаранционен фонд за малки и средни преприятия и изменения в правилниците им.


Решение № 44 от 17.01.2008 година

За приемане на годишната задача за дейност „ЧИСТОТА” – концесионери за 2008 г.


Решение № 45 от 17.01.2008 година

За приемане и одобряване за 2008г. на: план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и/или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.


Решение № 46 от 17.01.2008 година

За намаляване броя  на членовете и промени в състава на съветите на директорите в общинските акционерни дружества.


Решение № 47 от 17.01.2008 година

За създаване на Временна комисия за анализ и предложения за преобразуване и преструктуриране на дейността на търговски дружества с общинско имущество.


Решение № 48 от 17.01.2008 година

За създаване на Временна комисия във връзка със съгласие от страна Столична община за сключване на договор за заем между  „Софийска вода” АД и Европейска банка за възстановяване и развитие.


Решение № 49 от 17.01.2008 година

За приемане на становище по петгодишния бизнес план на „Софийска вода” АД за периода 2009-2013 г.


Решение № 50 от 17.01.2008 година

За закупуване на нова специализирана техника за нуждите на „Чистота – Искър” ЕООД със собствени средства за изпълнение на задълженията на дружеството, като оператор на депото за неопасни отпадъци кв. „Суходол”.


Решение № 51 от 17.01.2008 година

За отчисляване на четири броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.


Решение № 52 от 17.01.2008 година

За отписване от списъка на ДМА на „Пазари Север” ЕАД на материални активи.


Решение № 53 от 17.01.2008 година

За отписване от списъка на ДМА на „Пазари Изток” ЕАД на част от недвижим имот.


Решение № 54 от 17.01.2008 година

За осигуряване на съфинансиране на проект „Красива България” за извършване на саниране, възстановяване на дървени парапети и орнаменти, боядисване, ремонт покрив на централна сграда, изграждане на ограда, тераси и дворни портали в ЦДГ № 92 „Лозичка”, район „Лозенец”.


Решение № 55 от 17.01.2008 година

За смяна на ликвидаторите на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация.


Решение № 56 от 17.01.2008 година

За решения, приети от Управителния съвет на Меценатска програма „Култура” на Столична община.


Решение № 57 от 17.01.2008 година

За кандидатстване на Народно читалище „Стефан Караджа”, ж.к. „Хаджи Димитър“ по схема за безвъзмездна финансова помощ.


Решение № 58 от 17.01.2008 година

За кандидатстване на Народно читалище „Иван Вазов - 1912”, гр. София, ул. „Макгахан“ 42 по схема за безвъзмездна финансова помощ.


Решение № 59 от 17.01.2008 година

За процедура по чл.15 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ХІV-1208, 1248, 1250, кв. 236, м.”Гео Милев – Подуяне - Редута”.


Решение № 60 от 17.01.2008 година

За разрешение за съществуване на маломерни паралелки в училищата в район „Панчарево”.


Решение № 61 от 17.01.2008 година

За продължаване срока на договор за наем на общински имот  - частна общинска собственост, находящ се в с. Герман, ул. „Младежка“ 1 /бивш магазин за хляб/,  представляващ помещение с площ 38 кв.м.,  АОС № 0075/1997г., отдадено на ЕТ „Елми-99 – Елмира Рачева“ за магазин за хранителни стоки.